January 13, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 13-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/08 PÀ®A 279. L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-01-2008 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ «oÀ×®¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J¦-9 n 3447 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ JªÀiïr ºÀĸÉãï vÀAzÉ JªÀiïr §¹gÀ¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÆÃUÀqÀA¥À½î. (J¦) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2008 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/01/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL §UÀzÀ¯ï gÀªÀgÀÄ r.J¸ï.¦ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 08/2008 £ÉÃzÀÝgÀ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §gÀĪÁUÀ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ qÁ. ©. Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ §½ 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄ.UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ZÀAzÁªÁ¯É 30 ªÀµÀð, DmÉÆ £ÀA. PÉJ-39/3412 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CAPÀÄqÉÆAPÁV ªÀiÁ£ÀªÀ, fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆUÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C.¸ÀA. 09/2008 PÀ®A 279 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/08 PÀ®A. 279, L.¦.¹ dÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12/01/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁPÉñÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ gÁªÀĤgÀAd£À ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G ; mÉA¥ÀÄ £ÀA. JA.ºÉZï-06/J.¹-5822 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ; CºÀªÀÄäzÀ¥ÀÄgÀ PÉÊzsÉÆð gÀªÀgÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄðAzÀ ºÀåzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä j¯ÁAiÀÄ£Àì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß JgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀ DgÉÆæ n¥Ààgï £ÀA. JA. ¹. ªÁAiÀiï. 5103 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÉA¥ÀÄUÉ rQÌÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÀVgÀĪÀÅ¢®è. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀÆA¢UÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÀÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 13/01/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA 6/08 PÀ®A. 279, L.¦.¹ dÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12-01-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ gÀAeÉÆüÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G: MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀÄPÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è gÁ² ªÀiÁrzÀ vÉÆUÀj PÁAiÀÄ®Ä PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÉƸÀ »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÀUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 3/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-12-07 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £ÀUÀgÀzÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JªÀiï.J¸ï ¥Ánî ¥sÀAPÀë£ï ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.PÀAmÉ¥Áà ¦J¸ïL gÀªÀgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉAqÀgÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 38/ eÉ 948 £ÉÃzÀÄ C.Q. 16000/- gÀÆ QªÀÄwÛ£ÀzÀÄÝ ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀ½PÉAiÀÄ CzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß eÁj ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.

C¸ÀºÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA 01/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/1/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ²ªÁf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁw :ªÀÄgÁoÀ ¸Á:gÁªÀÄwxÀð ( PÉ) gÀªÀgÀÄ ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/01/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ UÁå£ÉƨÁ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ:60 ªÀµÀð eÁw : ªÀÄgÁoÀ ¸Á:gÁªÀÄwxÀð EªÀ£ÀÄ ²æà ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: vÀ¼À¨ÉÆÃUÀ gÀªÀgÀ ZËQªÁr ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ°¬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄAoÁ¼À, GªÀÄUÁð, D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è GªÀiÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA 01/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 4/08 PÀ®A 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12-01-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊ®ÆgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥Ánïï zsÁ§zÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àß E®èzÉ ªÀÄzÉåzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄ®Ä EmÁÖUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj zsÁ¨ÁzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 24 ¨Ál¯ï 180 JªÀiï.J¯ï ¨ÉÆä ¸ÉàµÀ¯ï «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ 12 £ÁPï Ol ºÉÊ¥ÀAZÀ ¸ÁÖçAUÀ ©ÃgÀ 650 JªÀiï.J¯ï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 1620/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/08 PÀ®A 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12-1-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ a¢æ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦æ£ïì zsÁ¨ÁzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÉÆeÁ«Ää® SÁ£À vÀAzÉ gÀºÉêÀiÁ£À SÁ£À ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á a¢æ. 2) ¸ÀAvÉÆõÀgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ§ÆgÉrØ ªÀAiÀÄ ªÀµÀð ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ(JªÀiï) 3) ¸ÀÄeÁAiÉÄvÀ SÁ£À vÀAzÉ CªÀÄeÁzÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ¸Á gÉÆ»¯É UÀ°è ©ÃzÀgÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àß E®èzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄ®Ä EmÁÖUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj zsÁ¨ÁzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 11 ©ÃgÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ, 180 JªÀiï.J¯ï ¨ÉÆä ¸ÀàµÀ® «¹Ì ºÁUÀÆ gÀªÀiï 28 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C Q 1620/- gÀÆ¥À¬ÄAiÀÄzÀÄ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 2/08 PÀ®A 324, 504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/01/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÁmÉ 23 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G// qÉæöʪÀgÀ ¸Á// ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ CdÄð£À PÁmÉ E§âgÀÆ PÀÄr QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ gÁªÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĪÀÄ EªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ E§âgÀÆ PÀÆr gÁªÀÄtÚ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄw¢Ý CAvÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁªÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¤£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÁãPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀgÉ ®PÀëöät ¨sÀgÀvÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 2/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-01-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà mÉÆÃPÀgÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥ÀgÀ «Ä®£À°è ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgÀ PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÉÆÃgÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ ¢°Ã¥À ¥ÀjÃl EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀªÀiÁr w½¹¢Ý£ÉAzÀgÉ ªÀÄZÉÑAzÀæ EªÀ¤UÉ 20,000=00 PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ. CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ dªÀiÁ£ÀvÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ JAzÁUÀ FUÀ gÁwæ DVzÉ FUÀ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄZÉÑAzÀæ EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ §AzÀÄ EvÀ£À §UÉÎ ºÉýPÉÆAqÀgÉ EªÀ¤UÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ ¥sÉÆãÀ£À°è ªÁzÀ «ªÁzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 11-01-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÁåPÀÖjUÉ §AzÁUÀ ¥ÀÄ£ÀB ªÁzÀ «ªÁzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà «µÀAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-01-08 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÊ ªÀiÁr vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä Hj£ÀªÀ¤UÉ KPÉ dªÀiÁ£ÀvÀ PÉÆnÖ¯Áè JAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆAlzÀ°è£À ¨É®Ö vÉUÉzÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/08 PÀ®A 41,(r) 102, ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 12/01/08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (C.«) d£ÀªÁqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉøÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁªÀzÀUÉÃj PÀqɬÄAzÀ M§â ºÀÄqÀUÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉ EzÀÝ ¹§âA¢ ¦.¹-1567 gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÁUÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀÄqÁ £ÀA§gÀ EgÀ°è¯Áè CªÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÉýzÁUÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢¯ÁèªÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀªÀiÁ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°¯Áè DzÀÝjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 4/08 PÀ®A 41,(r) 102, ¹DgÀ¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2008 PÀ®A. 381 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-01-2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á®PÀȵÀÚ±ÉnÖ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ ªÀiÁ°PÀ, ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä, gÀªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤rzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 10-01-2008 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀzÀ°è DgÉÆæ ²æÃzsÀgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ªÀĺÉÃAzÀæ±ÉnÖ ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EvÀ¤UÉ vÀªÀÄä JgÀPÀArµÀ£ï ªÀiÁgÀÄw-800 PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-01/J£ï-2314 ªÉÆqÀ¯ï 1993 CPÉÆÖçgï 26 C.Q. gÀÆ. 45,000/- £ÉÃzÀÝgÀ°èè ¥ÉmÉÆæïï vÀÄA©¹¸À®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ d¨ÁâgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¦£À°è, ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉý ¸ÀzÀj PÁjUÉ mÁåAPÀ vÀÄA¨Á ¥ÉmÉÆæïï vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ, ¥sÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/07, PÀ®A. 381 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 04/01/08 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ±ÀgÀt¥Áà ¹JZï¹-650 oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÀZÀj PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝWÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, DgÉƦvÀgÁzÀ 1 £Éà ¥Ánð:- ªÉAPÀmï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ RAqÉãÉÆgÀ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À ºÁUÀÆ 2 zÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ RAqÉãÉÆÃgÀ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzsÀªÁV «£ÁB PÁgÀt M§âjUÉÆçâgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁªÀðd¤gÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/01/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.