March 17, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 17-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-03-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 24/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16/03/08 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀiÁ¸Á 50 ªÀµÀð ¸Á// vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÀqÉ EzÀÝ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄÃ¯É vÁ¼ÀªÀÄqÀV PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è vÁ£ÀÄ »AzÉ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀAmÉ£ÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦-12/AiÀÄÄ-7670 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 98/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279,337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-3-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄUÀgÀÄ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ-¸ÉʸÀªÁ® G-j¯Á¬Ä£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ°è ©®ØgÀ PÉ®¸À ¸Á-RgÀªÁªÁ ¥ÁAqÉ¥ÀÄgÀ vÁ-ªÀÄZÀ° f-fºÀÄ£À¥ÀÄgÀ (¬Ä¦) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 16-3-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ EAzÀÄ £ÀªÀÄä j¯Á¬Ä£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀgÁzÀ C§ÄÝ®SÁ£À ¥À¥ÀÄà ¸Á-¨ÁA¨É , ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, ¸ÀwÛ¯Á® UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¨ÉÊgÀįÁ® UËvÀªÀÄ, Q±ÉÆÃgÀ dUÀqÉ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°èzÀÝ gÀƪÀÄ¢AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ JAUÉÃd ªÀiÁrzÀ DmÉÆà C¦à £ÀA.PÉJ-39/2178 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤UÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 1900 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀĪÀiÁ£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ d£ÀjUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 42/2008 PÀ®A 279,337,338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16/03/08 gÀAzÀÄ 0825 PÉÌ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ (UÁAiÀiÁ¼ÀÄ) E§âgÀÄ PÀÆr PÉ®¸À ªÀiÁr ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¥sÉÆÃqÀð PÁgÀÄ £ÀA§gÀ J¦-09-n«í-6271 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À vÀ£Àß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ MªÉÄä¯É ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ §gÀĪÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ±ÀAPÀgÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀA. 42/08 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JA.«í DPÀÖ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 27/08 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 15-03-2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ UÉÆëAzÀ xAqÁ ªÀÄzÀgÀV ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ®PÀÄÌ ¸Á: UÉÆ«AzÀ xÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠮PÀÄÌ vÀAzÉ aãÀÄ gÁoÉÆÃqï ¨ÉÊAiÀÄÄÝ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 28/08 PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 16-03-2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ £ÉúÀgÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ :«ÄÃgÀ ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ C° n.JªÀÄ.¹. ¸ÀzÀ¸Àå alUÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ G¥ÁgÀ gÀªÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ JqÀUÀtÂÚ£ÀÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA48/2008 PÀ®A323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀAPÀgï vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PïgÁªÀ UÀĪÀiÁä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ UÀĪÀiÁä ªÀ 38 ªÀµÀð EvÀgÀÄ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ¨É¼ÀÆîgÁ UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ. CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ EzÀÄÝ »jAiÀÄgÀ D¹Û ¥Á®Ä ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/03/08 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¥Á®Ä £À£ÀUÉ M¦àUÉ E®è CAvÀÛ vÀ£Àß CtÚ-vÀªÀÄäA¢jUÉ ºÉýzÁUÀ , DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£É J¯Áè ¨ÁQ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ M¼ÉîAiÀÄ D¹Û PÉüÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÉå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ §rUÉ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉà JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ, ±ÀlÄð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄ¹Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è , JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 41/2008 PÀ®A 324,504,IPC. :-

¢£ÁAPÀ 16/03/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¨ÁªÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è gÁ² ªÀiÁr §qÀ d£ÀjUÉ zÁ£À ºÀAZÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ CAUÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 25/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 324,504,506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/03/08 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æäªÁ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÁgÀ gÉrØ 26 ªÀµÀð G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ dUÀ£ÁßxÀgÉrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ §ÄzÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ L£Á¥ÀÆgÉ EªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ dUÀ£ÁßxÀgÉrØ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ KPÉ ¨ÉÊ¢gÀÄwÛj £ÀªÀÄä ªÀÄ£É dUÀ¼À £ÀªÀÄUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄw¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÁzÀ gÁªÀÄgÉrØ EªÀjUÉ KPÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É PÉÆnÖgÀÄwÛj ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£ÀUÉ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ CAvÀ EzÀÝ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/08 PÀ®A 324,504,506 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

6) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 26/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/03/08 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dUÀ£ÁßxÀgÉrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ §ÄzÁgÀ 30 ªÀµÀð G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆw qÁPÀļÀV E§âgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ²æäªÁ¸ÀgÉrØ ¥ÀÄmÁÖ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ªÉÆ£Éß £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ KPÉ ¨ÉÊ¢gÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CªÀgÀ vÀªÀÄä ²æÃPÁAvÀgÉrØ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀ£ÀÄ. ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥ÀÄmÁÖ EvÀ£ÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÉ®AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¤£ÀUÉ fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ CAvÀ EzÀÝ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2008 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ:16/03/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¨Á宺À½î [PÉ] UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²ªÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²ªÀgÁd£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀégÁd ¥ÁnîgÀ CAUÀr ¨ÁrUɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è ¨É½î §AUÁgÀ CAUÀr ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæw¢£À PÀtf UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨Á宺À½îUÉ §AzÀÄ ¨É½î §AUÁgÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉUÉ PÀtf UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ:15/03/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAUÀrUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀtf UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:16/03/2008 gÀAzÀÄ ¨½UÉÎ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ PÁwðPÀ ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ªÀÄä CAUÀr PÀ¼ÀĪÁVzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ ±Élgï ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ C®ªÀiÁgÁ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä F PɼÀV£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¨É½î §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVzÉ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt 48,500=00. gÀÆ¥Á¬Ä, §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ 5 UÁæA, UÀÄAqÁUÀ¼ÀÄ 2 UÁæA, GAUÀgÀÄ 8 UÁæA, §AUÁgÀzÀ vÀÄAqÀÄ 5 1/2 UÁæA, ªÀÄÆV£À £Àw¤ 2 UÁæA, a®ègÉ §AUÁgÀ 3 1/2 UÁæA »ÃUÉ MlÄÖ 25 UÁæA §AUÁgÀ C.Q. 25,000=00. gÀÆ¥Á¬Ä, ¨É½î PÀqÀUÀ 250 UÁæA, ZÉÊ£ï ªÀiÁrzÀÝ 500 UÁæA, ¨É½î UÁè¸ï 25 UÁæA, MAzÀÄ ºÀ¼É £Átå 12 UÁæA, ¥ÀÆdzÀ £ÁtåUÀ¼ÀÄ 110 UÁæA, ZÁgÀ«Ä£ÁgÀ £ÁtåUÀ¼ÀÄ 21: 250 UÁæA, PÉ.©. ZÉÊ£ïUÀ¼ÀÄ gÉrªÉÄAmï 750 UÁæA, MlÄÖ ¨É½î 1 PÉ.f. 900 UÁæA C.Q. gÀÆ.45,000=00. »ÃUÉ MlÄÖ 1,18,500=00. gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:15-16/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±Élgï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ wæeÉÆj ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:22/08. PÀ®A:457, 380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.CgÀ £ÀA 02/08 PÀ®A 174 ¹CgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/03/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÀ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 40 G/ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á/«dAiÀÄ ªÀiÁAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CA©PÁ EªÀ¼ÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ d¯ÉÝ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è EzÀÝ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄÀ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¸À°è¹zÀ °ÃTvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.CgÀ £ÀA 05/08 PÀ®A 174 ¹CgÀ¦¹ :

¢£ÁAPÀ 16/03/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ©Ãj (PÉ) ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è UÀÆqÀÄ ªÀÄÄjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ JqÀ UÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2120 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ. .

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 38/2008 PÀ®A 32,34, PÉ.E, PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 16-03-2008 gÀAzÀÄ 1610 UÀAlUÉ SÁ¸ÀV ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀiÁªÀgÁzÀ ¹.ºÉZÀ.¹.535, ¦.¹. 1558 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ, ºÀÄ®¸ÀÆgÀzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ©gÁzÁgÀ eÁw;ªÀÄgÁoÀ ¸Á:ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÁl£À (48) ¸ÁgÁ¬Ä AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëêÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁoÁl §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ PÉýzÁUÀ E®è CAvÀ w½¹zÁUÀ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/08 51 PÁè¸ï ©(1) eÉÆvÉ 63 PÁ¦ gÉÊmï PÁAiÉÄÝ 1957 (CªÉÄAqÀªÉÄAmï DåPïÖ 1984, 1994) :-

¢£ÁAPÀ 16-3-08 gÀAzÀÄ 1430UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁgÁt ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀħâgÁAiÉÄ¥Áà oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ PÀÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À eÉÆvÉUÁgÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ vÉÆÃj¹zÀAvÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd£À°ègÀĪÀ 3 DlƪÀÄƨÉʯï CAUÀrUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÉÄÊPÀÆ PÀA¥À¤AiÀÄ £ÀPÀ° ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆqÀØ r¸ÉÃ¯ï ¦ü®lgÀUÀ¼À£ÀÄß EAzÀÄ 1610 UÀAmɬÄAzÀ 1720 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄÆ® vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¹AzÀÆ® ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ DmÉÆ ªÉƨÉʯï UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ. ºÁUÀÆ E£ÉÆß 2 d£ÀgÀÄ gÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°Ãs¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E JPÀÖ 3 C¥sï ªÉÆÃmÁgï ¹àÃjmï ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊ ¹àÃqï r¸É¯ï gÉUÀįÉõÀ£ï C¥sï ¸À¥ÉèöÊ ªÀÄvÀÄÛ r¹Öç§ÄµÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¦æªÉ£ÀµÀ£ï C¥sï JªÀiï.J.J¯ï. ¥ÁæQÖ¸ï DqÀðgï 1998 :-
¢£ÁAPÀ 16/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ °Ãd ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: ºÀ½î EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà ªÀÄzsÀå¥Á£ÀzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ rd¯ï ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆqÉ£É gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è zÁ½ £Àqɹ DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: ºÀ½î EªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CAzÁdÄ 350 °Ãlgï£ÀµÀÄÖ rd¯ï C.Q 12,250 /- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 1] PÉ.J¥sï ©ÃgÀ 650 JAJ¯ï£À 5 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ2] PÉ.J¥sï ©ÃgÀ 330 JAJ¯ï£À 6 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 3] AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JAJ¯ï£À 8 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, 4] ¸ÉàõÀ¯ï §Æ¤ «¹Ì 180 JAJ¯ï£À 8 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 910/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°Ãs¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/08 PÀ®A 3 C¥sï ªÉÆÃmÁgï ¹àÃjmï ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊ ¹àÃqï r¸É¯ï gÉUÀįÉõÀ£ï C¥sï ¸À¥ÉèöÊ ªÀÄvÀÄÛ r¹Öç§ÄµÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¦æªÉ£ÀµÀ£ï C¥sï JªÀiï.J.J¯ï. ¥ÁæQÖ¸ï DqÀðgï 1998 :-

¢£ÁAPÀ 16/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, gÁ.ºÉ 9PÉÌ ºÀwÛ EzÀÝ gÉrØ zsÁ¨sÁzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ºÉÆ®zÀ PÉÆmÉÖUÉ ªÀÄÄAzÀUÀqÉ gÁdgÉrØ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ 30 ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ E§âgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà rd¯ï ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆqÉ£É gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è zÁ½ £Àqɹ DgÉÆæ gÁdgÉrØ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÉrØ EªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CAzÁdÄ 100 °Ãlgï£ÀµÀÄÖ rd¯ï C.Q 3500/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.