March 20, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 20-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-03-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 25/2008. PÀ®A 279,427 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ:19/03/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ vÀļÀd¥Áà PÀÄAzÀ£À ªÀAiÀÄ:40 ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢:18/03/08 gÀAzÀÄ CA¨ÉøÁAUÀ« PÀqɬÄAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ ªÁºÀ£À £ÀA:JªÀiï.ºÉZï:04 ¦:-1525 £ÉÃzÀÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°Ãs¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 41/08 PÀ®A 32,34. PÉ E DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 19/03/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÀwÛzÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄzÀ zÀıÀAvÀ vÀAzÉ wæ§APÀ gÁªÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÀÛ ªÀiÁ¯É §Æ¤ ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì JA§ CªÀÄ®Ä ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ¸Áé¢üãÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ±ÁAvÀ°AUÀ ¹¦¹ 869 §¸ÀªÀgÁd J¦¹ 308 EªÀgÉÆA¢UÉ 1245 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ DgÉÆæ zÀıÀAvÀ vÀAzÉ wæA§PÀ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 30 ¨Ál® 180 JA.J¯ï°£À §Æ¤ ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì C.Q 900/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1415 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/08 PÀ®A 323,324,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/03/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀAd¥Áà ªÁ¯É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÃvÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÀÄvÉÛ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð G/PÉ.J¸À.CgÀ.n.¹ qÉæöʪÀgÀ PÀA PÀAqÀPÀÖgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀ : ¸ÀAd¥Áà ªÁ¯É ¸Á/§¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ° £À£Àß ¹ÃzÀgÀ ¸ÉÆøÉUÉ ªÀÄvÉÛ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ w½¢zÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÀqÀ¬ÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2008 PÀ®A 324,504,354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-03-2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ¨sÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉõÀgÁªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ ¤AUÀ¥Áà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Áà ¸Á: UËgÀ EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzsÀÄ ¤ªÀÄä PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ JPÉ r.J¸À.¦.D¦üøÀ UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CAvÀ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ, ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ feÁÓ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr zÀ£ÀÄ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2008 PÀ®A.324,,504 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/03/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ EªÀgÀÄ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĺÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÄwð PÀÄr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄwð ¸À®ÄªÁV DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ EvÀ¤UÉ ZÀAzÁ PÉýzÀPÉÌ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀaÃzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.

4) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2008 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-19/3/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ©ÃgÀ¥Áà ªÀUÉΣÉÆÃgÀ ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ªÁr EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî¢AzÀ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ RįÁè ¸ÀgÀPÁj eÁUÉAiÀÄ°è ©lÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà eÁw-PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß C°è AiÀiÁPÉ ©lÄÖwÛ¢Ý AiÀiÁgÀÆ ºÉýzÁÝgÉ CAvÀ CAzÀªÀ£É C°èAiÉÄ ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-14/08 PÀ®A-324,504 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 26/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/03/08 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dUÀ£ÁßxÀgÉrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ §ÄzÁgÀ 30 ªÀµÀð G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆw qÁPÀļÀV E§âgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ²æäªÁ¸ÀgÉrØ ¥ÀÄmÁÖ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄUÀ£É ªÉÆ£Éß £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ KPÉ ¨ÉÊ¢gÀÄwÛ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CªÀgÀ vÀªÀÄä ²æÃPÁAvÀgÉrØ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀ£ÀÄ. ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥ÀÄmÁÖ EvÀ£ÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÉ®AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ CAvÀ EzÀÝ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

6) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2008 PÀ®A. 341 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/3/08 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ºÀjd£À ¸Á; eÉƤßPÉÃj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/3/08 gÀAzÀÄ ¸Á¬ÄAPÁ® ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj ªÀÄ£É ºÀAaPÉAiÀÄ §UÉÎ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 19/3/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdÄgÀÄ DVzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ ¨ÉÆUÀ¸À ªÀiÁr ªÀÄ£É vÉUÉzÀÄ PÉÆArj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ 21/08 PÀ®A. 341. 324 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAUÀ ¤AzÀ£É PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt:-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/08 PÀ®A: 326, 504, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (I)(X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦NJ JPïÖ-1989

¢£ÁAPÀ: 19/03/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÁªÀÄzÉêÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 19-03-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£À ºÉÆ®zÀ°è£À ¨ÉÆÃgÉ VqÀzÀ mÉÆAUÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÀÄw¬Ä®èzÉà PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ¤UÉ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨ÉÆÃgÉ VqÀzÀ mÉÆAUÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ PÀr¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/08 PÀ®A: 326, 504, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (I)(X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦NJ JPïÖ-1989 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ (.) WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ (.)

ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 26/2008. PÀ®A 120[©],201,203,498[J],302,304[©], eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. ºÁUÀÄ 3&4 r.¦. JPÀÖ. :-

¢:19/03/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ PÉÆÃlð ¦.¹:1135 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.eÉ.JªÀiï. ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå-309/08 ¢:18/03/08 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦.¹.05/2008 £ÀzÀÝ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ N¢ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ PÀAqÉÃgÁªÀ FPÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §aÑnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ E¢ÝzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹. £ÀA:05/2008 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:26/08 PÀ®A: 120[©],201,203,498[J],302,304[©], eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. ºÁUÀÄ 3&4 r.¦. JPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CgÀÀ.E.¹ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ°£À ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ C®Ä«Ä¤AiÀÄA §ÆUÀtÂ, §ÄnÖ, ¥ÀgÁvÀ C.Q 12,200/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¥Àæw¨sÀAzsÀPÀ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 40/08 PÀ®A : 20(©)(1) J£ï.r.¦.J¸ï.DPïÖ 1985. :-

¢£ÁAPÀ 20-03-08 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁu PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ UÁAd vÀÄA©zÀ ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀÄvÁÛ£É JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܽAiÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ªÀĸÁÛ£À¸Á§ vÀAzÉ GªÀÄgÀ¸Á§ ºÀeÁj ¸Á:TïÁè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt .2) ²æà ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ¸Á:²ÃªÁf ZËPÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁwäAiÀÄAvÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ gÁ.ºÉ. £ÀA-9 gÀ §¢AiÀÄ°è EzÀÝ UɸÀÖ ºË¸À JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÀÆlPÉøÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ D PÀqÉ F PÀqÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ EªÀ£É EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄ ªÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ 0830 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¦.¹. 1052 gÀªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ CªÀ¤AzÀ MlÄÖ 30 PÉf UÁAeÁ CAzÁdÄ gÀÆ. 30,000/- ªÀiË®åzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 40/08 PÀ®A 20 (©)(1) J£À.r.¦.J¸À.DPÀÖ 1985 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/03/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ.) gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¦.¹. 1293 §¸ÀªÀgÁd gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ, PÁPÀ£Á¼À, ²ªÀt ¨sÉÃn ¤Ãr 1315 UÀAmÉUÉ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ PÀ®Äè J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¹ªÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°Ãs¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/08 PÀ®A 504,341,323, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/03/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÁ®Ä gÁoÉÆÃqÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/03/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 7-00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ 1) Q±À£À vÀAzÉ ºÀÄ§Ä 2) KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀÄ§Ä 3) vÁ£Áf vÀAzÉ ºÀÄ§Ä 4) gÁdPÀƪÀiÁgÀ @gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà gÁoÉÆÃqÀ J®ègÀÆ £Á£ÀÄ EzÀÝ°UÉ §AzÀÄ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ J£ï.J¸ï.J¸ï.PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä ±ÉÃgÀ EzÉ. £ÀAvÀgÀ ¤£Àß ±ÉÃgÀ EzÀÄÝ £À£Àß PÀ§Äâ PÁSÁð£ÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr QmÁÖ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ QmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ°è Q±À£ï EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÀ§Äâ AiÀiÁPÉ £À£ÀVAvÀ ªÉÆzÀ®Ä ¥sÁåQÖçUÉ ºÁQ¢Ý CAvÁ ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉêzÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) Q±À£ï vÀAzÉ ºÀÄ§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ40 ªÀµÀð ¸Á: gÀhÄgÁ¼À vÁAqÁ. 2) vÁ£Áf vÀAzÉ ºÀÄ§Ä gÁoÉÆÃqÀ 3) JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀÄ§Ä gÁoÉÆÃqÀ.4) gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà gÁoÉÆÃqÀ J®ègÀÄ ¸Á: gÀhÄgÁ¼À vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʪÀÄĶ׬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/03/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L PÁ.¸ÀÄ. ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¦.¹. 1293 §¸ÀªÀgÁd gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ, PÁPÀ£Á¼À, ²ªÀt ¨sÉÃn ¤Ãr 1315 UÀAmÉUÉ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ PÀ®Äè J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¹ªÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

4)ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 28/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/03/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ eÉÆvÉ ºÉZï.¹. 766 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ ºÁUÀÆ UÀÄ£Éß £ÀA 25/08 ªÀÄvÀÄÛ 26/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÁåºÀß ¨sÉnÖ ¤ÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) w¥ÁàgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ §ÄzÁgÀ 60 ªÀµÀð 2) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ §ÄzÁgÀ 30 ªÀµÀð 3) D£ÀAvÀgÉrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ §ÄzÁgÀ 35 ªÀµÀð 4) §PÁÌgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ §ÄzÁgÀ 50 ªÀµÀð 5) ¥Àæ±ÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ §PÁÌgÉrØ §ÄzÁgÀ 25 ªÀµÀð 6) «oÀ×®gÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ §ÄzÁgÀ 30 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á// ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢ JzÀÄgÁ½ d£ÀgÁzÀ gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ §ÄzÁgÀ E§âgÀ ªÀÄzsÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁr ¸ÁªÀðd¤PÀÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA 28/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

5) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 29/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/03/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ eÉÆvÉ ºÉZï.¹. 766 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ ºÁUÀÆ UÀÄ£Éß £ÀA 25/08 ªÀÄvÀÄÛ 26/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÁåºÀß ¨sÉnÖ ¤ÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ §ÄzÁgÀ 45 ªÀµÀð 2) ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥ÀÄmÁÖ 35 ªÀµÀð 3) ²æäªÁ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ ¥ÀÄmÁÖ 30 ªÀµÀð 4) ²æÃPÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ ¥ÀÄmÁÖ 25 ªÀµÀð 5) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà L£Á¥ÀÆgÉ 28 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á// ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢ JzÀÄgÁ½ d£ÀgÁzÀ w¥ÁàgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ §ÄzÁgÀ E§âgÀ ªÀÄzsÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁr ¸ÁªÀðd¤vÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA 29/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

6) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/08 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 20/03/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¹§âA¢ eÉÆvÉ ¦J¸ïL gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀgÀÄ CªÀgÀ CAUÀ d¦Û ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀæwAiÉƧâgÀ ºÀwÛgÀ MAzÉÆAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EzÀÄÝ C §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
7) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/08 PÀ®A 285 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-3-08gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ©«© PÁ¯ÉÃd gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð ¥ÉèöʪÀÅqÀ CAUÀrAiÀÄ ªÉÆÃzÀ®£É CAvÀ¹Û£À°è ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ²ªÁf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EvÀ£ÀÄ gÀhiÁ¯Á ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §tÚ ºÀZÀÄѪÁUÀ Cw ¸À«ÄÃ¥À ¢AzÀ J¼É¢gÀĪÀ «zÀÄåvÀ vÀAwAiÀÄ ±ÁPï ¢AzÀ UÁAiÀÄUÀÆAqÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ jAzÀ ºÁUÀÄ «zÀÄåvÀÄ vÀAw ºÀwÛzÀ jAzÀ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀĪÀzÀÄ, §tÚ ªÀiÁr¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj JAzÀÄ w½zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj PÀlÖqÀzÀ ªÀiÁ°PÀ °Ã¯ÁzsÁgÀ ¥ÀmÉïï @ ¯Á®f ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ §tÚ ªÀiÁr¸ÀĪÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸ÀwõÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀ jAzÀ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.