January 22, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 22-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/08 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉÃAzÀgÉ GzsÀÞªÀ ¥ÁAZÁ¼À EªÀgÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀÄÈvÀ zÉúÀ £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ zɺÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æÃ. Q±À£À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¸Á// qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ºÉýPÉ §gÉzÀÄPÉÆArzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21-01-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ GzsÀݪÀ vÀAzÉ ¥ÀAqsÀsÀj£ÁxÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÉÆd£Á ¸Á// qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåPÉÌ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉåPÀ¯ï £ÀA PÉJ 37/eÉ 718 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁåPÀì ¦PÀ¥ï UÁr £ÀA PÉJ-38/3340 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃw¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß UÁr ¸À»vÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj GzsÀÞªÀ EvÀ£ÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 9/08 PÀ®A 279, 304(J)L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-1-2008 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «oÀ® vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 40 G-UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ CzsÀåPÀë ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á- ªÉƼÀPÉÃgÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2030 UÀAmÉUÉ J£À.JZÀ.9 ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ Dgï.n.N ZÉPÀÌ¥ÉƸÀÖzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà ¨ÉÆA¨Á¬Ä EvÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® n«J¸ï £ÀA.PÀ-39/ºÉZÀ-6363 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁºÉ £ÀA.9 gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DUÀ CªÀ£À ºÀuÉUÉ , vɯÉUÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2030 UÀAmÉ DVvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/08 PÀ®A. 279 337 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr- PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2008 PÀ®A. 448,341,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 21/01/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ZÁAqÉñÀégÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á:¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀiÁzsÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÆUÀ¯É ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÆ ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÉƺÀgÀªÀÄ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ¦ÃgÀ ºÀwÛgÀ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ zsÀPÉÌ ºÀwÛzÀjAzÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2008 PÀ®A. 341, 324, 504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21/01/08 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÆUÀ¯É ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ:PÉÆý ¸Á:¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ZÁAqÉñÀégÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á:¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr £ÀqÀÄªÉ ªÉƺÀgÀªÀÄ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ¦ÃgÀ ºÀwÛgÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 08/08 PÀ®A 419,420,468,471, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 26/06/99 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀbÉÃj ªÉüÉAiÀÄ°è UÁA¢üUÀAd oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.60/97 PÀ®A 143,147,148,324, eÉÆvÉ 149 L¦¹ (¹¹ £ÀA.573/98) £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸À.² ¸Á;¤eÁA¥ÀÆgÀ 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸À.² ¸Á; a¢æ 3) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸À.² ¸Á; UÁzÀV 4) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀ£Àß«gÀ¥Áà ¸Á; ©ÃzÀgÀ. 5) J°±Á vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸À.² ¸Á; ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ºÁUÀÄ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢üAiÀĪÀgÀAvÉ £Àn¹ ªÀÄvÉÆÛçâ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr¹ ¯ÉÆÃPÀ CzÁ®vÀ£À°è gÁf ¸ÀAzÁ£À DVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 07/08 PÀ®A 504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 21/01/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw «ÄãÁQë UÀAqÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¸Á;gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/01/08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á;E§âgÀÄ ¸ÀAUÉÆüÀV gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.