March 6, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 06-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-03-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ 32/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 05/03/08 gÀAzÀÄ 11-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï-d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ºÀ¼É ¹.JA.¹ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C«ÄÃvï vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ¸Á/ºÁ®ºÀ½î(PÉ) AiÀĪÀiÁºÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-35 E 7272 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ºÁ£Àð ºÁPÀ¯ÁgÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ªÀÄĤÃgï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀ¤Ã¥sï ¸Á¨ï gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀ PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 5/03/08 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï-£Ë¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ¨ÉAd«Ä£ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà 32 ªÀµÀð, ¸Á/ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj gÀªÀgÀÄ »gÉÆà ªÉÄeɹÖPï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ-38 E 1968 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÁºÀ£À CqÁØ¢rØ ZÀ¯Á¬Ä¹ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ºÀ¸À£ÀįÁè SÁ£ï ¹¦¹-1279 EªÀgÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ¸ÀAzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/03/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É WÁl ¨ÉÆgÁ¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÉÆÃzÁªÀj UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ¨ÉƸÀ¯É vÀªÀÄä UÀÄAqÁf vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÀÄUÀqÉ PÀÄAqÀj¹PÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, UÀr gÁAiÀÄ¥À½î zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä UÀÄAqÁf EªÀ£ÀÄ UÀrgÁAiÀÄ¥sÀ½î - WÁl¨ÉÆgÁ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É MqÀÄØ vÉUÀÄÎ J£ÀßzÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ §® ºÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


4) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2008 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 04/03/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ gÁdVÃgÁ-ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÁdVÃgÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ DmÉÆzÀ°èzÀÝ ¦üÃAiÀiÁð¢ :²æà «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ©gÁzÁgÀ,14 ªÀµÀð,¸Á/ ¹AzÉÆî gÀªÀgÀ ªÉÄʪÉÄ¯É ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ ¸Àj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 04/08 PÀ®A 174, ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 05/03/2008 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀªÀÄäzï AiÀÄĸÀÄ¥sï vÀAzÉ ªÀÄUÀzÀƪÀiï¸Á¨ï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á; a¢æ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ E¯Áä¬Ä¯ï©Ã UÀAqÀ ªÁfÃzïSÁ£ï EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/08 PÀ®A 174, ¹.Dgï.¦.¹. £ÉßÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 5/3/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ §AqÉÃ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 31/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ; 05-03-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1930 UÀAmÉUÉ ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸ÀgÀzÁgÀ ¸Á; ¢£À zÀAiÀiÁ¼À EvÀ£À£ÀÄß 1945 UÀAmÉUÉ gÉqÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÉÆÌlgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ZÉPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV 14 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q-560=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÌlgÀ £ÀA.PÉ.J 38 E-8225 C.Q-5000=00 £ÉzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ,

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA. 01/2008 :-

¢£ÁAPÀ 6-3-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á.ClÖUÁð gÀªÀgÀÄ ªÉĺÀPÀgÀ ºÉÆgÀoÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 5/3/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvÀ ±ÁPï ¸ÀQðmï¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£É ªÉÄð£À vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ 18 C.Q. 6000/-, §mÉÖ C.Q. 10,000/-, eÉÆüÀ 20 aî C.Q. 16,000/-, vÉÆÃUÀj 5 QéAl® 15,000/-, PÀqÀ¯É 5 QéAl® C.Q. 12,500/-, ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ¼ÀÄ 50 PÉ.f. C.Q. 1,200/-, QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ C.Q. 1,000/-, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 24,000/-, MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® MAzÀÄ ¥À®AUÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ C.Q. 20,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 1,05,700/- £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÄgÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 1/08 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ. WÀl£É ¸ÀÞ¼ÀPÉÌ ¨sÉn PÉÆlÄÖ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀÄlÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁQë d£ÀgÀ ºÉ½PÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄAvÉ £ÀÄr¢gÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 05-03-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ, ¦J¸ïL UÁA¢ü UÀAd ºÁUÀÆ ¹A§A¢ü J¯ÁègÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÉÀAiÀiÁV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ E¹àl J¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆr ¥ÀAZÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ºÀt MlÄÖ 1500/- gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß £ÀA 32/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ £ÉzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/03/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1015 UÀAmÉUÉ §.PÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ ºÀ§âzÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹.¦.¹ 1250 ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ vÀ¼À¨ÉÆÃUÀ ,ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ°è 1130 UÀAmÉUÉ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ UÁæªÀĸÀÜjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £Á£ÀÄ ¨ÁA¨É zÁzÁ JAzÀÄ aÃgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C£ÀxÀðPÁj ºÁUÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj JAzÀÄ PÀAqÀħAzÀzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ37 ªÀµÀð eÁw-PÀÄgÀħ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÉÆÃgÀRAr JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.