January 25, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 25-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ¢£ÁAPÀ: 25-01-2008.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/08 PÀ®A, PÁAiÉÄÝ. 341,323,324,504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24/01/08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà gÀtfÃvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÁªÀ Z˪Áít ªÀAiÀÄ 32 G/ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è CA§Ä¯É¯ïì ZÁ®PÀ ¸Á; ¨É£ÀPÀ£À½î ºÁUÀÆ vÀªÀÄÆäj£À UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀzÀj PÀlÖqÀ FUÁUÀ¯Éà ©gÀÄPÀÄ ©nÖgÀĪÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ n.«.9 gÀ°è ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀÄ n.«.9 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ ©gÀÄPÀÄ ©nÖgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ ¨É£ÀPÀ£À½î gÉÆÃr¤AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ PÀnÖ¹gÀĪÀ PÀlÖqÀ n.«.9 gÀªÀjUÉ vÉÆÃj¸ÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..

2) d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA 10/08 PÀ®A, PÁAiÉÄÝ 341,323,324,504 eÉÆvÉ 34, L¦¹

¢£ÁAPÀ 24/01/08 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁ墲æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ Z˪Áít ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð G/ UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á; ¨É£ÀPÀ£À½î oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀªÀÄÆägÀ ±Á¯ÉAiÀÄ 8 PÉÆÃuÉUÀ¼ÀÄ PÀnÖ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÀÄgÀÄUÀ½UÉ M¦à¹gÀÄvÉÛÃ£É EAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¤®ÄèªÀAvÉ PÉʸÀ£Éß ªÀiÁr ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ ±Á¯É ¸ÀjAiÀiÁV PÀnÖ¯Áè ºÀt ¥ÀÆwð vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÁ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®¨sÁUÀzÀ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 29/2008 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 323. 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-1-2008 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠲æà £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ±À¥ÉÆð¢Ý£À ªÀÄÄeÁªÀgÀ 28 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-ºÀÄtZÀ£Á¼À UÁæªÀÄ.¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24-1-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀĸÁÛ£À E§âgÀÆ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁzsÀÄ vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸À¯ÁªÉǢݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è §Ar KPÉ vÀA¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV “ZÉ£Á°PÉ xÉÃj eÉÆÃgÀÄPÀÄ ZÉÆÃzÀÄ '' CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. E¸ÁªÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ zÀ£ÀÄ. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀĸÁÛ£À EªÀ¤UÉ E¸ÁªÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£ÉßzsÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 09/08 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A:- 324,326,504 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 24/01/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ±ÉêÀıÉÃgÀ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁdÀ vÀAzÉ ¨sÁ¯É̱ÀégÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G/ §rÃUÉvÀ£À ¸Á/ ±ÉêÀıÉgÀ¥ÀÆgÀªÁr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ºÉÆÃV J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀwõÀ J°èzÁ£É CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è CAvÁ CA¢zÀPÉÌ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄw CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀAiÀÄ°è,JqÀ ¨sÀPÁ̽AiÀÄ°è JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ªÀÄzsÀå ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉÆ PÀÆqÁ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄzsÀå §gÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JA§ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :04/2008, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 457,380. L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-01-2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ªÀiÁzÀj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÁzÀ ²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÀĪÀiÁä EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23,24/01/2008 gÀAzÀÄ §ÄzÀĪÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀĪÁgÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä PÁ°¤AzÀ £ÀÆQ Q° vÉUÉAiÀiÁ¯ÁgÀzÀ ºÁUÉ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1) 50 PÉ.f. vÀÆPÀªÀżÀ JgÀqÀÄ CQÌAiÀÄ ¥ÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ 2) 50. PÉ.f. vÀÆPÀªÀżÀ 4 vÉÆÃUÀgÉ ¨Áå½AiÀÄ ¥ÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ. 3) 1.Q.f. vÀÆPÀªÀżÀ N¼ÉîJtÂAiÀÄ 10 ¥ÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ EªÀÅUÀ¼À CAzÁd QªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 10,200/- gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAiÀiÁzÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 17/08 PÀ®A : 78 (3) PÉ.¦.DPÀÖ

¢£ÁAPÀ 24/1/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÉÆî ZËr ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÉÊ CAvÁ ºÉý ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄPÉÆýîvÀÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß , ¹§âA¢ ¦.¹. 905,fÃ¥À ZÁ®PÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ.J- ,38,f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃV CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ «ZÁj¸À¯ÁV ZëqÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà ¸Á:§£À±ÀAPÀj UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£ÀÄ ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 155/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£Àß,MAzÀÄ PÁ§ð£À ,MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1215 UÀAmɬÄAzÀ 1245 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ£ÀÀ£ÀÄß ,d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß vÉUÀzÉPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1300 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦,.DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

E¤ßvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 10/08 PÀ®A 504,506,385 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 30 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ;24/108 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÀäzÀSÁ£À ªÀAiÀÄ-31 ªÀµÀð ¸Á/J¯ï.L.f PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆÃnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É F »AzÉ £Á£ÀÄ ZÀ¼ÀPÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ gÀÆ. 4 ®PÀëzÀ ZÉPï §gÀ ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢/24/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV PÁå²AiÀÄgÀ C±ÉÆÃPÀ EªÀjUÉ £À£Àß PÉ®¸ÀzÀ ZÉPÀ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÉ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ZÉPï£ÀÆß JªÀiï.r ¦ügÉÆÃdSÁ£À vÀAzÉ JªÀiï.r ªÀÄfÃzÀSÁ£À ªÀiÁf f¯Áè ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå EªÀgÀÄ vÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, ¢/24/1/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 5 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄzÀ EªÀgÀÄ ¹ªÉÄAl CAUÀrAiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÀĽvÁUÀ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ JªÀÄ.r ¦ügÉÆÃd EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄgÀÄ CªÀjUÉ JPÉ £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ 4 ®PÀë gÀÆ ZÉPï vÉzÀÄPÉÆAr¢ CAvÁ PÉüÀzÀPÉÌ CVæªÉÄAl ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀÄ CAvÁ vÀ£Àß°èzÀ jªÁ®ªÀgÀ vÉUÉzÀÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉUÉ ºÀaÑ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JA§ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.