January 14, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 14-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13-01-08 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸ÀdÓ£À ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-eÉÆòUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÉAPÀl E§âgÀÆ ºÁgÀPÀÆqÀzÀ°è UÁæªÀÄPÉÌ J£À.JZÀ-9gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄðèAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-39/ºÉZÀ-1718 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÁgÀPÀÆqÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä E§âgÀÆ J£ï.JZÀ-9 gÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ gÉÆÃr£À zÀQët ¨sÁUÀ PÀqɬÄAzÀ PÉƽ ¥sÁgÀA M¼ÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ fÃ¥À £ÀA.PÉJ-39/JªÀÄ-300 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÉAPÀl EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj £À£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄÃgÁd vÀAzÉ £ÀAiÀÄƪÀÄ CzÀƤ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-AiÀiÁPÀħ¥ÀÄgÁ vÁ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A. 279 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀUÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 19/08 PÀ®A 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187
LJA« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 13-1-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ QtÂÚ ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-zsÀĪÀiÁä£À¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13-1-08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä Hj£À ªÀÄqÉ¥Áà ¥Ánî gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA.PÉJ-39/8. 9 £ÉÃzÀgÀ°è ElÖAV ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA© SÁ° ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ zsÀĪÀiÁä£À¸ÀÆgÀ ¢AzÀ ¯ÉçgÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆrPÉÆAqÀÄ zsÀĪÀiÁä£À¸ÀÄgÀ¢AzÀ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ PÀ£ÀPÀmÁÖ gÀÆqÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ElÖAV ¨sÀnÖ¬ÄAzÀ mÁæPÀÖgÀzÀ°è ElÖAV ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä, ±ÉÆèsÁ, ¥Àæ¨sÁªÀw, ºÁUÀÆ qÉæöʪÀgÀ UÀÄAqÁf J®ègÀÆ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »UÉ PÉ®¸À ªÀiÁr zÀĪÀÄä£À¸ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ UÀÄAqÁf JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DUÀ £À£ÀUÉ JqÀvÉÆqÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ §®UÀqÉ PÀtÂÚUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. PÀªÀįÁ¨Á¬Ä vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀÄvÀÛzÉ, JqÀUÀtÂÚ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ±ÉÆèsÁ½UÉ §®¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®ªÉƼÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁªÀwUÉ JqÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É 1915 UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08 PÀ®A. 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/01/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L. {PÁ.¸ÀÄ.} ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è «±ÀéA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZï.¹. 715 ¦.¹.-1293, 859, 1030 ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ J,¦.¹. 276 gÀªÀjUÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA PÉ.J-38 f-178 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) QÃgÀt vÀAzÉ «±ÀéA§gÀ ©gÁzÁgÀ 2) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀPÉð E§âgÀÄ ¸Á/ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀdð¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¹àl dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹ PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛ ªÀjzÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ zÀvÁÛfgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À vÁªÉîègÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀ §UÉÎ M¦à PÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ §UÉÎ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1600 UÀAmɬÄAzÀ 1645 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹ PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 780/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/01/08 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸À.L. {PÁ.¸ÀÄ.} ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ®ZÀAzÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀįÉè¥Áà zsÀ£ÀUÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃl dÆeÁl DlÄwÛzÁgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 1293, 859, 11492,1433 eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄ aPÀÌ®ZÀAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ §gÀ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ E¸Ààl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ aPÀÌ®ZÀAzÁ CAvÁ w½¹ vÁªÉîègÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀ §UÉÎ M¦à PÉÆAqÀzÀjªÀÄzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹ PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è 2750/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÆ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ 06/2008. PÀ®A 498[J], 304[©] L.¦.¹. eÉÆvÉ 3, 4 ªÀÄvÀÄÛ 6 r.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ:14/01/2008 UÀAmÉUÉ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C£ÀıÁ¨Á¬Ä @ C¤vÁ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ §gɬĹzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ¼À£ÀÄß 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ gÁªÀfà ¥ÀªÁgÀ FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÉüÉAiÀÄ°è gÀÆ.35,000/- ªÀgÀzÀQëuÉ ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀĪÀgÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ DUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV EzÀݼÀÄ. £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ ZÁAzÁ¨Á¬Ä, £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ C¤vÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤£Àß £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀßµÀÄÖ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆ.¸ÉÊ. Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀPÁÌV E£ÀÆß gÀÆ.20,000=00 PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ:13/01/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ ºÁUÀÄ £Á¢¤AiÀÄgÀÄ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ½UÉ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§â DzÀ £ÀAvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ PÀgɬĹ ºÉüÉÆÃt CAvÁ ºÉý CªÀ½UÉ PÀ½¹gÀÄvÉÛãÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÄ CªÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ D£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ:4 ªÀµÀð ¤TÃvÀ 1.5 ªÀµÀð gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ ²ªÁgÀzÀ°è FgÀ¥Áà zÁ¤ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, £ÁzÀ¤AiÀÄgÀÄ zÀÄrØ£À ¸À®ÄªÁV PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ QgÀÄPÀ¼ÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà DPÉAiÀÄ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/08 PÀ®A:498[J], 304[©] L.¦.¹. eÉÆvÉ 3, 4, & 6 r.¦.JPÀÖ. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2008 PÀ®A 302 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 14/01/2008 UÀAmÉUÉ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀvÀ¼ÁzÀ ZÁAzÁ¨Á¬Ä ¥ÀªÁgÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ §gɬĹzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á®ÄÌ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ UÉÆëAzÀ¤UÉ vÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ PÉñÀªÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÉ®UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ D£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð, ¤TÃvÁ ªÀAiÀÄ: 1.5 ªÀµÀð zÀ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢:13/01/2008 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CAzÁdÄ 1530 UÀAmÉUÉ, zsÀ£ÀÆßgÀ ²ªÁgÀzÀ°è FgÀ¥Áà zÁ¤ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨Á«AiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ D£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ¤TvÀ 1.5 ªÀµÀð EªÀjUÉ PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁr vÁ£ÀÆ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj PÀ«vÁ UÀAqÀ UÉÆëAzÀ EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:07/08 PÀ®A:302 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÆ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 13-1-08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¦¹-1098 ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ EªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA.PÉJ-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁýtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, MzÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ°è ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ «ZÁgÀ¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¯Á¸À vÀAzÉ ®Qëöät ªÀiËAiÀÄð ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð ¸Á-UÀAd UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è E£ÀÆß ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A. 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.