January 27, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 27-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-01-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀ §UÉÎ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀjAzÀ D¸ÀàvÉæ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ. CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà w¥ÀÄÖ ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ¤UÉ «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-01-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 0330 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¢AzÀ ¨ÉÆÃgÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ gÀrØ zÁ¨Á ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E½zÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¬ÄAzÀ §®UÀqÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ fÃ¥À £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2008 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-01-08 gÀAzÀÄ C¸ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 72,73 £ÉÃzÀgÀ ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ «zÀÄåvï ªÉÆÃmÁgÀPÉÌ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀ Pɧ® ªÉÊgÀ DAzÁdÄ 35 Cr D.Q. 850- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á®¥Áà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »rzÀÄ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2008 PÀ®A. 379 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 03/08 PÀ®A. 324, 504. L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 26/1/08 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 26/1/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ºÀAUÀgÀUÉ ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è ¨sÉÃnAiÀiÁV 200/-gÀÆ dgÀÆj EzÉ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀt PÉýzÀgÉ E¯Áè C£ÀÄßwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/2008 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/01/08 gÀAzÀÄ 0140 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 38,400/- gÀÆ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/2008 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 35/2008 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26-01-2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÀ C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß Äß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è. ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀĺÀäzÀ ±À©âgÀ ±À©âgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¨ÉÃPÀjªÁ¯É ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á-ªÀiÁºÁrªÀÄ»¯Áè UÀÄ®§UÁð 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ C£ÀÄgÁd §Ä¸ÁgÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄgÁoÁ G-DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á-ªÀiÁzsÀªÀ£ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÄgÀ 3) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁ-J¸ï.¹ G-PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á-¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ° CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 36/2008 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26-01-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L. ±ÀgÀt¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è ªÀÄvÉÛ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ²ªÀPÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÉrØ ºÁ¸ÀgÉrØ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð G-«zÁåyð ¸Á-ºÀtPÀÄtÂ. 2) UÀÄAqÀ¥Àà vÀªÀÄzÉ eÉmÉ¥Áà ¨sÁ«zÉÆrØ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ-PÉƽ G-PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á-ºÉƸÀºÀ½î 3) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ UÉÆAzÀ½UÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á-¸ÀAUÀªÀÄ mÁQÃd »AzÉ ©ÃzÀgÀ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖ° AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3/2008 PÀ®A. 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 26/1/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀgÁzÀ J¦¹ 125 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ M§â ªÁåQÛ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖ vÉÃUÉzÀÄ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁåQÛUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3/2008 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.