January 28, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 28-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/08 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÉd¥Áà PÀrªÀĤ ¸Á// ªÀÄ£ÁßKSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/01/08 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ZÀAzÀæªÀiÁä ElPÁj EªÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä FgÀªÀiÁä ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ gÁ.ºÉ. 9 gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî CUÀ¹ ºÀwÛgÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â CmÉÆ jPÁë £ÀA J¦-13/«í-1738 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JzÉUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, mÉÆAQ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖV §® PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀPÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 7/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ 12/08 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/01/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, £ÁgÁAiÀÄt ¹AUï vÀAzÉ zÀÄvÀÄÛ¹AUï ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G ; ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. £À°è PÉ®¸À ¸Á ; JA.L.f. PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ SÉÆèÁ PÁ¯ÉÃf£À PÀqɬÄAzÀ ºÀgÀ¼À0iÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¤eÁªÀiï ZÁ®PÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.39/2124 , 2125 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀiËTPÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 279, 337 L¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¥Àæw¨sÀAzsÀPÀ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt:-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/08 PÀ®A 20 (©)(2)(¹) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 27-01-08 gÀAzÀÄ M§â ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L OgÁzÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÁ, ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ E§âgÀÆ ¸Á: OgÁzÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ §½UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è £Á®ÄÌ ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¦.J¸ï.L OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÀÄÝ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁzÀ ¸Á: ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ CAvÀ w½¹zÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀ ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÀÄ CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 20 PÉ.f UÁAeÁ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀjAzÀ ¦.J¸ï.L OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ PÉÆnÖzÀjAzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/08 PÀ®A 20 (©)(2)(¹) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/08 PÀ®A. 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-01-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÀĸÉmÉ ¸Á: ¨ÁªÀ®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-01-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄ®Ä vÀ£Àß ºÉÆîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: zÉÃUÁAªÀ (JA.J¸ï.) JA§ÄªÀªÀ£À ºÉÆîzÀ°è ºÉÆVzÀjAzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ JqÀ Q«AiÀÄ PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

27/01/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀ£À£Áf Q±À£ï gÁªÀ NPÀ¼É 39 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄgÀoÁ ¸Á: ºÉÆ£Àß½î gÀªÀgÀÄ C±ÉÆÃPï PÀ®±ÀmÉÖ gÀªÀgÀ »nÖ£À Vjt ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ºÉÆãÀß½î UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ «ÄqÀ§£É EªÀ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¨Á¯Áfà vÀAzÉ ¸ÁzsÀ¨Á ¥ÀÆeÁj 37 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§ ¸Á: ºÉÆ£Àß½ D¼ÀĪÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä zÀqÀÄØ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ J£ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤Ã£ÁgÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£ÀUÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤rzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/08 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2008 PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-01-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¹¦¹ 1642 C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ D¼ÀªÁ¬Ä UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ, DgÉÆævÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¯ÁAqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw; ªÀÄgÁoÀ ¸Á: D¼ÀªÁ¬Ä. EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀZÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §¤ß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è PÀ®Äè vÉÆgÁl ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÉªÀÄä¢UÉ ±ÁAw ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ »rzÀÄ PÉÆAqÁUÀ, EªÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ JªÀÄ.M.©. D¸Á«Ä EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ F ªÉÆzÀ®Ä UÀr ¥ÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀºÀ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.