January 8, 2008

CRIME UP-DATE FOR 08-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-01-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/08 PÀ®A 279,338,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/01/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉÛ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄ UÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á:gÁeÉÆüÁ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉA§ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæeÁÕ »Ã£À EzÀÝjAzÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ¸Á; gÁeÉÆüÁ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 07/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1315 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ®PÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®Äè vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt -gÁeÉÆüÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É , §¸ÀªÀPÀ®åt PÀqÉ ¬ÄAzÀ ¯Áj £ÀA-JªÀiï.JZï 25 © -9218 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ¨ÁfgÁªÀ ¸Á: gÁeÉÆüÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ AiÀĪÀgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ AiÀĪÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 7/01/08 gÀAzÀÄ 1655 WÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ EªÀjUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ AiÀÄAvÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/08 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 07/01/2008 gÀAzÀÄ 2040 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà UÀAeÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á/ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPï, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 7-1-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-39 JZï-5116 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-39/4727 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ªÉÆúÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄrªÁ¼À¥ÁàgÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/08 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß- zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2008 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 16/10/07 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ £ÀUÀgÉ eÁ; ªÀÄgÁoÁ ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ ªÁr gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ £ÀUÀgÉ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ ªÁr UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆUÀĪÀzÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2008 PÀ®A 32,34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 07-01-2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ GªÉÄñÀ vÀAzÀ «±Àé£ÁxÀ ¹AzÉ ¸Á: ®Qëöä £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀƱÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²æà vÀÄPÀgÁªÀÄ J.J¸ï.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ¦.¹. 1353 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 1030 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â£ÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£À§AzÀAvÉ CqÁØqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©ÃwAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ d£ÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CrØ DvÀAPÀ ¥Àr¸ÀÄvÁÛ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ wÃgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÁf vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁw:G¥ÁgÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:vÀÆgÀÄj vÁ:GªÀÄUÁð f:G¸Áä£À¨ÁzÀ (JA.J¸ï.) CAvÁ ºÉýzÀÝ£ÀÄ ,¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ zÉÆqÀØ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. :-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-01-08 gÀAzÀÄ 830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 2/07 PÀ®A 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ zÁ§PÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ, ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ FgÀ¥Áà vÉð, UÀAUÀªÀiÁä@ feÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: zÁ§PÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ, UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ EªÀjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CAzÀÄ ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀ ºÁ¤ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 07-01-08 gÀAzÀÄ 830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3/07 PÀ®A 324 506 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ zÁ§PÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ, UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ, ±ÉÆèÁ UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á: zÁ§PÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ, ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ FgÀ¥Áà vÉð, UÀAUÀªÀiÁä@ feÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CAzÀÄ ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀ ºÁ¤ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 08-01-2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ Dgï.n.N ZÉPÀÌ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ UÀqÀªÀAwAiÀĪÀgÀ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹¦¹-126 E°AiÀiÁ¸À SÁ£À gÀªÀj§âgÀÆ PÀÆr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ DAiÀÄħSÁ£À vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀSÁ£À ¸Á-gÁeÉñÀégÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.