January 19, 2008

DAILY CRIME UP-DATES FOR 19-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÆ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2008 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-01-2008 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÉÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¥ÉÊAiÀiÁeÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð, G-qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, eÁ-ªÀÄĹèA, ¸Á-D¼ÀAzÀ f-UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-1-08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°èzÀ ¯ÉÆÃqÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è SÁ° ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ D¼ÀAzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Dgï.n.N ZÉPÀÌ¥ÉƸÀÖ zÁn ªÉƼÀPÉÃgÁ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄgÀĤAzÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÀ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄÄ ¥ÀÆwð gÀ¸ÉÛ ©lÄÖ JqÀ§¢UÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÃUÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁgÀÄ ¸ÁìgÀ¦AiÉÆ PÁgÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA.J¦-05/ JE-7111 EvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚ ¸Á-©.JZÀ.E.J¯ï gÁªÀÄZÀAzÀæ¥ÀÆgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ CAvÁ w½¬ÄvÀÄÛ. DvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÄ §®UÀqÉ »A§rUÉ ªÀUÉgÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÉ CzÉ ¥ÀæPÁgÀ PÁj£À°è PÀĽvÀ EvÀgÉ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁgÀt UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ WÀluÉ £ÀqÉzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üüAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 279 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2008 PÀ®A. 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-01-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸À¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¸ÀA¨Áf ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð, G-PÀÄj PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á-a£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-01-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ©lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄìĸÀĪÀÅzÀPÉÌ d®¹AV ¹ªÁgÀzÀ°è MAiÀÄÄÝ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄvÁÛ d®¹AV ¹ªÁgÀzÀ°èzÀÝ ZÀAzÀæ¥Áà PÀÄgÀħgÀÄ gÀªÀgÀ ¨sÁ«AiÀÄ PÀqÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæ¥Áà gÀªÀgÀ ¨sÁ«AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄðèzÀÝ ¤Ãj£À°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀUÉΣÉÆÃgÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß PÀÄjUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è KPÉ vÀA¢¢Ý CAvÁ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ gÉmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12 ¦.JA DVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀÅ d®¹AV UÁæªÀÄzÀ C¨Áâ¸À, ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÀ®èªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀUÉÎ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2008 PÀ®A. 324 504 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2008 323,324 504 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀgÁªÀ eÁw;°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á; ¸Á¬ÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ DgÉÆævÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ®PÀ̱ÉnÖ eÁw;°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á;¸Á¬ÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¥ÉÊ¥À ºÁQzÀÄÝ ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨É¼ÉAiÀÄÄ ¤Ãj¤AzÀ ºÁ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 17-01-08 gÀAzÀÄ gÁwæ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ §Azï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 18-01-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤£Éß PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ KPÉ §AzÀ ªÀiÁr¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ MtPɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà MtPɬÄAzÀ §®UÀqÉAiÀÄ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁãUÀUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2008 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀA¥ÀvÁ UÉÆÃdUÁªÉ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ[PÉ] gÀªÀgÀ UÀAqÀ zsÉÆÃArgÁªÀÄ UÉÆÃdUÁªÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ «zÁåªÀw eÉÆvÉUÉ 4 ªÀµÀð¢AzÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆArzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉ CgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2008 PÀ®A 323,324,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2008 PÀ®A 323,324,354, 504,506 , L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-01-2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà a¯Áè§mÉÖ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw; °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; UÀrUËAqÀUÁAªÀ gÀªÀjUÉ CgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà a¯Áè§mÉÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á; UÀrUËAqÀUÁAªÀ, ºÁUÀÆ ¥Àæ¨sÁªÀw vÀAzÉ ¸ÀAvÉÆõÀ a¯Áè§mÉÖ ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¤£ÀUÉ £ÉÆÃr PÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CAvÁ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀ MAzÀÄ gÁqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §® gÉmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §® PÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ®°vÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2008 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-01-2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAlUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà a¯Áè§mÉÖ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw; °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; UÀrUËAqÀUÁAªÀ 2) ®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd a¯Áè§mÉÖ ¸Á; UÀrUËAqÀUÁAªÀ. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà a¯Áè§mÉÖ ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð ¸Á; UÀrUËAqÀUÁAªÀ. gÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ, CAvÁ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ PÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ J£ÁzÀgÀÆ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/01/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ® f¯Á¤ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 29 G/UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ¸Á/UÀÄ®âUÁð ¸ÀzÀå/ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥Á±Á PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ £ÀA PÉ.J-32-PÀÆå-1999 £ÉÃzÀÄÝ ¯ÉÊSï mÉîgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹ Z˨ÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ mÉîgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß UÁr C°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ C°è ºÀÄqÀÄPÁrzɪÀÅ ¹UÀ°®è CAvÀ EzÀÝ °TvÀ Cfð ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2008 PÀ®A 429, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-01-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁw; ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: vÀÄUÁAªÀ (ºÉZÀ) vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ MAzÀÄ ºÉÆj C. Q. Û 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ºÀA¢PÉÃgÉ eÁw; ªÀÄgÁoÀ ¸Á; vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆjAiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄA¢£À PÁ°£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁÝUÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.