January 11, 2008

CRIME UP-DATE FOR 11-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/08 PÀ®A. 279,337 L.¦.¹ dÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11/01/08 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÉÄʧƨï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥ï ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð G ; ¯Áj £ÀA . JA.ºÉZï. -25/© - 9647 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï gÀdPï vÀAzÉ vÀAiÀiÁgï E§âgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ gÁ.ºÉ .£ÀA.9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀĪÀÅzÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁ£É, DgÉÆæAiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀ M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À ªÉÆüÀPÉÊUÉ ºÀwÛ ºÀjvÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÀ¦üÃPï vÀAzÉ C«ÄÃgï CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀ®Ä zÀÆgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ MªÉÄä¯É ¨ÉAQ ºÀwÛ Gj¬ÄvÀÄ. CAvÀ PÉÆÃlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 4/08 PÀ®A. 279,337 L.¦.¹ dÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 02/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 10-01-08 gÀAzÀÄ 0220 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà gÉÃ²ä ªÀAiÀÄ-59 ªÀµÀð eÁ-°AUÁ¬ÄvÀ G-J¯ÉÌÃnæPÀ® PÉ®¸À ¸Á-eÉÊ£ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉý §gɬĹzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ, £À£ÀUÉ MlÄÖ 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ gÁd²æà EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁ° ¥Ánî JA§ÄªÀªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÉÛÃªÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁ°¥Ánî EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁV¤AzÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ)zÀ°è ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è G½zÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁUÀ ¸Àé®à ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ¼À ºÁUÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07-1-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹UÉ J£ÀÆ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄà JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃgɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 10-1-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.2/08 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A. 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-1-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw QgÀt¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±À£ÀgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁgÉ eÁ-ªÀÄgÁl ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÁzÀ PÉÆAmÉ£Áå¼À ªÁr EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À UÁæªÀÄzÀ Q±À£ÀgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁgÉ gÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 10-1-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä WÁl¨ÉÆÃgÀ¼ÀzÀ°è §¹ìUÉ PÀĽvÁUÀ ¸ÀzÀj WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À¢AzÀ PÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸Àì ¤AvÁUÀ C°è ®ªÀiÁt 4 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À°è PÀĽvÀgÀÄ £ÁªÀÅ PÀĽvÀ §¸Àì PÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÉÆÃPÀļÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj 4 d£À ®ªÀiÁt ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §¸Àì¤AzÀ PÉüÀUÉ E½AiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¹Ãn£À PÉüÀUÉ EnÖzÀ vÀ£Àß MAzÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1400 UÀAmÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¨ÁåV£À°è 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ 2 ¥ÁnèUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 32.000 gÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A. 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ .

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«Ät ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/08 PÀ®A 457, 380, 511, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà»®èªÀįÉè ªÀAiÀÄ:46 ªÀµÀð, ±ÁSÁ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ gÁeÉñÀégÀ (²ªÁf £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ¨ÁåAQ£À ¹¥Á¬Ä GªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ wý¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¨ÁåAQ£À ¸ÉÃlgÀ ¨ÉAqÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQ£À »A¢£À UÉÆÃqÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃAqÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß PÉý gÁeÉñÀégÀzÀ°ègÀĪÀ ¨ÁåAQUÉ 0800 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃr CµÀÖgÀ°è ¨ÁåAQ£À vÁ®ÆPÁ C©üªÀÈ¢Þ C¢üÃPÁj ªÀÄvÀÄÛ PÉëÃvÀgÀ C¢üPÁj ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ AiÀÄÄ.¹. J®ègÀÆ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄRå ¨ÁV°£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ±ÉÃlgÀ ¸Àé®à ªÉÄîPÉÌ JwÛ ªÀÄt¹¢vÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV «ªÀgÀªÁV PÁåµÀ næÃdj ¥Àjòð¸À¯ÁV næÃdjAiÀÄ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ AiÀÄxÁ ¹ÜwAiÀÄ°è ¨ÁåAQ£À°è J¯Áè ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄxÁ¹ÜwAiÀÄ°ègÀÄvÀÛªÉ ¨ÁåAQ£À AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¢£ÁAPÀ 08/01/08 ªÀÄvÀÄÛ 09/01/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåAQ£À ±ÉÃlgÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 354 392 448 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-1-08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw w¥ÀàªÀiÁä UÀAqÀ ¤dUÀÄt gÉrØ ºÁ¼ÀºÉÆmÉÖ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð eÁ-gÉrØ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 21-12-07 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁUÀ vÀ£Àß Hj£À ¨Á§Ä ©gÁzÁgÀ CªÀ£À vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÀÄ ©gÁzÁgÀ, DvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁgÉrØ ¸Á-gÁeÉÆüÀ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀÄ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÖgÉ ªÀÄ£É ©qÀÄvÉÛÃªÉ FUÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ DUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÊ »rzÀÄ ¨Á§Ä ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¥Àæ¨sÀÄ ©gÁzÁgÀ, ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁgÉrØ gÁeÉÆüÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼É¯Áè ºÉÆgÀ ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¨Á§Ä ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÁQ £À£ÀUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¨Á«AiÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ C.Q-5000, MAzÀÄ PÀ§âtÂzÀ £ÉÃV®Ä, ¥À®UÁ, PÀÄAn EvÁå¢ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q-2000 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 7000 QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅ ¨Á§Ä ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁgÉrØ E§âgÀÆ d§j PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A. 354 392 448 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/08 PÀ®A: 468, 416, 420 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(4)(7) J¸ï.¹/J¸ï.n JPïÖ-1989 :-

¢£ÁAPÀ: 10/01/2008 gÀAzÀÄ 1420 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÁUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ PÉ. ¨sÉÆÃUÀtÚgÁeï ¸Á/ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀQîgÀÄ ¸Á/ ©ÃzÀgÀ, 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á/ PÁqÀªÁzÀ 4) JªÀiï.r. ¸ÀįÁÛ£À ¸Á/ ªÀÄ£ÁßJSÉýî 5) PÀ®è¥Áà 6) E¸Áä¬Ä¯ï ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ. vÀ£Àß ºÉÆî ¸ÀªÉÃð £ÀA: 18 »¸Áì £ÀA: 3(©) 3-JPÀgÉ d«ÄãÀÄ vÁ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è E¢ÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸À¨ï-gÉf¸ÀÖçgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀļÀÄî gÉf¹Öçj vÀAiÀiÁj¹ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¥sÉÆÃmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ºÉ©ânÖ£À UÀÄgÀÄvÀÄ ºÀaѹ ¸ÀA¨Á²ªÀgÁªÀ vÀAzÉ: ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É gÉf¹Öçj ªÀiÁr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¸À¨ï-gÉf¹ÖçgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀjUÉ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/08 PÀ®A: 468, 416, 420 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(4)(7) J¸ï.¹/J¸ï.n JPïÖ-1989 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2008 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 10/01/08 gÀAzÀÄ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ CqÉvÀqÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¹zÁÞxÀð vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á ªÁ¯É ¸Á: ZÁAqɱÀégï JA§ÄªÀªÀ£ÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ UÉÆøÀÌgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/08 143,147,148,341,323.324,504,eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08-01-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀªÉð±À EvÀ¤UÉ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ «zÀå¸ÁUÀgÀ PÀgÀ¸ÀAUÉ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ §AiÀÄÄÝ gÁr¤AzÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAxÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/08 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 506(2) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/01/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ r.J¸ï,¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ®UÀvÀÛ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 10/12/07 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ®Qëöä aÃvÀæ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà G¸Áä£À¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ ¸Á§ ZËzsÀj ¸Á:RÄgÉʹ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄl£À CAUÀrAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ gÀUÀmÉ RÄgÉʹ E£ÀÆß 14 d£À J®ègÀÆ ¸Á:§¸ÀªÀPÀ¯ÁåtgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ©zÀÄj£À PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÉ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/08 PÀ®A 98 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10-01-08 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. J¸ï.J¸ï. ºÀÄ®ÆègÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ zsÀÄ¥ÀvÀ ªÀĺÁUÁAªÀ vÁ/OgÁzÀ f/©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.38 E 6513 £ÉÃzÀÝgÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ PÉýzÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀzÀ PÁgÀt PÀ¼ÀÄ«£ÀzÀÄ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.