January 20, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 20-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-01-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: C®ÆègÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀ®Ä ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥Éà DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-39-3154 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ UÀqÀØ£ËgÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ 39 - 3154 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wgÀÄ«£À°è vÀ£Àß DmÉÆà wgÀÄV¸À®Ä ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DmÉÆÃzÀ°è PÉêÀ® ZÁ®PÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18/01/2008 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀt¥Àw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ §¸À¥ÀmÉÖ ªÀAiÀÄ 57 ªÀµÀð G; ¤ªÀÈvÀ ¦.J¸ï.L. ¸Á; CwªÁ¼À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV CwªÁ¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯Á®¨ÁUï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA, PÉ.J.38-JZï-5903 £ÉßÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/01/08 gÀAzÀÄ 1810 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â ºÀÄqÀÄUÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä DVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ªÀiÁ»w ªÉÄgÉUÉ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¸ÀįÁÛ£Á ¨ÉÃUÀA EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ZÀºÁ vÀgÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ²æà PÀȵÁÚ mÁæªÉ®ì £ÀA PÉJ-01-J-9922 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæªÉ®ì Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ E£ÁAiÀÄvÀ 11 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 6/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/01/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄgÀÄ£ÁßzsÀ vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G; ¸ÀgÀPÁj ªÀiÁzÀå«ÄPÀ .±Á.²PÀëPÀ ¸Á; wæ¥ÀÄgÁAvï §¸ÀªÀPÀ¯Áåt »ÃgÉÆúÀÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/1341 gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ CdÄð£ï eÉÆÃV §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JA.ºÉZï-20/J.J¥sï-5418 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 19 30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj Wàl£É¬ÄAzÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ §®UÀqÉAiÀÄ EArPÉÃlgï MqÉzÀÄ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï ¨ÉAqÁVzÉ CAvÁ ¸ÀzÀj °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 10/08 PÀ®A. 279, L.¦.¹. dÆvÉ 187 L.KA.«.DPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ .

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 01/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 19/01/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ²æà ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ªÀiÁqÀUÀƼÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉýî oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄgÀ¥Áà ¨ËUÉ 70 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// ªÀiÁqÀUÀƼÀ UÁæªÀÄ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ zÀªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PɪÀÄÄä ¨É£É EzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ¨É£É UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ¯ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19/01/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1345 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 1/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. . 24/08 PÀ®A. 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-01-2008 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÀqÀĪÀÄ® ªÀiÁgÀªÁr ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, G-§AUÁgÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á-D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£É PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉý §gɬĹzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ §A¢zÀÄÝ, §A¢gÀĪÀ ¢£À¢AzÀ vÀªÀÄäzÉ NtÂAiÀÄ CªÀÄgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¸ÉÃjPÁgÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-1-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ K ²æäªÁ¸ÀÉ JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ E¯Áè ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ KPÉ ¸ÀĪÀÄ-¸ÀĪÀÄ£É ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ºÀt J°èAzÀ PÉÆqÀ° CAvÁ ºÉýzÁUÀ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÉ®AiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A. 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/08 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/01/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ«£À ºÀ½î ¸ÀzsÀå ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ZÀªÀ¼É gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CµÀÖgÀ°è ºÉÆÃgÀV¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ZÀªÀ¼Éî ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁ𢠣Á¼É ºÉÆ®¢AzÀ PÀ½PÉ vÀgÀĪÀ¢zÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ §ArAiÀĪÀjUÉ PÀ½PÉ vÀgÀ®Ä ºÉüÀÄ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁqÀĪÀ¼ÀÄ ¤£ÁågÀÄ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ZÀªÀ¼Éî dUÀ¼À ©r¸À®Ä ªÀÄzsÀå ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÀÄ PÀÆqÁ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/07 PÀ®A 324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/08 PÀ®A 324,504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19-1-2008 ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð ¸Á: PÀÆqÀA§® gÀªÀgÀ CuÁÚ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ£ÀÄ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀ ºÀwÛ ºÀÄt¹ PÁ¬Ä PÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀÄt¹ PÁ¬Ä KPÉ PÀrAiÀÄÄwÛ¢Ýj? CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/08 PÀ®A 324,504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/08 PÀ®A 05/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/01/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀA¨ÁgÀ ºÁUÀÆ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà E§âgÀÆ ¸Á; d£ÀªÁqÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀwõÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð ¸Á; PÀ¼À¸ÀzÁ¼À ¸ÀzsÀå d£ÀªÁqÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß UÁæªÀÄzÀ ªÀiˣɱÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÀAPÁæwæAiÀÄ ºÀ§âzÀ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄUÉ KPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÁ CAzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 13/2008. PÀ®A.:341, 323, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-01-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀiÁå ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19-01-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉƦvÀgÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁvÀ E§âgÀÄ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EªÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀwõÀ FvÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ EzÁÝUÀ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉ ºÁUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj £ÁªÀÅ ¸ÉÆÃwzÉÃªÉ ¤ÃªÀÅ ¸ÉÆÃw¢¢Ýj JAzÀÄ CAzÀgÉ, K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É wgÀÄV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ JAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ, £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CAzÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÀ§ât ¥ÀAZÀ¢AzÀ £À£Àß §® JzÉAiÀÄ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/07, PÀ®A. 341, 323, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. :14/2008.3. PÀ®A.:323, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-01-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C¤Ã® vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: PÉÆüÁgÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19-01-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁVzÀÄÝ , ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÉÛ §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ C¯Éè ºÉÆÃV ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÉÛ EgÀªÀiÁä EªÀjUÉ HlPÉÌ PÀgÉ¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÉÛ EªÀvÀÄÛ ±À¤ªÁgÀ M¥ÀàvÀÄÛ Hl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ¢¯Áè £Á¼É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ, £Á£ÀÄ C°AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀĤAvÁUÀ, CAzÉ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä PÁPÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉƦvÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÉÛUÉ HlPÉÌ §gÀ®Ä ºÉüÀ®Ä §A¢zÉÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ gÁªÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ CvÉÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ §AzÁvÀ HlPÉÌ PÀgÉAiÀÄĪÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÉÆà CAvÀ CAzÀÄ E§âgÀÄ £À£ÀßUÉ CAV »rzÀ fAeÁªÀÄĶתÀiÁr gÁªÀÄtÚ EªÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ »rUÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ²ªÀgÁd EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/07, PÀ®A. 323, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/08 PÀ®A. 107 ¹.Cgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/01/08 gÀAzÀÄ CfðzÁgÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ °A¨Áf ¹AzsÉ EªÀgÀ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ®Ä w½zÀÄ §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1 ¥Án𠧽gÁªÀÄ vÀAzÉ °A¨Áf ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 40 ¸Á: eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ 2 ¥Ánð UÉÆgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ °A¨Áf ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð ¸Á: eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ E§âgÀÄ ¸ÀºÉÆzÀgÀjzÀÄÝ E§âgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆ®zÀ §UÉÎ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ E§âgÀÆ UÁæªÀÄzÀ°è D±ÁAvÁvÉ ªÁvÀgÀªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-1-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ PÀÆqÀA§® UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃnÖ PÉÆÃmÁÖUÀ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà @ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸Á: PÀÆqÀA§® EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÀÄ ºÉÃzÀgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Cgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.