January 3, 2008

CRIME UP-DATE FOR 03-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-01-2007.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/01/08 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÉAPÀl gÀrØ vÀAzÉ §æºÀä gÉrØ ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 39 JZï-6061 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É QmÁÖ UÁæªÀÄ ¢AzÀ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ºÀÄ®UÀÄwÛ PÁæ¸ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®zÁj ªÀÄUÀΰUÉ vÀVΣÀ°è ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ §ÄgÁ¼ÉgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 1/08 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 02-01-2008 gÀAzÀ 1425 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ ¢AzÀ DPÁ±À vÀAzÉ zsÀ£Áf ¸Á: ºÀįÁå¼À EvÀ¤UÉ ºÁªÀÅ PÀr¢ÝzÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ MAzÀÄ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ªÀÄÈvÀÛ£À vÀAzÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£Áf vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ²æêÀÄAUÀ¯É EvÀ¤UÉ ¨ÉÃnÖAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-01-08 gÀAzÀÄ ºÉÆîzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ DPÁ±À EvÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÀÄ°è£À §t«¬ÄAzÀ ºÀÄ®Äè ºÁPÀ®Ä vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ OgÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 1/08 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02/1/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ ¸Á; PËoÁ [©] EªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀIJ®ªÀiÁä UÀAqÀ §½gÁªÀÄ ¸Á; PËoÁ [©] EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÀÄZÀѽzÀÄÝ ¢: 02-01-2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄt ªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ 1650 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 1/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2008 PÀ®A 32, 34 PÉ. E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 02/01/2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ §UÀzÀ¯ï oÁuÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr §UÀzÀ® [©] vÁAqÁPÉÌ ºÉÆV 1130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ EªÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ¼À ªÀ±ÀzÀ°èzÀ 5 °Ã. PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì, ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀAiÀiÁj¹ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÖ §UÉ RavÀ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2008 PÀ®A 32, 34 PÉ. E. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 02/01/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÀÄuÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ®A¨ÁqÁ ¸Á;RArPÉÃgÁ xÁAqÁ ºÁUÀÆ 2] PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ lÆ姣À°è 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 100=00 gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 02/01/08 gÀAzÀÄ ²æà ªÉÊf£ÁxÀ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¨sÁwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ 2] ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 100=00 gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

2) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 PÀ®A. 454, 457, 380 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 02-01-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ vÁ: ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÉE© ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä §qÁªÀuÉ, ©ÃzÀgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁ±ÀAªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24-12-2007 jAzÀ 01-01-2008gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÉE© §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪Á¸ÀªÁVgÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ, §AUÁgÀ, ¨É½î, PÀ®gÀ n.« »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 7,72,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 PÀ®A. 454, 457, 380 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 1/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2-1-08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ «ÄÃ¸É ¸Á: OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01-01-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß QgÁuÁ CAUÀr §Azï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀzÀ ²lÄ PÀvÀÛj¹ CAUÀrAiÀÄ°è ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°èzÀ 1) ©ÃrUÀ¼ÀÄ C.Q 8000/- 2) UÀÄlPÁ CQ 7000/- 3) ¹ÃUÀgÉÃl C.Q 4000/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 2000/- »ÃUÉ MlÄÖ 21000/- gÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.
dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 03/01/08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á¯ÉÌöÊzÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ EgÀĪÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦J¸ïL ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ dÆf£À°è ElÖ MlÄÖ ºÀt 1515/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ál J¯ÉUÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02-01-2008 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §®«AzÀgÀ¹AUï ¹zÀÄÝ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁw: ¹RÍ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: UÀÄgÀÄzÁégÁ, EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ¥Àæ¨sÁPÀgÀgÁªÀ ¹ºÉZï¹-633 gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ²ªÀ£ÀUÀgÀ (zÀ) zÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è £ÉÆÃr NqÀºÀwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ C°è£À EgÀÄ«PÉ §UÉÎ ¥Àæ²ß¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè, PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 02/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 PÀ®A 109 ¹,Dgï,¦,¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/01/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦J¸ïL(C) gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ £Á¥ÀvÉÛ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À¸ÀÆQ£À eÁªÀzÀ°è 0230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸À¥Áj ªÉÄÃrPÀ¯ï CAUÀr ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®è°è NrºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè DzÀjAzÀ CvÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 109 ¹,Dgï,¦,¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

3) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2008 PÀ®A 147, 148, 448, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-01-2008 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®£ÁAiÀÄPÀ ¥ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: zÉêÀVj (J) vÁAqÁ. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄf vÀAzÉ UÉêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: zÉêÀVj (J) vÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÁ² gÁªÀĤUÉ £ÀªÀÄä vÀAVUÉ KPÉà ©Ãn¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¢¸À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2008 PÀ®A 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ 01-01-2008 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: zÉêÀVj (J) vÁAqÁ ºÁUÀÄ CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀªÀÄä CPÀ̤UÉ PÁ²gÁªÀÄ KPÉ ©Ãn¢Ý CAvÁ PÉüÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÁ²gÁªÀÄ vÀAzÉ UÉêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: zÉêÀVj (J) vÁAqÁ. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ C¤Ã®¤UÉ §rUÉ ¬ÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.