January 10, 2008

CRIME UP-DATE FOR 09-01-2008


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-01-2008


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/08 PÀ®A :-


¢£ÁAPÀ 08/01/08 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «±ÀéA§gÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ:39 ªÀµÀð eÁw:ºÀjd£À, G:PÀÆ°, ¸Á:¤®PÀAoÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ §gɬĹzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ UÀuÉñÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀªÀÄä CeÉÃAiÀÄ E§âgÀÄ NtÂAiÀÄ ºÀÄqÀUÀgÀ eÉÆvÉ J¼Àî CªÀiÁªÁ¸Éå ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ Dl DqÀ®Ä :¤®PÀAoÀÀ UÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è ZÉAr£À DlªÁqÀĪÁUÀ 1230 UÀAmÉUÉ ZÉAqÀÄ PÉgÉ ¤Ãj£À°è ©zÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÀ UÀuÉñÀ EvÀ£ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3/08 PÀ®A 109 ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 09/01/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L (C.«) gÀªÀgÀÄ gÁwæ ¸ÉPÀÖgï-3 PÀvÀðªÉå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¢Ã¥ÀPÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ PÀvÀÛ®°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÀÄwzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉ¼ÀÄwÛ¢ÝgÀħĺÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ÄºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ §A¢zÀÝjAzÀ, oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 3/08 PÀ®A 109 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.