January 21, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 21-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/01/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Á/ ¥ÁvÀgÀ¥À½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ eÁ¥sÀgÀ ¸Á/¥ÁvÀgÀ¥À½î E§âgÀÄ PÀÆr eÁ¥sÀgÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ J¦-23-J¯ï-4044 ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀtzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃgÀlÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® eÁ¥sÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁdVÃgÁ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è dUÀ£ÁßxÀ gÉrØ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj eÁ¥sÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆüÀîzÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®PÀtÂÚ£À, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. eÁ¥sÀgÀ EªÀ¤UÀÄ PÀÆqÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. F WÀl£ÉUÉ eÁ¥sÀgÀ EvÀ£À ¤µÁ̼ÀfAiÉÄ PÁgÀtªÁVzÉ. CzÀPÉÌ ¸ÀzÀj eÁ¥sÀgÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C.¸ÀA. 13/2008 PÀ®A 279,337,338. L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 20/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà §PÉÌ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ C¦à £ÀA PÉJ 39-3664 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉñÀªÀÄ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄA¢gÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð ¸Á: §UÀzÀÄj gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/08 PÀ®A 279, 427 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 20/01/08 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀ¯Á® ¸Á/ PÀªÀÄoÁuÁ ±ÁSÁ¢üÃPÁj UÀÄ.«.¸À.PÀA.¤. ¨sÁvÀA¨Áæ G¥À«¨sÁUÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/01/08 gÀ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀĪÀÄzÁ ²ªÁgÀzÀ°è ²æà ²ªÁf vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA JªÀÄ.qÀ§Æå÷è.¦-7687 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ PÀA§UÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è 8 «zÀÄåvÀ PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÊgÀ PÀmÁÖV E¯ÁSÉUÉ CAzÁdÄ 25000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/08 PÀ®A 279, 427 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«. JPÀÖ . £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2008 PÀ®A 454, 380 L.¦.¹. :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-01-2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀ°è §gÉzÀ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 19-01-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ »A¢£À ¨ÁV®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 3 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ GqÀĪÁt C.Q: 600-00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 600-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ 1200-00 gÀÆ. £ÉÃzÀgÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄ EzÉ. R°Ã® vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ¸Á:SÉÃqÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 15/2008. PÀ®A. 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-01-2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀégÁd ±ÉlPÁgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä Cfð ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-01-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¯Áå¥À mÁ¥À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¯Áå¥ÀmÁ¥À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ ºÀaÑ ºÉÆÃUÀªÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥sÉÆãÀ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£É M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ¥sÉÆ£ï£À°è ªÀiÁvÀ£Ár §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Áå¥ÀmÁ¥À EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ¯Áå¥ÀmÁ¥À C.Q. gÀÆ. 47,300/- AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ 1100 jAzÀ 1120 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/07 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2008 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-01-2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. ¥À¥Áå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ-eÉÆò G-eÉÆÃwµÀ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ¸Á-eÉÆòUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀAªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 6 d£À CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ J¯Áè ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ MnÖUÉ EgÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 19-1-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉƺÀgÀA ºÀ§â EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦Ãgï£À ¸ÀªÁj EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀªÁj »r¢gÀÄvÁÛ£É. DªÁUÀ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¤®PÀAoÀ vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀ£ÀÄ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ rUÀA§gÀ EªÀ£À ºÁUÀÆ ¤®PÀAoÀ£À ªÀÄzsÀå «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À DV vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 20-1-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÁUÀªÀiÁgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¼À DzÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤Ã®PÀAoÀ, ¨Á¯Áf, JPÀ£ÁxÀ, ¸ÀAdÄ, ªÉAPÀl ºÁUÀÆ ©üêÀÄgÁªÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÉîègÀÄ gÁwæ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr FUÀ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛÃj CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀj UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2008 PÀ®A. 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-01-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¤®PÀAoÀ vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ-eÉÆò G-eÉÆÃwµÀ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ¸Á-eÉÆòUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19-1-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§â«zÀÄÝzÀjAzÀ rUÀA§gÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ÃgÀ£À ¥ÀÆeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ «£ÁBPÁgÀt ¢UÀA§gÀ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄzÀjAzÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 20-1-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ¢UÀA§gÀ , ¥À¥Áå , ªÀÄ°èPÁdÄð£À , PÁ¼É , zÀvÁÛöå ºÁUÀÆ ¨Á§Ä gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ £ÀÄVÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ eÉÆüÀzÀ aî MqÉzÀÄ a¯Áè¦°è ªÀiÁrzÁUÀ £Á£ÀÄ »UÉÃPÉ eÉÆüÀ a¯Áè ¦°è ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Éß gÁwæ £ÀªÀÄä rUÀA§gÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ CAzÀªÀgÉ zÀvÁÛöå ªÀÄvÀÄÛ ¥À¥Áå EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ §rUɬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÁUÀÆ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁªÀÅ §AzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖgÀ°è £À£Àß CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÁzÀ 1) ¨Á¯Áf 2) ªÉAPÀl 3) PÁPÀ£À ªÀÄUÀ JPÀ£ÁxÀ 4) ¸ÀAdÄ 5) ©üêÀÄgÁªÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä CA§Ä¨Á¬Ä gÀªÀgÉ®ègÀÆ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¤Ã®PÀAoÀ¤UÉ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀÄwÛj CAzÀªÀgÉ zÀvÁÛöå ªÀÄvÀÄÛ ¥À¥Áå E§âgÀÆ ¨Á¯ÁfUÉ §rUɬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A. 143 147 148 448 323 324 504 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/08 PÀ®A 143, 147, 148, 332, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 20/01/2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L. ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20/01/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üøÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁAiÀļÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¦.¹. 897 ªÀĺÉñÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄ.¦.¹. 1455 gÀd¤ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, §¸ÀAiÀiÁå J.J¸À.L. ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ J.¦.¹. 276 ±À²zsÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ r.J.Dgï. ©ÃzÀgÀ, ¦.¹. 172 C±ÉÆÃPÀ r.J.Dgï. ©ÃzÀgÀ J.¦.¹,. 243 ²ªÀgÁd r.J.Dgï. ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ r.J.Dgï. ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà UÀ®©¯É ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÉ 20 jAzÀ 30 ºÉtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á/ J®ègÀÆ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆúÀgÀA ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¦.J¸ï.L. (¦üAiÀiÁð¢) AiÀĪÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£ÀAvÉ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉUÉ AiÀiÁPÉ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉ¢¢j CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É ¦J¸ïL eÉÆvÉ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀjAzÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ r.J.Dgï. ªÁå£À £ÀA PÉ.J.-38 f-72 £ÉÃzÀÄÝ dRA UÉÆAqÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¹§âA¢ªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/08 PÀ®A 143, 147, 148, 332, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 341, 504, 323, 355, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-01-2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ wæ¥ÀÄgÁAvÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ²æÃ. UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÉÄÊ®ÄgÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀw CAd£Á¨Á¬Ä gÀªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CdÄð£À vÀAzÉ «oÀ¯ï eÉÆV ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ gÀªÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw. CAd£Á¨Á¬Ä vÀ£Àß §®UÁ°£À ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.