January 18, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 18-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-01-2008

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ :

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ . C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 08/08 PÀ®A 279,304 (J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.KA.«.DPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 17/01/08 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAlUÉ ¥sÀAiÀiÁð¢²æà ªÀÄw, ¥Á±Á©Ã AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ E¸Áä¬Ä®¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ¸ÀqÀPÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀqÉÆüÁ EªÀ£ÀÄ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀQî ¸ÁºÉçgÀ ºÉÆ®PÉÌ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ DAzÀæzÀ PÀgÀÄuÁ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CvÀw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸ÀPÁ¼ÀfvÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯Áì§ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ PÀ¥Á¼ÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 10.15 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 8/08 PÀ®A. 279, 304 (J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ

2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ..4/2008PÀ®A. 279 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 17/1/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦ügÁ墸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ºÀlPÀgÀ ¸Á; ªÀĸÀÌ® ºÁUÀÄ DvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÁ®Ä £ÀqÀÄUɬÄAzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw EvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ UÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É.

ªÉʱÁåªÁnPÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 11/08 PÀ®A : 5(1) (J) (©) ,7(1) ¦.L.n.DPÀÖ

¢£ÁAPÀ 16,17/1/08 gÀAzÀÄ gÁwæ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ ,§AUÁè gÉÆÃrUÉ EzÀÝ «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀ ºÀwÛgÀ ªÉʱÀåªÁnPÉAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ,ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ d£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ ¸À¥Áß UÀAqÀ £ÁfÃgÀ 22 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA ¸Á:¸ÀégÀÆ¥À £ÀUÀgÀ PÀ®ÌvÁÛ §AUÁ¼À ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ªÉʱÀåªÁnPÉAiÀÄ°è vÉÆÃrVzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L ªÀÄAoÁ¼À L/¹ r.ªÁAiÀiï.J¸ï.¦. ºÀĪÀiÁߨÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV 0130 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ oÁuÉUÉ 0300 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå.16/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A.504.307 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 17-01-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzÀ JeÁd ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ ºÀeÁªÀÄ EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄZÉÑÃAzÀæ EªÀ£À ªÀÄzsÉå vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄZÉÑÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 17-01-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C±ÉÆÃPÀ ºÀeÁªÀÄ EªÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ªÀÄZÉÑÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉUÉ E£ÀÆß E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄÄAeÁ£É AiÀiÁPÉ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ »rgÉÆà ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ RvÀA ªÀiÁqÉÆÃt CAvÁ ªÀÄZÉÑAzÀæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÀ£ÀÄß ºÉýzÁUÀ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ ªÀÄZÉÑAzÀæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÉÆÃ¥ÁzÀ ZÉÆÃj¬ÄAzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® PÀÄAr wRPÉÌ, JqÀUÁ® ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ bÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÉ̮ĩ£À qÉÆPÉÌAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 16/08 PÀ®A 504.307 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. :12/2008. PÀ®A. 454, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-01-2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «oÀ® vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ zÁégÀPÁ ªÀAiÀÄ: 64 ªÀµÀð eÁw: ¨ÁæºÀät GzÉÆåÃUÀ: ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ¸Á: eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ EAVèõÀzÀ°è §gÉzÀ CfðPÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-01-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¨É½UÉÎ §æºÀä PÀĪÀiÁj D±ÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½À 0915gÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð vÉUÉzÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ, UÁå¸À PÀ¸ÀÖªÀÄgï £ÀA. J¸ï-6177 ¸ÀAdAiÀÄ ºÉÆêÀÄ ¸À«ð¸É¸ï EArAiÀÄ£ï UÁå¸À r¸ÉÖç§Æålgï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¤rzÀÄÝ, UÁå¸À ¹¯ÉAqÀgï ªÀÄvÀÄÛ gÉUÀÆå¯Élgï PÀ¼ÀªÀŪÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛg,É CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/07, PÀ®A. 454, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. 01/2008 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 17/01/2008 gÀAzÀÄ 07-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðvÀ¼ÀIJæêÀÄw. ±ÉƨsÁ UÀAqÀ ±ÀA¨sÀÄ UÁzÀV ªÀ 24 eÁåw. PÉƽ ¸Á C¸ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉ½PÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ±ÀA¨sÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀ 30 eÁåw. PÉƽ G ¥sÀ¹ð PÉ®¸À ¸Á C¸ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀzÉå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ ¨É¼É ¨É¼É¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀ§Äâ PÀ©â£À ¥ÁåPÀÖjUÉ ºÉÆUÀzÉ ºÁUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/01/2008 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmɬÄAzÀ 18-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è. vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÀmÉÖAiÀÄ ¨É«£À VqÀzÀ ¥ÀAmÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 01/2008 PÀ®A./ 174 ¹.Cgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ . C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 07/08 PÀ®A 279,337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 16/01/08 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAlUÉ DgÉÆævÀ¦ævÀAªÀiï vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À qÁAUÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ZÁ®PÀ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁ gÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA,. JA.JZï,43/PÀÆå 9397 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤wãÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À qÁAUÉ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð G: SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À eÁw J¸ï,¹. ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ E§âgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁ gÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA,. JA.JZï,43/PÀÆå 9397 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¦ævÀAªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® «Ää «zsÁ£À ¸ËzÁ ºÀwÛgÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVGgÀvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 7/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ


2) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 02/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 279,337,338, L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187L.JªÀÄ.«.DPÀÖ

¢£ÁAPÀ 17-01-2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ «ÃgÀ±ÉÃnÖ DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ DmÉÆà MªÀÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á: ªÀÄÄzÀ£Á¼ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JA§ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ . C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 09/08 PÀ®A 279,338, L.¦.¹. dÆvÉ 187 L.KA.«.DPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 18/01/08 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAlUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉ.Zï. 25/J£ï-J£ï-5547 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£À¨Ázï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀÄ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ .ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â n.«.J¸ï. ZÁ®PÀ¤UÉ rQ̪ÀiÁrzÀ£ÀÄ . ¸ÀzÀj Wàl£É¬ÄAzÀ DvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . ¯Áj ZÀ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É , ¸ÀzÀj UÁAiÀļÀÄ«£À ºÉ¸ÀgÀÄ «Záj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á ; JgÀArV CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛ£É . ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥sÉÆä£À ªÀÄÆ®PÀ oÁuÉUÉ w½¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ zÀªÀSÁ£ÉUÉ PàgÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ.£É. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «±Àé£ÁßzsÀ UÉÆÃt ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð G ; UÀuɱÀ zsÁ¨sÁzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á ; §AzÉãÀªÀiÁeï ªÁr vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 9/08 PÀ®A. 279,338, L.¦.¹. dÆvÉ 187 L.KA.«.DPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ

4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/08 PÀ®A: 279,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18/01/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢: ²æà ªÀÄÄQAzÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚfgÁªÀ ©gÁzÁgÀ 35 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ PÀ®ªÁr. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀzÀPÁÌV PÀ®ªÁr¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À «ªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ZÁ®PÀ PÀ¦® vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀ½îSÉqÉ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ ªÀÄzÀPÀnÖ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ£À JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J.32 PÀÆå 1999 (»ÃgÉÆúÉÆAqÁ) EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ Cfð ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 009/2008 PÀ®A 324,504, L¦¹

¢£ÁAPÀ 16-01-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æà ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ vÀAzÉ zsÉÆÃrA¨Á ªÀÄUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð ¸Á; ªÀiÁtÂÃPÉñÀégÀ vÁ: ¨sÁ°Ì ªÁZÀªÀiÁå£À PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, AiÀiÁPÉà gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤£ÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¤AzÀ gÉÆArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. WÀl£É §UÉÎ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 11/2008 PÀ®A: 324,504,506,eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16/01/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄÄævÀ¥Áà ¸Á/¹gÀPÀl£À½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁrwzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd CzÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ : 1) gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw 2) DvÀä£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw 3) C¤Ã® vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ 4) ªÀiÁgÀÄw J®ègÀÄ ¸Á/¹gÀPÀl£À½î vÁ/ f/ ©ÃzÀgÀ. CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjªÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C.¸ÀA. 11/2008 PÀ®A 324,504,506,eÉÆvÉ34, L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 12/2008 PÀ®A 323,324,504, L¦¹

¢£ÁAPÀ 15/01/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà gÀ« vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á/gÀAeÉÆüÀ SÉÃt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀAzÀÄ J¼ÀÄî-¨Éîè PÉÆqÀ®Ä vÀªÀÄÄägÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÁÝUÀ AiÉÄñÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢ gÀ« EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C.¸ÀA. 12/2008 PÀ®A 323,324,504, L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ
E¤ßvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«Ät ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 07/08 PÀ®A : 323,341,504,eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 16/1/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw »gÉUÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð ¸Á:ºÀÄ®UÀÄwÛ ®Qëöä UÀÄr ºÀwÛgÀ PÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ »gÉUÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð E£ÀÆß 2 d£À DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:ºÀÄ®UÀÄwÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ JzÀÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀªÁUÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CAVAiÀÄ PÀ¯ÁgÀ »rzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ DAvÁ PÉÆlÖ ºÉýÃPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀîÀ¯ÁVzÉ .

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 4/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 341,323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18/01/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ ¸Á// ¤qÀªÀAZÁ ¸ÀzÀå ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/01/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÀßKSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ EvÀ¤UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¦gÀUÀ½UÉ £ÉʪÀ¢Ý PÀAiÀÄðPÀæªÀÄ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÉÛÃªÉ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PɽPÉÆAqÁUÀ £Á£ÀÄ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÉà PÁgÀtPÁÌV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ°è §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ F ªÉÄð£À PÁgÀtPÁÌV zÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 4/08 PÀ®A 341,323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :5/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :341,323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18/01/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/01/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÀßKSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¦gÀUÀ½UÉ £ÉʪÀ¢Ý PÀAiÀÄðPÀæªÀÄ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÉÛÃªÉ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PɽPÉÆAqÁUÀ £Á£ÀÄ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÉà PÁgÀtPÁÌV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À ºÉÆl¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ F ªÉÄð£À PÁgÀtPÁÌV zÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 5/08 PÀ®A 341,323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.