January 2, 2008

CRIME UP-DATE FOR 02-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-01-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-


1) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 01/01/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ UÀgÀªÀiÁ vÁAqÁ ºÁUÀÄ DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄÁzÀ ¸Á¯Á¨Á¬Ä ºÁUÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸Àd£Á¨Á¬Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÀ¢AzÀ zsÀ£ÀÆßgÀPÉÌ QgÁt vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1100 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨ÁªÀUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ¸Á/zsÀ£ÀÆßgÀ £ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® »A¢¤AzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸Á¯Á¨Á¬ÄUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ Q«¬ÄAzÀ ºÁUÀÄ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2008 PÀ®A 279,338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 03/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 01-01-08 gÀAzÀÄ 1340 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. §²ÃgÀÄ£À©Ã UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉñÁä EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄzsÁåºÀßzÀ Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. 9 £ÀÄß zÁn vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA§gÀ J¦-10-Jf 1909 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/12/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA. £Á¤ vÀAzÉ JA. ¸ÉÆêÀÄ£ÁAiÀÄÄØ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G ; ¯Áj £ÀA.J.¦.016/n.qÀ¨ÉÆèöåÃ- 1248 gÀ £ÉãzÀgÀ QèãÀgï ¸Á ; vÁqÀ¥Áqï UáæªÀÄ vÁ ; ªÀÄPÁgÀ¥À¯ï fà ªÉÊd¯ï (J.¦.) ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ®ÌvÁÛ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è UÉÆÃt aîzÀ ¯ÉÆÃqÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä ºÉÆgÀlÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02/01/08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ §vÉÆÛÃ¯ï ¸ÀÆAiÀÄð §æºÀät vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw PÁ¥ÀÄ G ; ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á ;dªÁqÀ gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ «dAiÀĪÁqÀ (J.¦.) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À KqÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ.


zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 2/2008 PÀ®A. 395, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/01/2008 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ¸ËzÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G//¯Áj £ÀA J ¦ 12/AiÀÄÄ-2289 £ÉzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á//gÁeɱÀégÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢£À PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj ¯ÉÆÃrAUÀ mÁæ¸Àì¥ÉÆnðAUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀfÃgÀ CºÉêÀÄzÀ ªÉÆ«Ä£À EªÀjUÉ ZÁ®PÀ CAvÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EnÖgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 1/1/2008 gÀAzÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è G¢Ý£À ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ MAiÀÄå®Ä ZÁ®PÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Dgï.n.N ZÉPÀÌ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀzÀ ¥ÀªÀ£À zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV§gÀÄvÉÛÃ£É ¯ÁjAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ PÉÆnÖ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ RÄzÁÝV §AzÀÄ gÁwæ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÉ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 02/01/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 0330 UÀAmÉUÉ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À QlQAiÀÄ UÁè¸À RįÁè EzÀÄzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ QlQAiÀÄ M¼ÀUÉ PÉʺÁQ ¨ÉÆ®Ö vÉUÉzÀÄ QlQ RįÁè ªÀiÁr E§âgÀÆ ¯Áj PÁå©£À M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ¤£Àß ºÀwÛgÀ zÀÄqÀÄØ JµÀÄÖ EªÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ZÉÆÃgÀ DAiÀiÁ §ZÁªÀ, §ZÁªÀ CAvÁ agÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è C°èAiÉÄ EzÀÝ ¥ÉưøÀgÀÄ MAzÀÄ fæ£À°è §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¯Áj¬ÄAzÀ E§âgÀÄ, ¯ÁjAiÀÄ PÉüÀUÉ ¤AvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ¨É¤ßUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¨É£ÀßwÛ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ 5-6 ¸À® ¥sÉÊgÀ DzÀAvÉ ±À§Ý PÉý §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj qÀPÁ¬ÄvÀgÀÄ 25-30 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì¼ÀîªÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ »A¢ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ªÀiÁvÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 2/2008 PÀ®A. 395, 511 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 353, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2/1/2008 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C£ÀÄgÁd ¹¦¹-1397 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 01-01-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ ¹JZÀ¹-758 ZÀAzÀæ¥Áà gÀªÀjUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÉÆt £ÀqɬÄj CAvÁ ºÉý ¥ÉÆæèɸÀ£Àj r.ªÉÊ.J¸ï.¦. gÀªÀgÀ eÉÆvÉ CªÀgÀ fÃ¥À £ÀA.PÉJ-38/f-149 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è wgÀÄUÁr ¢£ÁAPÀ 2-1-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0330 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Dgï.n.N ZÉPÀÌ ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀªÀ£À zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ZÉÆÃgÀ DAiÀiÁ §ZÁªÀ, §ZÁªÀ CAvÁ agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉýzÀ PÀÄqÀ¯Éà ¥ÉÆæÃ.r.ªÉÊ.J¸ï.¦ gÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¥ÀªÀ£À zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¸À®Ä w½¹ £ÀªÉÄäîèjUÉ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ LzÀÄ ªÀÄA¢ qÀPÁ¬ÄvÀjzÁÝgÉ »rj CAvÁ ºÉýzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ fÃ¥À ¢AzÀ E½zÀÄ CªÀjUÉ ¨É£ÀßlÖ »rAiÀÄ®Ä ZÀAzÀæ¥Áà JZÀ.¹-758 gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ DzÀgÀÄ £Á£ÀÄ CªÀgÀ »AzÉ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃ.r.J¸ï.¦. £ÀªÀÄä »AzÉ Nr §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥ÀªÀ£À zsÁ¨ÁzÀ »AzÀÄUÀqÉ M§â qÀPÁ¬ÄvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ dA¨sÁå¢AzÀ ZÀAzÀæ¥Áà JZÀ¹-758 gÀªÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä PÉÊAiÀÄwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥Àæ¬Ä߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉÆæÃ. r.J¸ï.¦ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ jªÁ¯ÁégÀ ¢AzÀ UÁ½AiÀÄ°è £Á®ÄÌ-LzÀÄ ¸À® UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÀgÀÄ. Nr ºÉÆÃUÀzÉ ZÀAzÀæ¥Áà JZÀ¹-758 gÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ DgÀ£Éà ¸ÀÄwÛ£À UÀÄAqÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV qÀPÁ¬ÄvÀ¤UÉ ¥sÉÊgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÆß½zÀ qÀPÁ¬ÄvÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj qÀPÁ¬ÄvÀ¤UÉ JqÀ wPÀzÀ°è UÀÄAqÀÄ ºÀwÛzÀjAzÀ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©¢ÝzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É gÁwæ 0335 UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ qÀPÁ¬ÄvÀgÀÄ qÀPÁ¬Äw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÆ̸ÀÌgÀ vÀ£Àß UÀÄA¥À£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è dA¨Áå »rzÀÄPÉÆAqÀÄ qÀPÁ¬Äw ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ ¥ÉưøÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðèzÀÝ ZÀAzÀæ¥Áà JZÀ¹-758 gÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 353, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀægÀPÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 PÀ®A 353,324,504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 01/01/2008 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¢®è±ÁzÀ UÀAqÀ ZÁAzÀ¥Á±Á £ÀzÁ¥sÀ, §¸À PÀAqÀPÀÖgÀ, ¸Á/ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À ¸ÀzÀå-©ÃzÀgÀ §¸À rÃ¥ÉÆ, gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ-ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸À£À°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ §UÀzÀ® vÁAqÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ §¸Àì°è ºÀwÛzÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ §UÀzÀ® zsÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÀÄqÀÄØ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ §UÀzÀ®UÉ ºÉÆUÀĪÀ¢zÉ. nPÉl vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ¢¯Áè CAvÁ ªÁzÀ «ªÁzÀ ªÀiÁr PÀAqÀPÀÖgÀ ²æêÀÄw. ¢®è±ÁzÀ UÀAqÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. §¹ì£À°è E£ÉÆߧ⠥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ ¨ÉÊzÀÄ, CªÀ£À ªÀÄÆVUÉ PÀaÑgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ PÀAqÀPÀÖj£À PÀvÀðªÀåPÀÄÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 01/08 PÀ®A 353,324,504 L.¦.¹.£ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀUÉÎ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀUÉÎ ¸Á:ºÀÄ®UÀÄwÛ. 2] UÀt¥Àw vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á:ºÀÄ®UÀÄwÛ. 3] zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀUÉÎ ¸Á:ºÀÄ®UÀÄwÛ. 4] ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀUÉÎ ¸Á:ºÀÄ®UÀÄwÛ. DgÉÆævÀjUÉ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð ªÀiÁrzÀ §UÉÎ gÀ¹Ã¢ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢vÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ zÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¢UÀA§gÀ EªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ K£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è ¤£ÀUÉ ºÉÆ®¢AzÀ Nr¹ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ MwÛ »rzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À CtÚ vÀÄPÁgÁªÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢vÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. EzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉAqÀw £ÁUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ £ÀÆQPÉÆlÄÖ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.