January 7, 2008

CRIME UP-DATE FOR 07-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-01-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÁuÁwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-


d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187,L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 06/01/2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; C¯Áè¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¢¥ÀPÀ¤UÉ - £ÉªÀÄvÁ¨ÁzÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4274 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ºÀ®UÉ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.38/4274 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; C¯Áè¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ ¢¥ÀPÀ¤UÉ §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/08 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 06/01/2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀAmÉÆæî gÀÆA ¤AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL d£ÀªÁqÁ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢. gÀd¤PÁAvÀ EvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆÃArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 06-01-2008 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-eÉ-4125 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ U˸ÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ EzÀÝ PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ U˸ÉƢݣï EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÀÆ PÀÆqÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/08 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2008 PÀ®A 279,337,338,304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 07/01/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ FZÀgÀ mÉA¥ÀÄ £ÀA. JA.ºÉZï-13/Dgï-2629 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀ zÁ½A¨É ºÀtÄÚ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ gÁºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà £ÀA. J¦-11/qÀ§Äè-3189 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À »rvÀzÀ°è EnÖPÉƼÀîzÉ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ EzÀÝ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ GgÀ½ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ Qè£ÀgÀ «£ÉÆÃzÀ E§âgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£ÁßKSÉýîUÉ ºÉÆzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ Qè£ÀgÀ «£ÉÆÃzÀ EvÀ£ÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¼Á¸ÁºÉ§ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ C.¸ÀA. 05/2008 PÀ®A 279,337,338,304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-12-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄPÀÆ⮫ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ªÀ 45 G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄzÀå gÁwæAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¸ÁÖlgÀ, dªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ ¥sÀªÀr MlÄÖ C.Q. 4800/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ DgÉÆævÀ C§Äݯï PÀjêÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀĸÁ§ ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 02/08 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/1/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ¢£ÉñÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªï ©gÁzÁgÀ AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmɬÄAzÀ ¨ÁåAQ£À PÉ®¸ÀzÀ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è ¸ÉÖmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ£À PÁå±ï mÁæAdPÀë£ïzÀ°è 6 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ «ªÀgÀªÁzÀ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 2/08 PÀ®A 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ F ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/08 PÀ®A. 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 06-01-2008 gÀAzÀÄ 1610 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÁ±ÉêÀiÁä UÀAqÀ £ÀAzÀÄ CAvÀgÉrØ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð eÁ-ºÉüÀÆgÀ G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð vÁ-¤®AUÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À J£ÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¤®AUÁ vÁ®ÄèPÀzÀ PÁ¸ÀgÀ ¹¹ðAiÀÄ £ÀAzÀÄ CAvÁgÉrØ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉUÉ G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 6-01-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÁ¸ÀgÀ ¹¹ðAiÀÄ°è ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉUÉ EzÀÝgÉ ªÀģɬÄAzÀ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ D «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ KPÉ ºÉüÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ ¨ÁrUÉ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀ§ºÀÄzÀÄ CzÀPÉÌ £ÁªÉ£ÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄAUÀ¼Á EªÀ¼ÀÄ PÀ®è°¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ C¯Éè EzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ PÁ±ÉêÀiÁä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Áà EªÀ¼ÀÄ JqÀUÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/08 PÀ®A. 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/08 PÀ®A. 341, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-01-2008 ªÀÄzÁåºÀß 1500 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ «gÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¥ÉƸÀÛ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁ-°AUÁ¬ÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ºÁ®ªÀ¹Û gÁªÀÄA¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-12-07 gÀAzÀÄ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ r.J¸ï.¦ PÀbÉÃjUÉ §A¢zÉãÀÄ. r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÁ¥À¸ï ©zÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CqÀØUÀnÖ ¤AvÀÄ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ DVgÀÄ« §Ä¢Þ EzÉAiÀiÁ E®è «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ºÁQgÀÄ« J¸ï.¦ ºÀwÛgÀ Cfð KPÉ PÉÆnÖgÀÄ« ¤Ã£ÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆjUÉ ¨Á ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß C½AiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÉÆÃ¼É EªÀjUÉ PÁ®Ä PÀqÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/08 PÀ®A. 341, 504, 506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/08 PÀ®A. 504, 353, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 7-1-2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀjÃl ¸Á-¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤rgÀĪÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ²æà zsÀªÀÄðgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ ¸Á-PÀ®ÆègÀ gÀ¸ÉÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆvÉ ±ÀAPÀgÀ ¦æAiÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 7-1-08 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 11-45 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀbÉÃj PÉ®¸ÀzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ ¸ÀA§AzsÀ«®èzÉ ¥ÉÃ¥ÀgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸Àé®à PÉ®¸À EzÉ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ JzÀÄj£À°è ¦üAiÀiÁð¢ PÉ£Éß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ²æà «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ ¥Ánî, ²æà JA.J. R°Ã® ¥Àæ.zÀ.¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥À§ÄzÀÝ J£ï PÁA§¼É ¥À.C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÁzÀ ²æà gÉhÄÃgÀt¥Áà ¥ÀjÃl, ²æà ²ªÁf ©gÁzÁgÀ EvÀgÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è F WÀl£É £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/08 PÀ®A. 504, 353, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.