January 23, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 23-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2008 PÀ®A 279, 429 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-1-2008 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥ÀgÁUÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ CdÄð£À ©üªÀÄPÀgÀ 45 ªÀµÀð ¸Á// zÀĪÀÄ£À¸ÉÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É zsÀĪÀÄä£À¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæªÉ®ì £ÀA PÉ J 01 ¹ 7301 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¤AwÛgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆAzÀÄ JvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2008 PÀ®A 279, 429 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ£ÉSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Àß £ÀA. 16/2008 PÀ®A. 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-01-2008 gÀAzÀÄ 1330 ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀ¥Àà, Q.E.(«) ±ÁSÁ¢üPÁj DtzÀÆgÀ «¨sÁUÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-01-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:15 UÀAmÉUÉ PÉÆüÁgÀ (PÉ) PÉÊUÁjPÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è eÉÊ Q¸Á£À PÉÊUÁjPÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ 11 PÉ.«. «zÀÄåvÀ «vÀgÀuÁ ªÀiÁUÀðPÉÌ ¯Áj ¸ÀA. PÉJ-39/3909gÀ ZÁ®PÀ ¤µÁ̼ÀfAiÀÄÄvÀ ZÁ®£É¬ÄAzÁV ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ £ÀA. 2 J¹J¸ïDgï vÀAwUÉ ¯Áj ¨ÁérUÉ PÀnÖgÀĪÀ Cw ºÉaÑ£À JvÀÛgÀzÀÀ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ MAzÀÄ PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ vÀAw vÀÄAqÀÄ vÀÄAqÁV PÀrzÀÄ ºÁ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄà ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ¯ÉÊ£ÀªÀÄ£À ²æà PÀjA ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£À« ¥ÀjUÀt¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀPÉÌ CAnPÉÆArgÀĪÀ J¹J¸ïDgï vÀAwAiÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£À ZÀ°¸ÀÄvÁÛ ªÉÄ: C±ÉÆÃPÀ ¥Áè¹ÖPï EAqÀ¹Öç DgÀªÀtzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÁÝgÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ PÀA¥À¤AiÀÄ D¹Û CAzÁdÄ gÀÆ. 12,000/- (ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ¸Á«gÀ) £ÀµÀÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ K¼ÀÄ PÉÊUÁjPÁ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ «zÀÄåvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ªÀAavÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/07, PÀ®A. 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

3) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/08 PÀ®A 279,337,L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/01/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ZÀAzÀ£ÀPÉÃgÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G/ §¸ïì £ÀA, PÉ.J.38/J¥sï 394 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; DtzÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ §¸ïì r¥ÉÆà gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁAzÉÃqÀ PÀvÀðªÀå EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß §¸ïì £ÀA, PÉ.J.38/J¥sï 394 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ - OgÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃqï wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA. PÉ.J. 38/929 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁå¨ï Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4. alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/08 PÀ®A 279 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-01-2008 0200 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ¥Áà ªÀUÀzÁ¼É ¯Áj £ÀA B J¦ 12 AiÀÄÄ-896 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀzÁðgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÀ²ÃzÀ«ÄAiÀiÁå ºÉÆmÉîªÁ¯É EªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.

5) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-01-2008 0300 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ §¸ÀªÀgÁd G B ¯Áj £ÀA B PÉJ 32 -8621 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á B ªÀÄÄUÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÁ¯Á¬Ä¹ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀ PÁgÀ £ÀA J¦ -09 -5859 £ÉÃzÀgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁgÀ£À°èzÀÝ ¹zÀÝ°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉëzÁ¸À gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ²æà gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà G B ¯Áj £ÀA B PÉJ 32 -8621 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR½¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1). PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 13/2008 PÀ®A. 324,504 L.¦.¹. :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨ÉqÉð ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ [JªÀÄ] gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è vÉÆUÀj PÀnÖUÉ ºÁQzÀPÉÌ DgÉÆævÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¨ÉqÉð ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ [JªÀiï] EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è KPÉ PÀnÖUÉ ºÁQ¢Ý CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2). UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 9/08 PÀ®A. UÀÄ£Éß 324,504,427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-1-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C§Äâ® ªÀÄvÀå§ vÀAzÉ C§Äâ® CfÃd ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¥Áèl £ÀA. 2, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ PÀÄtÂUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÁºÁ E¨Áæ»A D¢Ã® vÀAzÉ fïÁ¤ ¥Á±Á G: ¸ÀeÁÓöåzÉ ¸Á CPÀªÀÄ® ¥Á±Á SÁ£À ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrwÛzÉÝ CAvÁ CAzÀÄ §rUɬÄAzÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ §®Q« ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ Q«UÉ PÉý¸ÀĪÀzÀPÉÌ PÀÆr¹zÀ ªÀĹ£ÀÄ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀPzÀÀÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CAzÁdÄ gÀÆ 26000/- ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ, CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹¯ÁVzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/08 PÀ®A. 324, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-1-2008 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫gÀAiÀÄå vÀAzÉ gÉêÀtAiÀÄå ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀwñÀ QjAiÀÄ ¸ÁºÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¨Á JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ°£À°è §AzÀ vÀPÀët JgÀV «£ÁPÁgÀt ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ PÉÊAiÀÄ°è ¥ÀAZÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ §gÀĪÁUÀ ºÁUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/08 PÀ®A 323, 324,504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-01-2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀA mÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è qÁ: ¨Á§ ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉA§uÁÚ 30 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) gÀªÀjUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 4 d£ÀjUÉ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

J¸ï.¹/J¸ï.n. d£ÁAUÀ ¤AzÀ£É PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/08 PÀ®A: 504, 323, 324, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(X) J¸ï.¹/J¸ï.n JPïÖ-1989 :-

¢£ÁAPÀ: 22/01/2008 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UÀÄAqÀ¥Áà EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀ ¥ÀArvÀgÁªÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå d«ÄãÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA: 45/05 C¼ÀvÉ 6 JPÀgÉ 12 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀgÀ ¨Á§vÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹Ã«¯ï £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ªÁdå ºÀÆrzÀÄÝ F ¸ÀA§AzsÀ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ ºÁdj PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÀQîgÀ eÉÆvÉ ZÀZÉð ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À ºÁdj ¢£ÁAPÀ ¥ÀqÉzÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ¤AwzÁÝUÀ, DgÉÆæ ¥ÀArvÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ M«ÄäAzÀ MªÉÄäÃ¯É ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ £À£Àß TïÁ¥À PÉÆlð£À°è PÉøÀ ºÁQ¢Ý £À£Àß ªÀiÁAiÀÄðzÉ PÀ¼ÉzÀÄ ºÁQ¢ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/08 PÀ®A: 504, 323, 324, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(X) J¸ï.¹/J¸ï.n JPïÖ-1989 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÆ :-

1) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢: 22/01/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÁæªÀÄ ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ C®UÀÆqï ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ ªÀÄAoÁ¼À §gÀĪÁUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ 1 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ CA¨Áf R¯Áè¼É ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà ¥Ánà CA¨Áf vÀAzÉ E¸ÁäAiÀįï R¯Áè¼É ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, DgÉƦvÀgÁzÀ 1£Éà ºÁUÀÄ 2 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ CA¨Áfà EªÀ£À SÁ¸À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV «£Á PÁgÀt M§âjUÉÆçâgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁªÀðd¤gPÀÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ 1900 ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/08 PÀ®A : 143,504,323,324 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/1/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢. ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ µÀtÄäR ¨ÉÆPÉÌ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁw :PÉƽ ¸Á:wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt NtÂAiÀÄ°è vÀ£Àß C¥Éà CmÉÆà jPÁë ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ JzÀÄj¤AzÀ §A¢zÁUÀ CªÀ¤UÉ vÀ£Àß CmÉÆà jPÁë ¸Àé®à ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è EzÀÝ ¹zÉÞñÀégÀ mÉAl ºË¸À ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ²æà ¥ÀªÀ£À UÉÆøÁé«Ä 2) «£ÉÆÃzÀ UÉÆøÁé«Ä 3) ZÀAZÀ® UÉÆøÁé«Ä ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀ EªÀgÀ ¨ÉA§°UÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ mÉAl ºË¸À JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ Nr §A¢gÀÄwÛ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 14/2008 PÀ®A 323, 355, 504, 506 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/01/08 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÁ¼ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀÀð eÁ: zÀ°vÀ ¸Á: aPÀªÀÄÄUÀð [PÉ] gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆqɹzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÉ ¸Á: aPÀªÀÄÄUÀð [PÉ] £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÁ®°èAiÀÄ §Æn¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/08 PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-01-2008 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CAdÄ gÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÀrØ ¸Á B ªÀÄĸÀÛjªÁr gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀgÀ¸Á gÀrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÀrØ ªÀÄvÀÄÛ VÃgÁgÀrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÀrØ E§âgÀÄ ¸Á B ªÀÄĸÀÛjªÁr gÀªÀjUÉ ºÀt ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£ÁågÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MwÛ »rzÀÄ JzÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 05/08 PÀ®A 435 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 383/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è EzÀÝ mÁæ£Àì¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ¨ÉAQ Qr ¹rAiÀÄÄwÛzÀÄÝ D QrUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ªÀiÁPÁ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G/MPÀÄÌ®vÀ£À eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/zÁqÀV UÁæªÀÄ vÁ/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ¥Á°UÉ §AzÀ 3 JPÀgÉ 13 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ°è EzÀÝ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ CAzÁdÄ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ®ÄPÁì£À CVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ PÉ.¦.n.¹.J¯ï. C¢üPÁj ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉUÉ w½¹zÁUÀ §AzÀÄ ¨ÉAQ Cj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.