March 27, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 27-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 33/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/03/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà £ÉüÀV ¸Á// vÁ¼ÀªÀÄqÀV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¤A§ÄgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EzÀÝ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊQ® ªÉÄ¯É gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¤A§ÆgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÊQ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀzÀj vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä rQÌAiÀiÁV ©zÀÝ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ JqÀ PÀtÄÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁr C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA £ÉÆqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA PÉJ-32/ºÉZï-9593 EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 15/2008, PÀ®A 279,337,338,427, L¦¹. eÉÆvÉ 185 LJªÀiï« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26-3-2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¨ÉêÀļÀSÉqÁ PÀgÀPÀ£À½î gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É 2035 UÀAmÉUÉ GqÀªÀÄ£À½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁl ¸ÀĪÉÆà fÃ¥ï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À ¤AwÛzÀPÉÌ §®§¢AiÀÄ ¸ÉÊrUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ JZï¹ 621 gÀªÉÄñÀ ¹AzÉ ¹¦¹ 1442 ¸Á¢æÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 839 gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÉ®èjUÉ ¸ÁzÀ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CzÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è oÁuÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÁdjzÀÝ JZï¹ 570 ¦¹ 1373 gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ ¸ÉÃjR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ E°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀªÀÄäUÉ w½zÀÄ §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä fæUÉ rQÌ ªÀiÁr dRªÀÄUÉÆ½î¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 150 Cr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÀgÀPÁj ºÁ¸ÀÖ¯ï PÀA¥ËArUÉ rQ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA. JªÀiïJZï 04 PÀÆå 5242 CAvÁÛ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ ©gÁzÀgÀ ¸Á: PÀgÀqÁå¼À EzÀÄÝ ¸ÀzÀj CªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀ §UÉÎ wýzÀÄ §A¢vÀÄÛ PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2008 PÀ®A 279,337,338,427, L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï« CPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DCgï £ÀA. 2/2008 PÀ®A-174 ¹DgÀ.¦.¹ :-

gÀÄPÀÌ«ÄÃt¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀªÀ½zÀÄÝ C£ÁxÀ EgÀÄvÁÛ¼É, EªÀ½UÉ UÀAqÀ , ªÀÄPÀ̼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ®, ªÀÄ£É EgÀĪÀ¢Ý¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-5/3/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°è EzÁÝUÀ CPÀ̹äÃPÀªÁV ¢Ã¥ÀzÀ GjAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ vÀUÀÄ° ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ PÀÄwÛUɬÄAzÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÀgÉUÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 6/3/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/3/08 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 59/08 PÀ®A. eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ 420 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 25-03-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ºÀ½ÃSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ±ÁªÀÄgÁªÀ J.J¸À.L. ºÁUÀÆ ¹.¦.¹ 1326. 1474 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV PÉ.E.© PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄ E£ÉƧ⠪ÀåQÛ d£ÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ M§â ªÀåQÛ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ E£ÉƧâ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: C®ÆègÀ JAzÀÄ ºÉýzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1050=00 gÀÆ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ


dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt UÀÄ£Éß £ÀA ¥ÉưøÀ oÁuÉ 26/08 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/03/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 1492,814,946,923 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ, PÁPÀ£Á¼À, ®AdªÁqÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr 1030 UÀAmÉUÉ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÀÌzÉ£ÉAzÀgÉ ¦.PÉ.¦.J¸À. ¨ÁåAQ£À »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ §AzÀ ¨Áwä EzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ eÉÆÃvÉ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÁåAQ£À »AzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è 8 d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹ PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1045 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »ÃrzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ 4700/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉèUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/08 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2008 PÀ®A. 323.324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/3/08 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á; ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä £Á¯É ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä PÀqÉ §gÀÄwÛªÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä £Á¯É ¤ÃgÀÄ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 323. 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 37/08 PÀ®A 324,325,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 25-03-2008 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ :±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ¸Á: ElUÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä CuÁÚ-vÀªÀääA¢gÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£É -ºÉÆ®zÀ §UÉÎ dUÀ¼À EgÀÄvÀÛzÉ ¢: 25-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArwAiÀiÁzÀ ¸ÀvÀåªÀĽUÉ gÁªÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ºÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2008 PÀ®A. 324,504 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 26/3/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ FgÀuÁÚ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ DgÉÆævÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁeÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á; ZÁAqÉñÀðªÀgÀ DqÀÄUÀ¼ÀÄ MqÁr PÀ®è£ÀÄß PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj PÀ®è£ÀÄß ¸Àj ºÀZÀÄéwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¯PÀëöä¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä PÀ®Äè EgÀÄvÀÛªÉ, £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ®Äè ¤£ÁåPÉ ºÁQPÉƼÀÄîwÛ¢ CAvÀ dUÀ¼Á ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 119/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 324, 324, 341, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-3-08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ®Qëöät vÀAzÉ CqÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁ- Qæ±ÀÑ£À G-ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-3-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ ªÁºÁ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ ¨ÁV® ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ¤°è¹zÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀ¤ ªÁºÁ£ÀªÀÅ ¸Àé®à zÀÆgÀ ¤°è¹zÀgÉ £ÀªÀÄUÉ SÁ° PÁå£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÄ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ J°è ªÁºÁ£À ¤°è¸ÀÄvÉÛÃ£É C¯Éèà vÀAzÀÄ ºÁPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀwñÀ EªÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉÝ CAvÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


5) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2008 PÀ®A- 324, 504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-26/3/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ SÁzÀgÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á- KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ®UÀß EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C®ªÀiÁj Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä¯Á® vÀAzÉ ªÉÄúɧƧ ¸Á§ qsÉÆÃ¯É ¸Á-KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁUÀgÀ zÉà CAvÁ CAzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CgÉ ªÀiÁQ ¯ËqÉ ¸ÁUÀgÀ zÉà ¨ÉÆïÉvÀÄ ¥ÉʸÉÉ £À» ºÉà ¨ÉÆîvÉgÉ .. CAvÀ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-16/08 PÀ®A-324,504 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/08 PÀ®A: 498(J), 504, 302 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20/03/2008 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ, ²æêÀÄw D±Á UÀAw vÁ£Áf ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É CAvÀ w½zÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw D±Á EªÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 12-03-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀݼÀÄ D ªÉüÉUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ vÁ£Áf ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÀ¹ªÁVzÉ CrUÉ ªÀiÁr PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆÃAiÀÄÄwÛzÉ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ¤°è DªÉÄÃ¯É ªÀiÁr PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ vÁ£Áf EªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ gÀAr £À£ÀUÉ G¯ÁÖ ªÀÄvÁqÀÄwÛ K£ÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ°èºÁQÛ¤ CAzÀªÀ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ aÃgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉAQ Dj¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ PÉÊPÁ®Ä ªÉÄÊJ¯Áè ¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/08 PÀ®A: 498(J), 504 302 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ 25-03-2008 gÀAzÀÄ 2110 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ(¦üAiÀiÁð¢) vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 21-03-08 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 36/08 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 25,26-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÉå gÁwæAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ PÁæAw UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°èzÀÝ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀ C.gÀÆ-550=00 ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¸ÀtÚzÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ zÉÆqÀØzÀÄ WÀAmÉUÀ¼ÀÄ C.Q-450=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð ¸Á;±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 34/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¤uÁð UÁæªÀÄ¢AzÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæUÀw ªÉÊ£ï ±Á¥À ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¹.¦.¹. 843, 856, 1632 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ªÀÄĸÁÛ¥sÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ 2) JªÀiï.r. ºÀ¤Ã¥sÀ vÀAzÉ dªÀiÁ®¸Á§ E§âgÀÆ ¸Á// ¤uÁð gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæUÀw ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 26/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®èzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál° ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁgÀ¹®Ä §®gÁd vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä £ÉÃPÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, ¹A¦UÉÃgÀ G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ¨ÉÆ£ÀVgÀ f¯Áè £À®UÉÆAqÁ (J¦) ¸ÀzÀå ¤uÁð CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 21 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. EªÀÅUÀ¼À CA. Q. 588/- gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ ¸ÀzÀj ¨Ál®UÀ¼À ¥ÉÊQ 2 £ÀA 1 ºÉ滃 ¥sÉÊ£ï «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ 2 ¨ÉƤ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ±ÁA¥À® PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ©½ §mÉÖAiÀÄ a®zÀ°è ºÁQ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 2130 UÀAmɬÄAzÀ 2230 UÀAmÉAiÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 40/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E, DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26-03-2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¨É¼ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉgÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ MAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¦.J¸À.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÌUÉ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ªÉÊj£À PÉÊaî EzÀÄÝ CzÀgÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä 24 ¨ÉÆä «¹Ì ¨ÁlèUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ ¸ÀzÀj ¨ÁlèUÀ¼À C.Q.Û 768=00 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 41/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E, DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26-03-2008 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà §¸À ¸ÁööåAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉgÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ MAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¦.J¸À.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÌUÉ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ªÉÊj£À PÉÊaî EzÀÄÝ CzÀgÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä 24 UÀÄqï qÉà «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ ¸ÀzÀj ¨ÁlèUÀ¼À C.Q. 840=00 EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 38 /08 PÀ®A 504, 506 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 25-03-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ £Á¹ÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ºÀQA ¸Á: alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃR £À£Àå ¸Á§ ¸Á: alUÀÄ¥Àà gÀªÀjUÉ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.