January 12, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 12-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-01-2008.

DvÀäºÀvÉåUÉ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2008. PÀ®A.306 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ¨sÉÆÃd¥Áà ºÀÄZÉÑ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ gÀªÀgÀ ªÉƪÀÄä¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É. ¹zÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, FvÀ£À QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ D£ÀAzÀ£ÀÄ EªÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬ÄªÀÅzÀÄ, ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÆîvÉÛÃ£É CAvÁ ¦r¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß gÉÃtÂPÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹gÀĪÀÅ¢¯Áè. »ÃVgÀĪÀ°è ¢:11/01/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¼É ªÀģɬÄAzÀ Hl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢/vÁvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ EªÀ£ÀÄ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ gÉÃtÄPÁ¼À PÉÊ»rzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è J¼ÉzÉÆAiÀÄÄåvÁÛUÀ DPÉAiÀÄÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß PÀÄr¢gÀÄvÁÛ¼É. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÉÃtÂPÁ¼À£ÀÄß KPÉ OµÀzsÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ¼ÀÄ D£ÀAzÀ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝ£É, £À£Àß PÉÊ»rzÀÄ J¼É¢zÁÝ£É CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÀæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ D£ÀAzÀ£À vÁæ¸ï¢AzÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ¥ÁnîjUÉ UÉÆÃwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ PÀĪÀÄäQ¤AzÀ¯Éà DVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:05/08 PÀ®A: 306 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2008 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11-01-08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ¥ÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw; ªÀÄgÁoÀ ¸Á; ¸ÁAiÀÄUÁAªÀgÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸Á¬ÄUÁAªÀ ¢AzÀ PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 1/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÀPÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ ªÉÄÃvÉæ 35 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G// ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á// gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §AzÀÄ ±ÀgÀt¥Áà ¦æÃAiÀiÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ E§âgÀÆ gÉÃPÀļÀVUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄ£ÁßJSÉýî¬ÄAzÀ CmÉÆ jPÁë £ÀA PÉJ-38/4621 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj CmÉÆ jPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆ jPÁëªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ zÀÆgÀªÁt PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¤qÀªÀAZÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 1/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 3/08 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 10-1-08 gÀAzÀÄ 22.50 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀªÀÄUÀªÀiÁä UÀAzÀ CªÀÄÄævÀ ¸Á-£ÉüÀV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ CªÀÄÈvÀ EvÀ£ÀÄ £ÉüÀV UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀ½UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀðzÀ° ªÀÄ£É ªÀiÁr EnÖgÀÄvÁÛgÉ. CªÀ¼À §½UÉ 4-8 ¢ªÀ¸À½UÉ MAzÀÄ ¸À® £ÉüÀV¬ÄAzÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 10-01-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÁUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ CªÀÄÈvÀ EªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è MªÉÄäÃ¯É eÉÆð ºÉÆÃV ©zÀÄÝ vɯÉAiÀÄ°è ªÉÄÊAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð ¸Á- £ÉüÀV gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ CªÀÄÈvÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ®Qëöät EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ eÉÆð ºÉÆÃV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÉÄÊAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 3/08 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.