January 6, 2008

CRIME UP-DATE FOR 06-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-01-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/08 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 05-01-2008 gÀAzÀÄ 1425 ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ U˽ ¸Á: ¨ÁzÀ®UÁAªÀ EªÀjUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05-01-08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-38/2420 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ¨ÁzÀ®UÁAªÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ OgÁzÀ J.¦.JA.¹ PÁæ¸À ªÀÄÄAzÉ ©ÃzÀgÀ zÉÃUÀ®ÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ£ÁxÀ PÉƪÀÄn gÀªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Äw gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤AvÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄPÁÛgÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/08 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/08 PÀ®A. 279,338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/01/08 gÀAzÀÄ 16 00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð G ; ºÉÃ®Û C¹¸ÉÖÃAmï £ËPÀgÀ¸ÀÞ ¸Á ; gÁeÉñÀégÀ vÁ ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ZÉ£Àß«ÃgÀAiÀiÁå E§âgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ EµÁðzï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀÄfÃzï E£ÀªÀÄzÁgï ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G ; ZÁ®PÀ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-12/PÉÆå 2233 gÀ £ÉãzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ; ¥Áèl £ÀA. 47 ¸ÀÄUÀAzsÀ £ÀUÀgï ¥Álð 3 ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgï. EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀߪÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ZÉ£Àß«ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EvÀ¤UÉ rQ̪ÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 4/08 PÀ®A. 279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ .

3) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/08 PÀ®A 279 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-01-08 gÀAzÀÄ 1800 UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw PÁ±ÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtĪÀÄ®Äè EªÀ½UÉ £ÉÆÃr CªÀ¼À ºÀwægÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. ¸ÀAzÁå vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ EªÀ½UÉ «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05-01-08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ªÀÄzÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ 418 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ OgÁzÀ ªÀgÉUÉ §AzÀÄ OgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ £ÁAzÉÃqÀ §¸Àì §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ZÁ®PÀ¤UÉ §¸Àì ¤°è¸À®Ä ºÉý §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ £ÁAzÉÃqÀ §¹ì£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄß MªÉÄä¯É §¸Àì ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÀA¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/08 PÀ® 279 337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 6-1-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üªÀĹAUÀ gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð eÁ-gÀd¥ÀÆvÀ G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 06-01-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÁAdjAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £À¼ÀPÉÌ CªÀgÀ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ UÀuÉñÀ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ©lÄÖ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ UÀuÉñÀ EªÀ£ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÉ ¨É£ÀßwÛ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉêÀÄgÉrØ ªÀÄ®èªÀiÁä ZËQ£À ºÀwgÀ PÀ®ÆègÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ JA.ªÁ¬Ä.PÉ-7061 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃV gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/08 PÀ®A 498(J),504,323,506,L.¦.¹ : -

¢£ÁAPÀ 25/11/07 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ UÉÆëAzÀgÁd Z˪Áít ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð ,G:ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á:UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÉ£ÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀgÁd ZÀªÁít UÀÄ®§UÁð¢AzÀ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠸À» ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¤£ÀUÉ fªÀAvÀ EqÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2008. PÀ®A. 392 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 05-01-2008 gÀAzÀÄ 2050 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄAdļÁ £ÁAiÀÄÄØ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄÄÝ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: ²PÀëQ, ¸Á: ±ÀĨsÀA ¤®AiÀÄ ±ÀgÀt GzÁå£À »AzÀÄUÀqÉ PÉE© gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤rzÉÝ£ÉAgÉ, ¢£ÁAPÀ 05-01- 2008 gÀAzÀÄ 2050 UÀAmÉAiÀĸÀĪÀiÁj AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjwZÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁr ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½£À°è EzÀÝ 20 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À ¸ÀgÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁ±ÀAzÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/07. £ÉÃzÀÝgÀ°è 392 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/08 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :_

¢£ÁAPÀ 05/01/2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL §UÀ®zï ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ DgÉÆæ gÉêÀtAiÀiÁå vÀAzÉ «gÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á/ ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀ 3 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 990/- gÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÉÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 04/2008 PÀ®A 78 (111) PÉ. ¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/08 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 04/01/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ©.J¸ï.J£ï.J®. PÀbÉjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ JAzÀÄ PÀÆV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ£ÀÄß ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁtUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 760 ¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹ 1518 gÀªÀjUÉ ¸ÀzÀj ¨Áwä «µÀAiÀÄ w½¹ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J- 38,f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è oÁuɬÄAzÀ 1900 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃgÀlÄ 1920 UÀAmÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆüÀÄîwÛzÀÝ ªÀåQÛ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ.«¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÀªÀt¥Áà ºÀA¥ÀUÀÄ¼É ªÀAiÀÄ :52 ªÀµÀð eÁw;°AUÁAiÀÄvÀ ,G:ZÀºÀ CAUÀr ,¸Á:alÖUÀÄ¥Áà ¸ÀzÀåPÉÌ ¥Á±À¥ÀÆgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ£À CAUÀr d¦Û ªÀiÁqÀ®Ä DªÀ£À D¢ü£À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 150/- gÀÆ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£Àß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1920 jAzÀ 2020 gÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ,¸ÀªÀÄAiÀÄ 2040 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 4/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-12-2007 gÀAzÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÀgÀPÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ªÀÄvÀzÁgÀ ¥ÀnÖ ¥ÀjµÀìgÀuÉ PÁAiÀÄð £ÀqɸÀĪÁUÀ ²PàëPÀjUÉ CªÀgÀ PÀvÀðªÀå ¸ÀÄUÀªÀĪÁV £ÀqɸÀzÉ ªÀÄvÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁvÀ£ÁrzÁ£É PÁgÀt ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÁªÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02/01/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J-38,f-163 £ÉÃzÀgÀ°è ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ¢AzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀzÀ ºÀwÛgÀ 0930 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ CªÀgÉÆÃqÀ£É zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀwð¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÁj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ªÀÄÆr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ EvÀ£À£ÀÄß »UÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
3) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 04/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢: 04/01/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ «DgïJ¸ï Cfð «ZÁgÀuÉ ºÁUÀÆ UÁæªÀĨsÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¯ÁqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃVzÁÝUÀ C°è ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1 £Éà ¥Ánð:- PÀÄvÀħĢÝãï vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ¨ï ¸Á §ªÁ ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà ¥Ánà dªÀiÁ®Æ¢Ýãï vÀAzÉ ªÉÄºÉ§Æ¨ï ±Á §ªÁ ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¨Á«AiÀÄ°è PÉgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV «£Á PÁgÀt M§âjUÉÆçâgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁªÀðd¤gÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2008 PÀ®A. 354, 504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 01/01/2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄAdƼÁ ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ GªÀiÁPÁAvÀ ¤lÄÖgÉ gÀªÀjUÉ CªÀgÉ PÁ¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ºÉÆ®PÉÌ £Àr CAvÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


5) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2008 PÀ®A. 41, 102 ¹Cg惡 :-

¢£ÁAPÀ 06-1-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¦¹-1098 ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ E§âgÀÆ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ L.© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ DmÉÆà jPÁë EnÖPÉÆArzÀÄÝ, ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁzÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹gÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ DmÉÆà jPÁëPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä w½¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹gÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉhÄÃgÀt¥Áà vɯÁAUÀ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð G-DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á-²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ DmÉÆ jPÁë PÀ¼À«£À ¸ÀéwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ £ÀA©PɬÄAzÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà jPÁë d¦Û ¥ÀAZÉ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä DmÉÆà £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è . CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA-8JJ¥ï©JZÀ©/01953 C.Q- 20.000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2008 PÀ®A. 41 . 102 ¹Cg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2008 PÀ®A 324, 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 5-1-2008 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁeÉuÁÚ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨sÁ¯ÉÌ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ-°AUÁ¬ÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ C¤Ã® ºÀÄUÉÎ EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ¯ÉÌ£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀPÁðj ¤Ãj£À £À¼À «zÀÄÝ , £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃgÀÄ KPÉ vÀÄA§ÄwÛ¢Ý £À£Àß ºÉAqÀw vÀÄA©zÀ §½PÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj £À¼À«zÀÄÝ ¤ªÀÄä £À¼À«®è £Á£ÀÄ vÀÄA§ÄvÉÛÃ£É CAzÀgÉ ¸ÀzÀj ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ªÉÄîÄQ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Nr §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ KPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄ wÛ¢Ý CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ, C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DzsÀÝjAzsÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/08 PÀ®A. 324, 323, 504 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.