January 15, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 15-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-01-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


1) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/08 PÀ®A 279, L.¦.¹ ºÁUÀÄ 184, L,JªÀÄ,« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 14/01/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (C.«) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉ±ÀégÀ ZËPÀ¢AzÀ ¥Éưøï ZËPÀ PÀqÉUÉ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 5/08 PÀ®A 279, L.¦.¹ ºÁUÀÄ 184, L,JªÀÄ,« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ,

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/01/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ CfÃd «ÄAiÀiÁå ºÀ¦üÃdªÁ¯É 30 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà E§âgÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ®V PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/ºÉZï-8081 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ®¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EzÀÝ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 3/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-01-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C¸ÀgÁgÀ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ±À©âÃgÀ «ÄAiÀiÁå ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G: ¯Áj ZÁ®PÀ eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¥À®AUÀ, C®ªÀiÁj ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆr £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ MAiÀÄÄåvÉÛÃ£É JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¤£Àß J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ MAiÀÄÄåvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ ±À©âÃgÀ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C¯Áè ¥ÀmÉî ©gÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ 14/08 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 14-01-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ C¸ÀgÁgÀ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ±À©âÃgÀ «ÄAiÀiÁå ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G: ¯Áj ZÁ®PÀ eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±À©âÃgÀ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C¯Áè ¥ÀmÉî ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G: MPÀÄÌ®vÀ£À eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¥À®AUÀ, C®ªÀiÁj ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆr £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ MAiÀÄÄåvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¤£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è PÉÆqÉÆt ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¤£ÀUÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MAiÀÄå®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ C¯Éèà ©zÀÝ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ 10/2008 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/01/2008 gÀAzÀÄ §jzÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ¥ÀvÀ vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà ®zÉÝ ¸Á : §jzÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ªÉƺÀgÀA ¸À®ÄªÁV 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà 2) CuÉÚ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà E§âgÀÄ ZÀAzÁ ªÀ¸ÀÄ° ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁ𢠲æÃ¥Àw vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà EvÀ¤UÉ ZÀAzÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ZÀAzÁ ¥ÀnÖ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÁUÁézÀ £ÀqÉzÀÄ ²æÃ¥Àw EvÀ¤UÉ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà 2) CuÉÚ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C.¸ÀA. 10/2008 PÀ®A 324,504,eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 08/2008 PÀ®A 143, 498,(J), 341,324,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 14/01/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ºÀ¤¥sÁ UÀAqÀ WÀÆqÀĸÁ§ ¥sÀQÃgÀ ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÉ£ÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CwÛ ºÁUÀÄ £Á¢¤AiÀÄgÀÄ ¢£À ¤vÀå ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀÄ ¸Àj E¯Áè £ÀªÀÄä eÉÆvÉ CqÀ«UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/08 PÀ®A «ªÀgÀ 336, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/01/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄÆ¯É ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð eÁw : UÉƯÁè G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁA§¼ÉªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢: 14-01-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀjzÁ¸À EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ CtÚgÁªÀ ¥Ánî PÁA§¼ÉªÁr EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ¢zÉ CAvÁ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ PÁA§¼ÉªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄAeÁ£É Pɦn¹J¯ï gÀªÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ J¸ïn «zÀåvï vÀAw PÀrzÀ J¯ïn wAwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ C¢üPÀ MvÀÛqÀ¢AzÀ 0800 UÀAmÉUÉ PÀgÉAmï ºÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ 1000 UÀAmÉUÀ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½ PÀgÉAmï §A¢zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁA§¼ÉªÁr UÁæªÀÄzÀ°è C£ÉÃPÀ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ C®èzÉ J¸ïn «zÀÄåvï vÀAw PÀr¢zÀÝ£ÀÄß ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ Pɦn¹J¯ï gÀªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀiÁ»w w½¹zÀgÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉƼÀîzÉ CzÀ£ÀÄß zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀzÉ «zÀåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J¸ïn «zÀÄåvï vÀAw PÀrzÀ ªÀiÁ»w E®zÉ ºÀjzÁ¸À£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ vÀªÀÄä ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÀÆqÀ®Ä PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è ºÀjzÁ¸À¤UÉ eÉÆÃgÁzÀ «zÀÄåvï ¸Àà±ÀðUÉÆAqÀÄ «zÀÄåvï £À°è KgÀÄ¥ÉÃgÀÄ DV CªÀ¤UÉ ¨sÁj PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ CzÀgÀ ºÉÆqÉvÀ¢AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAxÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/08 PÀ®A 336, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/08 PÀ®A : 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/01/08 gÀAzÀÄ PÀ¦Ã® zÉêÀ ¦.J¸ï.L ( PÁ.¸ÀÄ) §.PÀ¯Áåt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ §£À±ÀAPÀj ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è E§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ JAzÀÄ PÀÆV ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À²Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É, JA§ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ£ÀÄß ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 1505,1617 gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J.- 38,f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ, PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¦¸É 25 ªÀµÀð G:zÀfð,G:gÀAUÁgÉ ¸Á:§£À±ÀAPÀj UÀ°è ºÁUÀÆ E£ÀÆß 02 d£À J®ègÀÆ §,PÀ¯Áåt. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¦.¹ ¸Á:§£À±ÀAPÀj UÀ°è JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä 100/- gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ºÀ®UÀÄAqÉ ¸Á:§£À±ÀAPÀjUÀ°è C¢ü£À¢AzÀ 100/- MlÄÖ 200 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

RlPÀ aAZÉÆý UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2008 PÀ®A 110 [ f ] ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 14-01-2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L, RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉ ºÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 802 ªÀĺÁzÉêÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ KtPÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1100 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì- ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸ïì ¸ÁööåAr£À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄÄvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £Á£ÀÄ ²æÃUÀAzsÀ PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, d£ÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃr¹ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ RvÀ®¥Áà §AzÀÄ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµð eÁw ºÀjd£À [J¸ï.¹.] ¸Á- KtPÀÄgÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj C¥Á¢vÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-02/08 PÀ®A-110 [f] ¹DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/01/08 gÀAzÀÄ PÀ¦Ã® zÉêÀ ¦.J¸ï.L ( PÁ.¸ÀÄ) §.PÀ¯Áåt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 5/07 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ RÄgÉʹ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÉÃzÀPÉÌ 1030 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ C°è w½zÀÄ §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ²æà C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjA gÀUÀmÉ RÄgÉʹ UÀ°è E£ÀÆß 46 d£À EvÀ£À ¨ÉA§°UÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà C«ÄÃgÉƢݣÀ ¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ZË¢æ ºÁUÀÆ EvÀ£À E£ÀÆß 46 d£À ¨ÉA§°UÀgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ M§âjUÉ M§âgÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ £ÉÆÃr PÉƼÀÄîvÁÛ RÄgÉʹ UÀ°èAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ 2 ¥ÁnðUÀ¼À°è AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ NtÂAiÀÄ°è EzÀÝ d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ªÀÄÆr¹ ¸ÀªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ w½zÀħA¢zÀjAzÀ CªÀjUÉ »ÃUÉ ©nÖzÀÝ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ C£ÁºÀÄvÀ DUÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ EzÉ. JAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÉÆzÀ®£É ªÀiÁnðAiÀĪÀgÁzÀ ²æà C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjA gÀUÀmÉ RÄgÉʹ UÀ°è E£ÀÆß 46 d£À ¨ÉA§°UÀgÀ «gÀÄzÀÞ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L ( PÁ.¸ÀÄ) oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 06/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/08 PÀ®A : 107 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/01/08 gÀAzÀÄ PÀ¦Ã® zÉêÀ ¦.J¸ï.L ( PÁ.¸ÀÄ) §,PÀ¯Áåt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 5/07 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ RÄgÉʹ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÉÃzÀPÉÌ 1030 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ C°è w½zÀÄ §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ²æà C«ÄÃgÉƢݣÀ ¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ZË¢æ ºÁUÀÆ EvÀ£À E£ÀÆß 46 d£À ¨ÉA§°UÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ²æà C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjA gÀUÀmÉ RÄgÉʹ UÀ°è E£ÀÆß 46 d£À EvÀ£À ¨ÉA§°UÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ M§âjUÉ M§âgÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ £ÉÆÃr PÉƼÀÄîvÁÛ RÄgÉʹ UÀ°èAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ 2 ¥ÁnðUÀ¼À°è AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ NtÂAiÀÄ°è EzÀÝ d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ªÀÄÆr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ w½zÀħA¢zÀjAzÀ CªÀjUÉ »ÃUÉ ©nÖzÀÝ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ C£ÁºÀÄvÀ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÉ. JAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÉÆzÀ®£É ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ C«ÄÃgÉƢݣÀ ¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ZË¢æ ºÁUÀÆ EvÀ£À E£ÀÆß 46 d£À J®ègÀÆ §. PÀ¯Áåt «gÀÄzÀÞ ¦.J¸ï.L ( PÁ.¸ÀÄ) oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 07/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2008. PÀ®A. 160 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-01-2008gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-130 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹¦¹-1371 ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ ¸Áé«Ä gÀªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ gÉÃtÄPÁ ªÀiÁvÁzÉë ªÀÄA¢gÀ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ ¥ÁævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ ªÀĺÉÃAzÀæPÀgÀ gÀªÀgÀ PÁA¥ÉèPïì JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1530 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¥Ánð 1- fêÀ£À vÀAzÉ gÁzsÁQ±À£À ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. ¥Ánð 2- «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dmÉ¥Áà ºÀ°UÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ eÉÆÃgÁV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrPÉÆAqÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÁUÀÄ NuÉAiÀÄ d£ÀÀgÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä F ªÉÄð£ÀAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ªÀÄvÉÛ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ CrAiÀÄ°è £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/07, PÀ®A. 160 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ÄªÀiÁrªÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

5) PÀıÀ£ÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2008 PÀ®A. 427, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 10/1/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1415 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀdÓ£À±ÉmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á¥ÀÆgÁªÀ qÉAUÉ E§âgÀÄ ¸Á; ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ. UÁæ.¥ÀA. PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ gÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÁæ.¥ÀA. ¸À¨sÁAUÀtzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.