March 14, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 14-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-03-2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/03/08 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà VjñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd jPÉÌ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð «zsÁåyð ¸Á/ jPÉÌ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ Cgï.E.¹ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ 1] UËgÀªÀ 2] ZÀAzÀ£À 3] C©üfÃvÀ J®ègÀ ¸Á/Cgï.E.¹ PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°Ì §AzÀÄ ¦æäì¥Á® PÁ ¨sÁAeÁ ºÀÆ vÀÆ ªÉÄÃgÁ ªÀiÁªÀÄÆPÀÆÌ UÁ¯Éè ¢AiÀiÁ CAvÀ C£Àß®Ä £Á£ÀÄ £À£Àß ºÁdgÁw PÀrªÉÄ EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ »A¢AiÀÄ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÄ ZÁPÀÄ«¤zÀÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 324, 323, 504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 13-03-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: MPÀÄÌ®vÀ£À eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå UÀt¥Àw E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀÝ RÄzÁ£À PÀ®§ÄVð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è UÉÆâü gÁ² £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj gÁ² PÁAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ®VzÀÄÝ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆêÁV aÃjzÁUÀ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ UÀt¥Àw «ÄAZÉ JZÀÑgÀªÁzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ EzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ¨ÉúÉƵÀ DVzÀÄÝ ¨É¼ÀUÉÎ 0630 JZÀÑgÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj E§âgÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÆUÀ½UÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt E§âjUÀÆ ºÉÆqÉzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 36/2008 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/03/08 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¹ºÉZï¹ 731 gÀªÀgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀ ºÉýPÉ ºÁUÀÄ JA.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 36/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2008 PÀ®A. 379 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 13/03/2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄzsÀÄPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÁªÀ eÉƼÀzÁ§PÉ ¸Á: UËAqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 33 £ÉÃzÀgÀ°è 14 JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ UËAqÀUÁAªÀ £À°èzÀÄÝ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸À®ÄªÁV JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ D JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀlÄÖwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ¼À »AzÉ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖzÀ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ JvÀÄÛUÀ¼À «ªÀgÀ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀj §tÚzÀÄÝ CAzÁdÄ 6-7 ªÀµÀðzÀªÀÅ CªÀÅUÀ¼À PÉÆA§ÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C.Q. 35,000/- gÀÆ. ¨É¯É AiÀÄļÀîªÀÅUÀ¼ÀÄ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 51/08PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A. 379 IPC

¢£ÁAPÀ 13,14-03-08 gÀgÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÉÆgÀªÉ®¢AzÀ ¸ÁÖlgÀ ªÀgÉUÉ ºÁQzÀ 80 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ C.Q 1200=00 ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£É ¨ÉÆgÀªÉ®£À 80 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ C.Q 1200=00 ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¨ÉÆgÀªÉ®UÉ ºÁQzÀ 100 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ C.Q 1500=00 MlÄÖ C.Q 3900=00 gÀÆ £ÉÃzÀgÀ PÉçPÀ ªÉÊgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £ÁUÀuÁÚ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ UÉÆvÁÛVzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀiÁå ºÀ®PÁ EªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ 150 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ C.Q 2000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ £ÁUÀ£ÁxÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀ«ÄnAiÀÄ ªÀiÁ«£À vÉÆÃlzÀ°èzÀÝ 100 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ C.Q 1500=00 »ÃUÉ J®èªÀÇ ¸ÉÃj MlÄÖ 510 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ C.Q 7900=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 93/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 78(111) PÉ.¦. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 13-3-08 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (C«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38 f -143 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ°è M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉZï ¹ 528 §¸ÀégÁd ºÉZïs¹-758 ZÀAzÀæ¥Àà ¦¹-1222 UÉÆÃ¥Á® gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ E¸Á䮸Á§ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ-ªÀĹèA ¸Á-gÉhÄgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ 1930 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 2045 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦ JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¥Éưøï oÁuÉ §UÀzÀ® C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 37/2008 PÀ®A 498 [J], 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/03/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw GzÀAiÀIJæà UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ¥ÀmÉß ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÁ [ºÉZï] ¸ÀzÀå §UÀzÀ®gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ zsÀ£ÀÆßgÁ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ¥ÀmÉß EªÀgÉÆA¢UÉ 1991 gÀ°è DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, gÉõÉä §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ, dqɨÁ¬Ä, ¨sÁªÀA¢gÁzÀ §¸ÀªÀgÁd, ªÀÄ£ÀäAxÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÉtÂgÁzÀ zsÀªÀiÁðªÀw, ±À²PÀ¯Á EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢®è. ¤£Àß vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀjzÁÝgÉ CªÀjAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 1,50,000=00 PÉÆnÖzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ E£ÀÄß ºÀt ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÉÛ CzÉ jÃwAiÀiÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ EzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ G½zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÄ ¨sÁªÀA¢gÁzÀ §¸ÀªÀgÁd, ªÀÄ£ÀäAxÀ, F ªÀÄƪÀÀgÀÄ PÀÆr ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £À£ÀßUÉ ¤£ÀÄ fêÀ£À CA±ÀzÀ PÉøÀÄ KPÉ ºÁQ¢ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉ MwÛ »rzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, E£ÀÄß ºÉaÑ£À ºÀt ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆlÖgÉ ¤Ã£ÀÄ fêÀAvÀ EgÀÄwÛ CAvÁ ZÁPÀÄ vÉÆj¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ °ÃTvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 49/08 PÀ®A. 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 13-03-08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ PÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßÃAzÀÄ PÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊ AiÀÄ°è ªÀiÁgÁPÁ¸ÁÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è aÃgÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. «ZÁgÀuɬÄAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥sÁnðAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ°è ºÉÆ®zÀ §UÉÎ dUÀ¼À«zÀÄÝ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ zÉéõÀ EnÖPÉÆAqÀÄ fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁr 1600 UÀAmÉUÉ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 50/08 PÀ®A.107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 13-03-08 gÀAzÀÄ ¦.¸ïÀ.L gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ PÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÁUÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊ AiÀÄ°è ªÀiÁgÁPÁ¸ÁÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è aÃgÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. «ZÁgÀuɬÄAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄªÉ »jAiÀÄgÀ D¹Û ºÀAaPÉ §UÉÎ dUÀ¼À«zÀÄÝ MAzÀ£É ¥sÁnðAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 42/08 £ÉÃzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ CzÉà zÉéõÀ EnÖPÉÆAqÀÄ fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVz

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 38/08 PÀ®A. 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 13/03/2008 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L.(C«) eÉÆvÉ ºÉZï.¹.727, 713 ¦¹-803,937,855,1574 gÀªÀgÀÄ PÀÆr £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ CAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ C«ÄgÉƢݣÀ gÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀĪÀ PÀnÖUÉ ªÀIJ£ï ºÀwÛgÀzÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ PÀÆqÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ C°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ 2 PÀnÖUÉ PÉÆAiÀÄÄåªÀ PÉÊ ªÀIJãÀ ElÄÖPÉÆArzÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£ÀÄ NqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà £ÀÆgÉƢݣÀ vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¤ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð ¸Á: CdA PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt 2) ²æà ºÀ©Ã§ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ PÀ¨ÁqÉ ¸Á: AiÀiÁPÀƧ¥ÀÆgÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÀiÁ°£À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÉ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀIJãÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁgÀÄ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ EgÀ§ºÀÄzÉA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÁPÀæªÀĪÁV DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A 41(r),102 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.