March 25, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 25-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 33/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24-03-2008 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: JPÀ®ÆgÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̽dvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËQUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 117/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-3-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦¹-1264 PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA. 9gÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀÆgÀzsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.J¦-37/«-2597 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀgÀ §UÉÎ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj UÀÄ£Éß eÁUÉ ¥ÀAZÉ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɹPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj DgÉÆævÀ£ÁzÀ J¸ï.PÉ SÁeÁªÀ°è vÀAzÉ J¸ï.PÉ EªÀiÁªÀĪÀ° G-¯Áj £ÀA.J¦-37/«-2597 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ¸Á-PÀȵÀÚ f¯Éè EªÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÉ£ÁªÉÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A. 279 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 9/08 PÀ®A 457,380 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 24/3/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀÄ»ªÀiÁPÀgÀ ¥Àæ¨sÁj ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ. ¸À.».¥Áæ.±Á¯É AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢;22/3/08 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ 1400 UÀAmÉUÉ AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ ¸À.».¥Áæ. ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ©¹ Hl DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À UÉÆÃzÁªÀÄPÉÌ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ;24/3/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è UÉÆÃzÁªÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 50.PÉ.f.CQÌ CA;Q;350/- gÀÆ. ºÁUÀÄ 5-PÉ.f. vÉÆUÀj ¨ÉÃ¼É C;Q; 150/gÀÆ. MlÄÖ C;Q; 500/-gÀÆ.¨É¯ÉAiÀÄļÀî DºÁgÀ zsÁ£Àå AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 9//08 PÀ®A: 457,380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2008 PÀ®A. 143.147.324.353.504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/3/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ zÁqÀUÉ ¸Á; OgÁzÀ [©] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¸Á¬ÄAPÁ® 1930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ OgÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ zsÀ£ÀgÁd ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß OgÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¹ªÉÄ £ÁUÀuÁÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É DgÀÄ K¼ÀÄ d£ÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §gÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄß §®UÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ £ÀªÀÄä §¸Àì ZÁ®PÀ¤UÉ CgÉ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ£ÀÄß gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ MªÉÄä¯É DgÀÄ K¼ÀÄ d£ÀgÀÄ zsÀ£ÀgÁd ZÁ®PÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ M§â£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÝ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/08 PÀ®A.143.147.324.353.504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2008 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/03/08 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁ ¥sÀQÃgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ¤ÃgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §A¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà E¸Áä¬Ä¯ï SÁ£ï gÀªÀgÀÄ ¥ÀwßAiÀÄÄ §ZÀÑ® ¤ÃgÀÄ £Á° ¸Á¥sï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á° PÁåAªÀ ¸Á¥sÀ PÀgÀ gÀ» ºÉÊ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆÃV JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2008 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/03/08 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀjÃ¥sÉÆâݣÀ vÀAzÉ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁ ¥sÀQÃgÀ ªÀ 301 ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ vÁ¬Ä eÉÆvÉ DgÉÆævÀ gÁzÀ 1] E¸Áä¬Ä¯ï SÁ£ï vÀAzÉ ªÉÆâ£ïSÁ£ï ±ÀªÀıÁ±À£ÀUÀgÀ 2] ©¸À«Ä¯Áè ©Ã UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï SÁ£ï E§âgÀÄ ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ vÁ f © gÀªÀÅUÀ¼ÀÄ UÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄä §ZÀÑ® ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀ¼ÀzÀ°è JPÉ ©qÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ JPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj ªÀÄ¼É §A¢zÉ ¤ÃgÀÄ §gÀÄwÛªÉ £Á° ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛªÉ CAvÀ CAzÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀÆ PÉÆãÀ gÉ ¨ÉÆî£ÉªÁ¯Á CAvÀ CAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 35/08 PÀ®A 107 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 24-03-2008 gÀAzÀÄ 1550 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆÃgÉ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á¨ï ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½AzÀ eÁUÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À DqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 34/08 PÀ®A 107 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24-03-2008 gÀAzÀÄ 1520 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ d§âgÀSÁ£À ¸Á: alUÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½AzÀ eÁUÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À DqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A. 292 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-3-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1615 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L.(C.«) ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj J¸À.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ©ÃzÀgÀ, r.J¸À.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸À.L. r.J¸À.J. ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁ±À J.¦.¹.-273 2) £ÁUÀ±ÉÃnÖ J.¦.¹.-154 3) C£ÀÄgÁd ¹.¦.¹.-1397 4) AiÉĸÀÄzÁ¸À ¹.¦.¹.-1228 gÀªÀgÉîègÀÆ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ PÉÆýªÁqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä «rAiÉÆÃzÀ°è CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¸ÉÃj d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ d£ÀjUÉ ¤AiÀĪÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¤Ã° avÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ¸Á¬Ä «rAiÉÆÃzÀ PÀlÖqÀzÀ°è M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ¤Ã° avÀæªÀ£ÀÄß n.«. ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀæzÀ²ð¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ºÉtÄÚ UÀAqÀÄ ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀzÀj WÀl£É 16-30 UÀAmÉUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ¤AiÀĪÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÀÝ ¸Á¬Ä «rAiÉÆÃUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A. 292 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.