March 11, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 11-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-03-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A 279 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/08 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L[PÁ¸ÀÄ] ²æÃ,D£ÀAzÀgÁªÀ J¸ï.J£ï ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ J.¦.¹ 203 ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.¹ 1539 gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è gÁ,ºÉ £ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA JA.JZï-25/©-9319 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ «ZÁj¹ CªÀ£À «ªÀgÀªÁzÀ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß PÉý CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ¨ÉÃlÖgÉ CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV J¯ÁèèzÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ¤UÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV 1730 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ CªÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ 43/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 10-03-08 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA§AiÀiÁå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAiÀiÁå EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zÀħ®UÀÄAr vÀ£Àß n.«.J¸À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 39 - 4285 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¨sÁ°Ì - zÀħ®UÀÄAr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZÀ 24 ¹ 7426 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ.:-

¢£ÁAPÀ 03/03/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ «ÄãÀPÉgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©.f.Dgï.zÁ¨Á JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉÆædgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁj PÁAiÀÄÄvÀÛ ¤AwzÀÝ C§Äݯï gɺÀªÀiÁ£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ (¦üÃAiÀiÁð¢ HgÀ°è EgÀzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆVzÀÄÝ §AzÀÄ £ÉÆrzÁUÀ) gɺÀªÀiÁ£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÄʪÉÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. PÉÆædgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÆædgÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀA.34/08 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JA.PÁAiÉÄÝ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀƱÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2008 PÀ®A 324,504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 10/03/2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ gÁ£À¨Á ¸Á: °AUÀzÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 10/03/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ OgÁzÀ [©] UÉ ºÉÆUÀ®Ä vÀªÀÄä Hj£À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ C°èUÉ §AzÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀįÁf EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè PɼÀUÉ ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀ ºÀÄ©â£À ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) PÀƱÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2008 PÀ®A 504, 355, 324 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 10/03/2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀįÁf ¸Á: °AUÀzÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 10/3/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀzÀ½îAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ «oÀ®gÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀj§âgÀÄ ¤AwzÀÄÝ, «oÀ®gÁªÀ FvÀ¤UÉ ¤£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw PÉêÀ¼Á¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆà CAvÀ PÀ°¹ £ÀªÀÄä°è dUÀ¼À AiÀiÁPÉ ºÀaÑ¢ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ vÀ£Àß §®PÁ°£À §Äl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É 2-3 ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß ªÀiÁ£À PÀ¼É¢gÀÄvÁÛ£É. C¯Éè PɼÀUÉ ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀƱÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2008 PÀ®A 324,504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 10/03/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À²PÁAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 10/3/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀiÁzÁ¨Á¬Ä, aPÀ̪ÀiÁä £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä ºÁUÀÆ vÀªÀÄä Hj£À ±ÀAPÀgÀ, J®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀAzÀ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2008 PÀ®A 457, 380 L¦¹.:-

¢: 10/03/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀäuÁÚ UÉÆV ¸Á// ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå nÃZÀgÀ PÁ¯ÉƤ OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀ DV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¢: 08/03/08 ºÁUÀÆ 09/03/08 gÀAzÀÄ ¨Á¯Áf ªÉÊ£Àì ±Á¥À£À°è ªÁå¥ÁgÀ DVzÀÄÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 23450/- £ÉÃzÀÄÝ qÁæzÀ°è ElÄÖ CAUÀr gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ §Azï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ ¢: 10/03/08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÉÊ£Àì ±Á¥ÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁVzÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgï JwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀUÉ ElÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 23450/- £ÉÃzÀÄÝ ¢: 09/03/08 gÀAzÀÄ gÁwÛ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 34/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


2) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2008 PÀ®A 457, 380 L¦¹. :-

¢: 10/03/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲æà gÀ«AzÀæ gÉrØ vÀAzÉ ¥ÀAqÀÄ gÉrØ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁw gÉrØ ªÉÄ£ÉdgÀ ¸Á// ¨ÉüÀPÀÄt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¢: 09/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ zÀ°ègÀĪÀ CA©PÁ ªÉÊ£Àì ±Á¥À CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 15000 mɧ® qÁæzÀ°èlÄÖ CAUÀr §Azï ªÀiÁr ºÉÆV ¢: 10/03/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ wgÀÄV ªÉÊ£Àì ±Á¥À vÀgÉAiÀÄĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ 09/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ ¥sÀ½ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÉç® qÁæzÀ°ègÀĪÀ gÀÆ¥Á¬Ä 15000/- £ÉÃzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 35/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

3) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2008 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/10/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæªÉ¼ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¥Ánî ªÀ 62 G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¸ÉÆ®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄgÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 3/2 £ÉÃzÀgÀ°è PÉ.E.© PÀA§¢AzÀ (¨Á«AiÀÄ) ªÉÆljUÉ PÀ£ÉPÀë£À EzÀÝ ¸À«ð¸À ªÉÊgÀ 200 ¦üÃl CAzÁdÄ C.Q. 3000/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ Pɧ® 100 ¦üÃl CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1000/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 4000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÊgÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2009 PÀ®A. 379 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/08 PÀ®A 498(J),504,323,506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-03-2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃSÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¨ÉzÉæ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAgÉ ¢£ÁAPÀ: 05/03/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀzÀAvÉ CrØ ¥Àr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. .

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/08 PÀ®A 448, 498(J), 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/03/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¦æÃw UÀAqÀ ¹zÁÝxÀð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/03/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÁÝxÀð vÀAzÉ gÁd¥Àà PÀj§gÀ ªÀAiÀÄ 25, gÁd¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÀj§gÀ ªÀAiÀÄ 50, ®Qëà UÀAqÀ gÁd¥Àà PÀj§gÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ gÁd¥Àà PÀj§gÀ ªÀAiÀÄ 20 J®ègÀÆ ¸Á: ºÉÆAzÀ®ÆgÀÄ vÁ: D¼ÀAzÀ ¸ÀzsÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CzÀ®èzÉà DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¸ÀºÀ E®èzÉÆAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉý ªÀiÁqÀ¢zÁÝUÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 04/2008 PÀ®A 174 [¹] ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:09/03/2008 gÀAzÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ºÁ®ºÀ¼Éî ªÀAiÀÄ:17 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ±ÀPÀÌgÀUÀAd ªÁr¬ÄAzÀ CªÀ£À aPÀ̪ÀÄä£À HgÁzÀ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¢:10/03/2008 gÀAzÀÄ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ®§UÁðPÉÌ §gÀĪÁUÀ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ EvÀgÀ PÁgÀt¢AzÀ¯ÉÆà ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:04/08. PÀ®A:174 [¹] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2008 PÀ®A 78 [111] PÉ.¦.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/3/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄmÁÌ dÄeÁlzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ aÃn §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆæ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1055/- gÀÆ ºÁUÀÄ ªÀÄmÁÌ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¥É¤ß£À j¦üïï d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08PÀ®A. 78 [111] PÉ.¦.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 34/08 PÀ®A : 420, 465, 467, 468, 471 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 7 E.¹.DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 10/3/08 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzÀ DºÁgÀ ²gɸÉÛzÁgÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀgÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/03/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁ.ºÉ. ¸ÀASÉå- 9 gÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÉè ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ¯Áj ¸ÀA. JA.ºÉZï.-25/©-9319 gÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ CQÌAiÀÄ zÁ¸ÁÛ¤£À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀgÁzÀ ²æà SÁeÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¸ÁzÀgÀ ¥Àr¹zÀ ©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¥Àjò°zÁUÀ ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ zÁ¸ÁÛ£À£ÀÄß DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÉÄÃzÀPï f¯ÉèAiÀÄ UÉÆÃnªÀÄÄPÀįÁ¢AzÀ ªÀiÁºÁgÁµÀÖçzÀ ªÁ² ªÀÄÄA¨ÉÊ £ÀUÀgÀPÉÌ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ CQÌAiÀÄ zÀ¸ÁÛ£À£ÀÄß ¥Àjò°¸À¯ÁV CQÌAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÞwAiÀÄrAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ UÀÄtªÀÄlÖPÉÌ ¸ÀªÀÄgÀÆ¥ÀzÀAvÉ EgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. ¸ÀzÀj ©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¥Àjò°¹ £ÉÆÃrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 07/03/08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ zÁ¸ÁÛ£À£ÀÄß ªÉÄð£À ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉUÁV vÀÄA©zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10/03/2008 gÀªÀgÉUÉ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀtUÀ¼À §UÉÎ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀjUÉ ºÁUÀÆ ¯Áj ªÀiÁ®PÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ zÁ¸ÁÛ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 08/03/2008 gÀAzÀÄ 8 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ zÁ¸ÁÛ£À£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ UÀĪÀÄälvÀįÁ¢AzÀ MAzÀÄ gÉÊ¸ï «Äïï¢AzÀ 170 QéAl¯ï 50 P.Éf.AiÀÄ (340 aîUÀ¼ÀÄ) C£ÀߥÀÆuÁð ¨ÁåçAr£À CQÌAiÀÄ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÁ²UÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ºÁUÀÆ ©®ÄèUÀ¼À°è EgÀvÀPÀÌAxÀ «ªÀgÀUÀ¼À°è ªÀåvÁå¸À EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA.JA.ºÉZï.-25/©-9319 £ÉÃzÀgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀ 170 QéAl¯ï CQÌ ( 50 PÉ.f.vÀÆPÀªÀżÀî 340 aîUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2008 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 10/03/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¨ÁªÀV UÁæªÀÄPÉÌ Cfð ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆzÁUÀ C°è «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀÄä ºÁUÀÄ vÁ¬Ä, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß JgÀqÀ£É ºÉAqÀw gÉÃtÄPÁ EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®Äè EgÀÄvÉÛ£É ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV JAzÀÄ §®ªÀAvÀªÁV ºÉüÀÄvÁÛ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ NtÂAiÀÄ J®èjUÀÆ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄlÄÖªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀPÁÌV §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2008 PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 10-03-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (D.«) gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦.¹. 1403 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¥ÉưøÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J/38 f/210 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀƯÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁr ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¥ÉưøÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ D ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »ÃrzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CvÀ£À £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÀvÀÄÛ @ D£ÀAzÀ CAvÀ wý¹zÀ F ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ..15/2008 PÀ®A 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/3/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¯ÁzsÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆUÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÄrqÀÄ «£Á PÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ JzÀÄjUÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ºÀįÉèÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw ªÀÄrªÁ¼À G; mÁæªÉðAUï KeÉAmï ¸Á; ºÀuÉUÁAªÀ vÁ; zÉÃUÀ®ÆgÀ [JªÀiï.JZï] CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A. 110 [f] ¹,.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 33/08 PÀ®A 224 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/3/08 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è, ²æà PÁ²£ÁxÀ ¹ºÉZï¹. 537 £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 127/07 £ÉÃzÀgÀ «ZÁgÀuÉ §A¢ü §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà vÀA¨ÁPÉ ¸Á: WÁl»¥ÀàUÁð EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÉưøÀ ¨ÉAUÁªÀ®¤AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ DªÀgÀt¢AzÀ PÉÊPÉƼÀ vÉÆÃr¸ÀĪÁUÀ ©Ãr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÀÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.