March 28, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 28-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2008 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27/3/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á; SÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄ vÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼À ¹§âA¢ü ¹JZï¹ 582 ªÀÄvÀÄÛ 646 gÀªÀgÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAdzÀ°èAiÀÄ gÉÊvÀ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ 1630 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 34ªÀµÀð ¸Á:ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁf C° vÀAzÉ «ÄgÁ£À ¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ 23ªÀµÀð ¸Á:«ÄeÁð¥ÀÄgÀ(n) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 5 ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÄ 2 ¨Á® ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 310=00 gÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 120/08 PÀ®A 324 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ºÀ¤¥sÁ© UÀAqÀ ¸À°ÃªÀÄ @ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-¸ÉÆãÀPÉÃgÁ ¸ÀzsÀå PɺÉZÀ© PÁ®Æ¤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ªÀÄĸÁ ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É K ¸À°ÃªÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £À£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ® ºÀAa PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ ºÀAaPÉÆqÀÄwÛ®è CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà §rUɬÄAzÀ JqÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ºÉAqÀw £À£ÀUÉ §®§ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 121/08 PÀ®A 324 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2215 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw djãÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀÄĸÁ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¥ÀmÉî gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ ºÉÆîzÀ §UÉÎ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ MªÉÄäà M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV »UÉÃPÉ dUÀ¼À DqÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉüÀ®Ä £À£Àß UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£À EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ªÀiÁPɯËqÉ gÁAqÀPÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ºÀ¤Ã¥sÁ EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 45/08PÀ®A : 323,324,504,506,447 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 20-3-08 gÀAzÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¥ÀªÁgÀ ¸Á:wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ E£ÀÆß 7 d£À J®ègÀÄ ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ , PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ,PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, PÀnÖUɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ PÉÆlð gÉÃ¥sÀgÀØ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.