January 17, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 17-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÀ®A 20/08 UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/1/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À
»¨ÁâgÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgÀzÀ°è PÉ®¸À eÁw: gÀAUÁgÉ ¸Á: alUÀÄ¥Áà UɼÉAiÀÄgÁzÀ ªÀiÁzsÀÄ @ ªÀĺÉñÀ ªÀĺÉÃAzÀæPÀgÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà PÉÆmÁgÀV gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ EªÀvÀÄÛ ¸ÀAPÁæAw PÀj EzÉ ªÀÄeÁ (¥Ánð) ªÀiÁqÀĪÉÇt £ÀqÉ CAvÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JAJZï-04-©J£ï-2320 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Áà¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¸Á¬ÄzsÁ¨Á ºÀĪÀÄ£ÁzÀ¢AzÀ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ªÀiÁzsÀÄ @ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÉƺÀ£ÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ªÀĺÉñÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¹¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀÄqÀV alUÀÄ¥Àà gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ZËQ ¦gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æeï ªÉÄ¯É PÁgÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÉÊUÉ ºÁUÀÄ §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVzÉ £ÁUÀgÁd£À vÀ¯ÉUÉ MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ UÀÄAqÀÄ FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ DVzÉ ªÀĺɱÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ¸Àé®àUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ CVzÉ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1730 UÀAmÉ DVvÀÄÛ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 7/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/01/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ¦ævÀªÀiï vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À qÁAUÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ZÁ®PÀ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁ gÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA,. JA.JZï,43/PÀÆå 9397 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤wãÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À qÁAUÉ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð G: SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À eÁw J¸ï,¹. ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ E§âgÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁ gÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA,. JA.JZï,43/PÀÆå 9397 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¦ævÀªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzÁ ºÀwÛgÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 7/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ.£ÀA. 08/08 279, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆvÉ
187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/01/08 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw, ¥Á±Á©Ã UÀAqÀ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ¸ÀqÀPÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: vÀqÉÆüÁ vÁ; §.PÀ¯Áåt, gÀªÀgÀ UÀAqÀ E¸Áä¬Ä®¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ¸ÀqÀPÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀqÉÆüÁ EªÀ£ÀÄ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀQî gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ DAzÀæzÀ PÀgÀÄuÁ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯Áì§ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA 8/08 PÀ®A. 279, 304 (J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16-01-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄãÀ ¥Éưñï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦gÀuÁÚ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è D®zÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è CªÀgÀ°è DgÉÆæ ¯Á®¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà §¸ÀªÀtÚ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ HgÀªÀÄmÉÖ gÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ G½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀmÉÖ ªÀ 45 2] w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ZÀlUÉÆAqÀ ªÀ 42 3] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà C¨Áæ¨Ár ªÀ 32 J®ègÀÄ ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 855/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/08 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 16/01/08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á/ CA¨É¸ÁAUÀ« gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuAiÀÄ°è ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/01/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ QÃl £Á±ÀPÀ «µÀ ¸É«¹ C¸Àé¸ÀÜ£ÁzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉìÉUÁV eÁzÀªÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ £Ë¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 1/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08. PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-01-2008 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æÃ. fvÉÃAzÀæ±ÉnÖ vÀAzÉ PÉ.±ÀAPÀgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÀAl G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ AiÀÄĪÀd£À¸ÉÃªÉ ºÁUÀÄ QæqÁ E¯ÁSÉ, ©ÃzÀgÀ. ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀzÀå ªÀÄ£É £ÀA. 9-1-619, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16-01-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1850 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÄ 4 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ ªÀiÁPÉðl ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀA¢PÁ¯ÉÆä £ÀA¢ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ 18 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¥À¸Àð zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¥À¸Àð£À°è MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆäzÀÄÝ C/Q 5,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è 1000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 6,000/- gÀÆ¥ÁAiÀÄzÀÄÝ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/07, PÀ®A. 392 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16/01/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL (C.«) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤ÃwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ¤AzÀ AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÄ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÉøÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀ ªÉÆUÀ®¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PÉƪÁj ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ/PÁqÀ¥Á¥ÀgÀ ¸Á/eÉÆö£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì, EvÀ£ÀÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/08 PÀ®A. 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16-01-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ ¸ÀzsÀå «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ ¨ÉÆêÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ. ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/08 PÀ®A. 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.7/08 PÀÀ®A. 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 16-01-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ EvÀ£ÀÄ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀÀ ªÀÄgÁoÁ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ. ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/08 PÀ®A. 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ


4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A 448, 341, 504, 506, 353L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/01/08 gÀAzÀÄ ²æà ¸Á¬Ä avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ AiÀiÁ¢ ¥ÀjµÀÌgÀuÉ ¤«ÄvÀå K¥Àðr¹zÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀAeÉ 1840 UÀAmÉUÉ J¸ï.©. »gɪÀÄoÀ JA§ ªÀåQÛ ¥Á£ÀªÀÄvÀå£ÁV ¸À¨sÉAiÀÄ°è DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉ±À ªÀiÁr ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¸ÀÄvÁÛ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä §AzÀ CzsÀPÁjUÀ½AzÀ ²æÃ. ¥ÀæPÁ±À r.J¸ï. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè £ÀqɹzÀ ºÁUÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ£ÀÄß CªÁåZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¤A¢¹zÀÄÝ vÀgÀ¨Éw ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß CrØ¥Àr¹ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ°è CrتÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/08 PÀ®A 448,341,504,506,353 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀîVzÉ.