January 29, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 29-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-01-2008 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è AiÀiÁªÀzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢ :²æà NAPÁgÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¸Á B ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁr gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj UÀÄAqÀ¥Àà¤UÉ §® UÀtÂÚUÉ ºÁUÀÄ §® ªÉÄîQUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA 11/08 PÀ®A 32,34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/08 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ d£ÀªÁqÁ oÁuÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÁå£ï PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁå£ï 10 °lgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgï ¥Àr¸ÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð G; PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw ºÉ¼ÀÆgÀ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ gÀªÀgÀÄÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 11/08 PÀ®A 326, 427, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/07 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ r.r.¦.L PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀvÁå£ÀAzÀ vÀAzÉ qÁå¤AiÀįï G;¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²PÀëPÀ J£ï.J¥sï.ºÉZï.Dgï ¦.J¸ï.©ÃzÀgÀ.¸Á;PÀÄA¨ÁgÀ ªÁqÀ ¨ÁåAPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀgÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ EªÀiÁ£ÀĪÉÃ¯ï ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉ §UÉÎ PÉýzÀPÉÌ ºÁUÀÄ ºÀ¼É ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÉÆèÉʯï MqÉzÀÄ ºÁQ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 01/08 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 28-01-2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ²æäªÁ¸À gÀrØ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è EªÀgÀÄ ¨Á«AiÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÁÝUÀÁvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄAeɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÁUÀ PÀgÉAl §A¢zÉ CAvÁ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ajgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ²æäªÁ¸ÀgÀrØ EvÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ ¥Éʦ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ eÉ.E. ªÉÊgÀ ²æäªÁ¸ÀgÀrØ JqÀUÉÊUÉ DPÀ¹äPÀ ªÁV vÀUÀ° PÀgÉAl ±ÁPÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 16/2008 PÀ®A 498 (J) 504, 506 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. §©vÁ UÀAqÀ ªÉAPÀl @ zÀvÁÛwæ ªÀÄUÀgÀ ¸Á: ªÀiÁtÂÃPÉñÀégÀ vÁ: ¨sÁ°ÌgÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁtÂÃPɱÀégÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl @ zÀvÁÛwæà EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀß ªÁVzÀÄÝ, FUÀ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀºÀ EgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, ¤£ÀßUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ¢¯Áè CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/08 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ zÀvÁÛwæ UÀAzÀUÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/§¸ÀªÉøÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°ÌgÀªÀgÀÄ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ¨eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CgÉÆævÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G/¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ºÁ¸ÀÖ® ¸ÀÆ¥ÀjmÉAqÉAmï ¸Á/zÀvÀÛ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JµÀÄÖ ¸Áj ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆÃqÀÄwÛ¯Áè EAzÀÄ ¤£ÀUÉ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀ°è ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/08 PÀ®A 107 ¹CgÀ¦¹:-

¢£ÁAPÀ 28/01/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ F »AzÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA 247/07 PÀ®A 307,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ F UÀÄ£ÉßAiÀÄ CgÉÆævÀgÁzÀ «£ÉÆÃzÀ @ aAlÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÉÆêÀĸÁ¼É ªÀAiÀÄ 25 ¸Á/¸ÉÆãÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì, ¸Àa£À vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½ GRAqÉ ªÀAiÀÄ 21 ¸Á/PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁgÀ »AzÀUÀqÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 247/07 £ÉÃzÀÝgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzsÀå ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/08 PÀ®A 107 ¹CgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ F »AzÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA 247/07 PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ F UÀÄ£ÉßAiÀÄ CgÉÆævÀ£ÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 247/07 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «£ÉÆÃzÀ @ aAlÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÉÆêÀĸÁ¼É ªÀAiÀÄ 25 ¸Á/¸ÉÆãÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì 2] ¸Àa£À vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½ GRAqÉ ªÀAiÀÄ 21 ¸Á/PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-01-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¦¹-1269 ¹zÁæªÀÄ gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ PÀqÉ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è ªÀÄvÉÛ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÁdgÁªÀÄ qsÉÆÃgÁ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á-ªÀPÀÄÌtÂð vÁ-¹gÁ f-¸ÁAUÀ° (JªÀiï.J¸ï) 2) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ AiÀiÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á-¥ÀæPÁ±À £ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÄgÀ (JA.J¸ï) CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 2200 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8/08 PÀ®A 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CuÉÚ¥Á ¸À®UÀgÀ ¸Á// §£Àß½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/01/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ £ÁUÀ±ÉÃnÖ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¸À®UÀgÀ 42 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸À®UÀgÀ 22 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ E§âgÀÆ ¸Á// §£Àß½î UÁæªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ F ªÉÆzÀ®Ä PÉÆlÖ ¸Á®zÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 8/08 PÀ®A 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.