March 22, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 22 -03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2008 PÀ®A-279, 304 [J] L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-21/3/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁ ZÉ£ÀߥÀ£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTÃPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉý §gɹzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀÛ zÉêÀgÁd ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¹.DgÀ.¦.J¥sï. £À°è PÁ£ÀìmÉç¯ï CAvÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ-21/3/08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ UÁæªÀĪÁzÀ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39 E-8423 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀĪÁUÀ KtPÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è EzÁÝUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ MAzÀÄ UÉÆïÁÌgÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄzÁUÀ ªÁºÀ£À ¹ÌÃqï DV ©zÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ , UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ºÁUÀÄ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÁwæ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 30/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/03/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¥Á¥ÀuÁÚ ¨ÁQ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð ¸Á// ¤uÁð UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-2555 £ÉzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 20/03/08 gÀAzÀÄ £ÉV®Ä ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄvÀÛAV ¤uÁð gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤uÁð PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ «gÉÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄvÀÛAV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ mÁæPÀÖgÀ ¸ÉʯɣÀìgï¤AzÀ ZÁ®PÀ «gÉÃAzÀæ£À JgÀqÀÄ vÉÆqÉUÀ½UÉ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. EvÁå¢ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 21-03-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á/ºÁ®ºÀ½î fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-39 3668 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £ÁªÀÄzÉêÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2008 PÀ®A 302 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 21/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢üðzÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzsÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀAUÀ£ÀPÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G/ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À (¥ÁAqÉ zÁ®«Ä¯ïzÀ°è) eÁw/ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ PÉƼÁgÀ(©). vÁ/f/ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æêÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 21/03/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆäUÉ PÀgÉ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä «ÃgÀ±ÉnÖ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ CgÀtåzÀ°è EgÀĪÀ zÀUÁðzÀ §½ EgÀĪÀzÁV ¨ÉÃUÀ £À£ÀUÉ C°èUÉ §gÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CAzÁUÀ ¥ÀÄ£À: £Á£ÀÄ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E§âgÀÄ DPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛUÉ £À£Àß vÀªÀÄä «ÃgÀ±ÉnÖ PÁt°®è £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAzÉ HgÀ PÀÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉïÉé UÉÃmï ¥Ànæ §½ JzÀÄjUÉ vÀªÀÄä Hj£ÀªÀgÀÄ ¨ÉÊPÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀjAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä ²æêÀÄAvÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ±ÀªÀ CgÀtåzÀ°è EzÉ CAvÀ w½zÀÄ ªÀÄgÀ½ eÁºÀAVÃgÀ zÀUÁ𠧽 ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è £À£Àß vÀªÀÄä ²æêÀÄAvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«zÀÄ ¨ÁjUÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ±Áé¸À£Á¼À PÉÆAiÀÄÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸Á¬Ä¹ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢üð ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 43/08 PÀ®A : 457,380 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/03/2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ gÉrØ vÀAzÉ «oÀ®gÉrØ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G: ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ £ÉÃzÀgÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á:²ªÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ wæ¥ÀÆgÁAvÀ NtÂAiÀÄ°è EzÀÝ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ £ÉÃzÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21,22/03/2008 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄRå ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁPÀgÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝ PÉÆÃuÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ mɧ¯ï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÀtÚ ¯ÁPÀgÀUÀ¼À°è EnÖzÀÝ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¸ÀzÀj ©UÀUÀ½AzÀ zÉÆqÀØ ¯ÁPÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ EnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 36,436/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¯ÁPÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 43/08 PÀ®A 457,380 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå 06/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

©üêÀıÀnÖ vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ EªÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 2007 £Éà ¸Á°£À°è ¦.PÉ.¦.J¸ï. ºÁUÀÄ SÁ¸ÀVAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- gÀÆ PÀȶ ¸Á® ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀȶUÁV RZÀÄð ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¸Á® wj¸À®Ä DUÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/03/2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmɬÄAzÀ 1730 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀASÉå 06/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrCgï 03/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21/03/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð ¸ÀÄAmÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå CrUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸Éïïá ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£À vÉÃUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖêÀ ¨ÉAQ ¹ÃgÉUÉ vÀUÀ° ¥ÀÄwð ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥ÀmÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1645 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ¦ÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 110/08 PÀ®A 287, 304(J) L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 21-3-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉÃSÁ ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä, gÉõÁä »ÃUÉ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DgÀ.n.N. ZÉPÀÌ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸À£Á ¥Áè¹ÖÃPÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, 1630 ¦.JA. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ PÀæ²AUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀIJä£À gÁrUÉ ¹QÌ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀIJä£À gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ §®UÁ®Ä ªÀIJäUÉ eÉÆÃr¹zÀ EAUÀÄ®jUÉ §rzÀÄ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj WÀl£É ¥sÁåQÖçÃAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgÀ E¸Áä¬Ä® ªÀÄvÀÄÛ U˸À (ªÀiÁ°PÀ) ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁgÀªÀgÀÄ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀt ¸ÀÄgÀPÀëvÉ ªÀiÁqÀzÉ PÁgÀt ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÉÃSÁ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 287,304(J) L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/03/08 gÀAzÀÄ ¨Áwä ªÉÄgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ CdÄð£À ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÀgÉïï JA§ dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ©ÃªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ : 1] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á/eÉÆö£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 2] zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ 3] CdÄð£À vÀAzÉ ¥ÁªÀÄqÀÄgÀAUÀ 4] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀÄƪÀgÀ ¸Á/©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 5] ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¸Á/¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 6] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «oÀ® ¸Á/©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì F DgÀÄ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀgÉî dÆeÁl CqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 52 E¸ÀàmÉ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 580/- gÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 30/08 PÀ®A 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 21-03-2008 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ CgÉÆævÀgÁzÀ :±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ 2 d£À ¸Á: ¨ÉüÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ :ªÉAPl vÀAzÉ ªÀįÉèñÀégÀ¥Áà dªÀiÁzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 109/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E.DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 21-3-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ MAzÀÄ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA.JA.JZÀ-12/¹-4835. £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¯ÉʸÀ£Àì ºÁUÀÆ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÉüÀ¯ÁV CªÀgÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¸ÀAvɬÄAzÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E.DPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 31/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/03/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ ºÉÆý ºÀ§âzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ ºÁUÀÆ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ¦.J¸ï.L. eÉÆvÉ ¦.¹. 939, 856 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà ªÀUÀzÁ¼À ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 29 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. G¼ÀîªÀÅ EªÀÅUÀ¼À C.Q. 783/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA28/2008. PÀ®A 160 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ:21/03/2008 gÀAzÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄPÉÌ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹.¦.¹:846 ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.¹:1482 gÀ»ªÉÆâݣï gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV Cfð «ZÁgÀuÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1430 UÀAmÉUÉ SÁ£Á¥ÀÆg£ÀÀ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ ¨ÉÊzÁrPÉƼÀÄîvÀÛ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÁUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÀÛ£É. Nr ºÉÆzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄ @ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî ¸Á/ SÁ£Á¥ÀÆgÀ, CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ G½zÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥Ánð : 1:- 1] UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sï«ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁè£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, ¸Á/ SÁ£Á¥ÀÆgÀ, 2] ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ d°Ã®¸Á§ ªÀÄdPÀÄj, ªÀAiÀÄ:25 eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á/ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ. ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð :2:- 1] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÉøÀj, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹. ¸Á/ PÉÆüÁgÀ [PÉ]. 2] £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¤zÉÝ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀ, ¸Á/ CwªÁ¼À, 3] E¸Áä¬Äïï vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀiï¸Á§ ºÀÄteÉ, ªÀAiÀÄ: 25, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á/ ¥ÁUÁUÀ°è, ºÀ½îSÉÃqÀ [©], CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 41/08 PÀ®A : 504,326,506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-03-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ªÉʱÁ° UÀAqÀ «gÁªÀÄ PÀgÁqÉ 26 ªÀµÀð ¸Á:«oÀ® ªÀÄA¢gÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/3/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ «oÀ® ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C«£Á±À vÀAzÉ ºÀjzÁégÀVÃgÀ UÉÆøÁé«Ä 2) ZÀAzÀæ¥Á® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ VÃgÀ UÉÆøÁé«Ä ¸Á:UÉÆøÁé«Ä UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀàmÁgÀzÀ°è £ÀÆQzÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ C«£Á±À FvÀ£ÀÄ UÀAqÀ£À PÁ°£À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 42/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-03-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü C«£Á±À vÀAzÉ ºÀjzÁégÀVÃgÀ UÉÆøÁé«Ä 30 ªÀµÀð ¸Á:«oÀ® ªÀÄA¢gÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ EAVèõÀ zÀ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/3/08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ PÀgÁqÉ 2) ªÉʱÁ° UÀAqÀ «gÁªÀÄ PÀgÁqÉ E§âgÀÄ ¸Á:«oÀ® ªÀÄA¢gÀ§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «oÀ® ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.