January 4, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 04-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-01-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2008 PÀ®A 279,337 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 03/01/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà £ÁnPÀgÀ ªÀ 40 eÁåw. ºÀjd£À ¸Á a¢æ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ªÀÄ£ÁßSɽî gÉÆÃqÀ ªÉÃlgÀ£Àj PÁ¯ÉÃdÄ ºÀwÛgÀ n.«í.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J/38/eÉ/7361 £ÉÃzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ¹è¥ÁàV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 2/08 PÀ®A. 279,337, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/01/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±ÀuÁÚ ªÁqÉPÀgï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß «ÄäqÉÆÃgï DmÉÆêÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¹Û ªÀiÁrPÀƼÀî®Ä UÁågÉeÉUÉ ºÉÆÃV C°è CzÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¹Þ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸Àì ¤¯Áýt¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CA¨ÉÃlÌgï ZËPï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ZÁ®PÀ n¥Ààgï £ÀA. JA.E.PÉ. -4228 gÀ £ÉãzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «ÄäqÉÆÃgïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ÀÄ MqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 2/08 PÀ®A. 279,337, L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ .

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/01/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀl vÀAzÉ §AqÉ¥Áà PÁå¸É ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð G ; qÉæöʪÀgï PÉ®¸À gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÀi AoÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÀÄtvÀÄgÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀįÉèAzÀÄ eÁºÁAVgï zsÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉzÁÝj zÁn ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ªÉêÀzÁ¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ZÁ®PÀ »gÉÆúÀÆAqÁ ¹.r.-100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J.¦. -10/r- 8802 gÀ £ÉãzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀߪÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ²æà ¥ÁAqÀgÀAUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸ï ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßzsÀ vÀAzÉ ²ªÁ ¸Á ;Gd¼ÀA§ gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA 3/08 PÀ®A. 279,337,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 2/08 PÀ®A 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-01-2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÉUÀA¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-01-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É zÁ§PÁ (¹) UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ DgÉÆævÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¥Áè¸ÀÖgÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥Áè¸ïÖgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¤°è¹j £Á¼É ¥ÀAZÀgÀÄ §AzÀÄ vÀ¸À¨Áå ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ PÉ®¸À §AzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè £À£Àß UÉÆqÉ EzÉ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ PÉ®¸À ¤°è¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ, ±ÁgÀzÁ, UÀAUÀªÀiÁä@ feÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 2/08 PÀ®A 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

2) OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3/08 PÀ®A 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-01-2008 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ vÁ¸À£Á¼É gÀªÀgÀÄ ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É zÁ§PÁ UÁæªÀÄzÀ°èzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ zÁ§PÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¥Áè¸ÀÖgÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ, ±ÉÆèÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ, UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥Áè¸ÀÖç PÉ®¸À ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ AiÀiÁPÉ PÉ®¸À ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¥Áè¸ÀÖç ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁ £À£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÄ £À£Àß CvÉÛ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ, ±ÉÆèÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 2/08 PÀ®A 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Àß £ÀA. 03/2008 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-01-2008 gÀAzÀÄ 1040 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄAfÃvÀ¹AUï vÀAzÉ eÉʹAUï ¨ÁPÀìgï gÀªÀgÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁðzÉ£ÉAzÀgÉ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-01-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmɬÄAzÀ 0300 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥sÀÄPÀl £ÀUÀgÀ zÀ°ègÀĪÀÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥sÀÆgÀªÁ®£À ¥ÀPÀÌ EgÀĪÀ QlQAiÀÄ eÁ®j QvÀÄÛ ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ ©ÃUÀ ºÁQ QqÀQ gÀÆ«Ä£À MAzÀÄ n¥sÀ£À£À°è EnÖzÀ §AUÁgÀ, ¨É½î, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000/- MlÄÖ J¯Áè 23,800/- PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2008 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

zsÁ«ÄðPÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/08 PÀ®A 295 L¦¹ :-

PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ-ªÀÄ£ÁßJSÉýîAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æÃ. ªÀĺÁvÁä §ÆªÀÄäUÀÆAqÉñÀégÀ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 02/01/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉîªÀÅ C¥ÀjavÀ QrUÉrUÀ¼ÀÄ zsÀéA¸ÀUÉƽî¹zÁÝgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħuÁÚ ªÉÄÊ£À½î CzsÀåPÀëgÀÄ ¨ÉƪÀÄäUÀÆAqÉñÀégÀ ¸ÀAWÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03/01/2008 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2008 PÀ®A. 295 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2008 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 03-01-2008 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ «Ä°AzÀ vÀAzÉ ªÀįÁíj ¸ÁªÀ¼É ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£ÀÄ UÀt¥Àw JA§ÄªÀªÀ¤ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀjAzÀ ºÀt PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CºÀðAvÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ¸ÁªÀ¼É ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.