March 13, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON -03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-03-2008.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 07/08 PÀ®A PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ

£ÀA§®ºÀðªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L aAvÁQ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/3/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-38 f-144 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ £À¹©¤AzÀ £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÉ 80/-gÀÆ PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀzÀÄ EzÀÄ ªÀÄlPÁ Dl Drj CAvÀ C£ÀÄߪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ CAQ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆæ VgÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà vÉÆÃtPÉgÉ ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj :- 1] 250/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2] ªÀÄlPÁ CAQ §gÉzÀ ºÁ¼É.3] ªÀvÀðªÀiÁ£À ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄlPÁ CAQ ºÁ¼É, 4] MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr 1430 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 7/08 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå.47/08PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A.279.304 (J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ

¢£ÁAPÀ 13-03-08 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G: MPÀÄÌ®vÀ£À eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À rQ̬ÄAzÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÁÝ£É JAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ªÁºÀ£À rQ̬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢zÀÄÝ DvÀ£À vÀ¯É ªÀÄÄR JqÀUÁ®Ä ¥ÀÆwð ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À §½ MAzÀÄ qÉÊj ©¢zÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ r. ªÉAPÀmÉñÀ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ C¥ÀjavÀ ªÁº£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¥ÀWÀvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgï C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:38/08 PÀ®A «ªÀgÀ B 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ

¢£ÁAPÀ11/03/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï-£Ë¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvï D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-38 3766, £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ºÁ£ïð ºÉÆqÉAiÀįÁgÀzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æÃ. ¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ ²ªÀ ªÀÄÆvÀðAiÀiÁå ¥ÀÆeÁj, 52 ªÀµÀð, ¸Á/ºÉÆ£ÉßÃPÉj, vÁ/f/©ÃzÀgï. vÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ºÉêÀiÁªÀw EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §AzÀÄ ºÉêÀiÁªÀw EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ, §®UÀqÉ vÉÆqÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JA§ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: B 39/08 PÀ®A «ªÀgÀ B 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ

¢£ÁAPÀ : 12/03/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ©ÃzÀgï-ªÀÄAUÀ®¥ÉÃmï ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ, DgÉÆæ CPÀÛgï vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á¨ï, ¸Á/¥ÀPÀÌ®ªÁqÁ ©ÃzÀgï DmÉÆà £ÀA.PÉJ-38 1423 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀÄUÀAzsÀ EªÀgÉÆA¢UÉ PÁgï £ÀA:JA.ªÁAiÀiï.L. 5395 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ PÁj£À §® ¸ÉêrUÉ PÉÆgÉzÀ ºÁUÉ UÀÄgÀÄvÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JA§ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 27/08PÀ®A 279 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/03/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ CPÀâgÀ vÀAzÉ §§gÀ¸Á§ ªÀÄƯÁè ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð eÁ::ªÀÄĹèA G:qÉæöʪÀgÀ ¸Á::¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ::§.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, §AUÁè¢AzÀ §.PÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä MAzÀÄ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉ.J-39-5067 £ÉÃzÀgÀ°è §AUÁèzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¦à DmÉÆ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.E.© ¥ÁªÀgÀ ºË¸À ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀvÉÆn vÀ¦à gÉÆÃqÀ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ gÉÆÃqÀ rªÉÊqÀgÀUÉ rQÌ ªÀiÁr DmÉƪÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆ dRA UÉÆArvÀÄÛ .DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA.: 16/2008 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12/03/2008 gÀAzÀÄ 1815UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ fÃvÀªÀÄ®è gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¸Á: ®PÀëöät£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11/12-3-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä UÀÄr¸À®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr Q° ºÁQzÀ ¸ÀÆlPÉøÀ£ÀÄß ºÉÆgÉUÉ vÀAzÀÄ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ gÀÆ. 40,000/- £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 7 UÁæA a£ÀßzÀ Q«AiÀÄ°èAiÀÄ gÀhÄƪÀÄPÁ C.Q. 5,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 25-30 GqÀĪÀ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q. 2,500/- gÀÆ. »UÉ MlÄÖ 47,500/-gÀÆ. ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. . CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå ; 03/08 PÀ®A : 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦ügÁå¢zÁgÀÀ ²æà ªÀÄ»vÁ§ ¸Á§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸Á§ ZÀÄ£ÁߪÁ¯É ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð,¸Á:ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtgÀ ºÉýPÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ §AzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±À«Ä£Á 27 ªÀµÀð ,EªÀ½UÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¸Á;¥Á±À¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ 7 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÉÛzÉ CªÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, FUÀ ¸ÀäªÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ CªÀ¼ÀÄ ºÀÄZÀÑ ºÀÄZÀÑ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ,§Ä¢Þ ¨sÀæªÉÄ UÉÆAqÀÄ DUÁUÀ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬ÄAiÀÄÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11/3/08 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ CªÀ½UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/3/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ .

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 18/08 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A :- 324,323,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 12/03/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁWÉÆèÁ ¸Á/ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀªÁr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ¤ÃrzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ¨Á¯ÁfgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ® ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ PàrAiÀÄ®Ä ¯ÉçgÀ d£ÀjUÉ ºÀaÑ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉ «ªÀįÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ §AzÁjAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ºÀäta ªÀÄgÀzÀ PÉüÀUÉ PÀĽwÛgÀĪÁUÀ 1230 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §A¢zÀÝÀ ¯ÉçgÀ d£ÀjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ PàrAiÀÄ®Ä ºÀZÀÄÑwÛ CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢, CªÀ£À ºÉAqÀw, CwÛUÉ ºÁUÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ¤UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É SÁgÀzÀ ¥ÀÄr ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹ ¤ªÀÄUÉ ªÀÄÄV¹ ©ÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/08 PÀ®A 324,323,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 19/08 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A:- 323,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 12/03/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀgÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á/ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀªÁr gÀªÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ ¨sÁ¯ÉÌ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä §A¢zÀ ¯ÉçgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üèÃqÀ ªÀiÁå£À gÀªÀjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄÄwÛ¢j CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ªÀÄzsÀå ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ ¨sÁ¯ÉÌ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀĺÉñÀ£À JqÀUÉÊ wgÀÄ« fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀĺÉñÀ£À PÉÆgÀ¼À°èzÀ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À PÀqÉzÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ DgÉÆæ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ ¤ªÉÆä¨ÉÆâ§âjUÉ ªÀÄÄV¹ ©ÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/08 PÀ®A 323,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

3) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA:- 36/08 PÀ®A:- 143,147,148,323, 324,504, 307, eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-03-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ÃvÀgÁzÀ ²æà ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ UÁdįÁ «zsÁåyð f.J£ï.r PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ ¸Á ªÀÄAUÀ® ¥ÉÃmï ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ FvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ UÁAiÀiÁå¼ÀÄ «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ §A¢zÀÄÝ, ZÉÃvÀ£À EªÀgÀÄ ºÉý §gɬĹzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2008 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,307, eÉÆvÉ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, :- 33/08 PÀ®A;-324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ ;12/03/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢;-²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß HgÁzÀ UÀÄqÀ¥À½î¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ 1130 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¥ÉmÉÆæ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ §¹ì¤AzÀ E½zÁUÀ C¯Éèà ¤AwzÁ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £À£ÀߣÀÆß £ÉÆÃr £À£ÀßUÉ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀzÀ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÉÆÃqɬĹ¢ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ±Á°ªÁ£À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄļÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ eÁ£À EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 43/2008 PÀ®A .307 L¦¹

¢£ÁAPÀB- 6/12/07 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝUÀ¤ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸ÁB UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ ªÉÄÃzÀPÀ f¯ÉèAiÀÄ ºÀzÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁtUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀB 5/12/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ZÀPï ¥ÉƸÀÖ zÁn ²æà §AqÉÃ¥Àà SÁ±ÀA¥ÀÆgÀ EªÀgÀ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ U˸ï 2) ªÀĺÀäzÀ jAiÀiÁd 3) ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ 4) ªÀĺÀäzÀ CªÀÄÓzï 5) ªÀĺÀäzÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ 6) C°SÁ£À @qÁ£À J®ègÀÄ ¸ÁB ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è, §®UÁ°UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ. ¨Á¬ÄUÉ C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥À¸Àð ªÀÄvÀÄÛ ±À¯ï ¥sÉÆ£À PÀ¼ÉâgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ d«Ää£À §UÉÎ «ªÁzÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ F jÃw PÀÈvÀå J¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ EvÁå¢ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀªÀÅ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉUÉƸÀÌgÀ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛ÷zÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉåB 43/08 PÀ®A 307,eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 36/08 PÀ®A : 436 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12/03/8 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ »A¢£À ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ®Qëöä mÁQÃd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉÃPÀj GvÀà£ÀßUÀ¼À PÁSÁð£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ .CAzÁdÄ 2,00000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅ ªÀĶãÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉÃPÀj vÀAiÀiÁåj¸ÀĪÀ ¸ÀPÀÌgÉ ,»lÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ MAzÀÄ EAVèõÀ£À°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 35/2008 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 12/03/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è gÁAiÀÄ¥Àà JA§ÄªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¥ÉÆæÃ.¦.J¸À.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ PÀzÀÄÝ ¤AvÀÄ ¤ÃqÀ¯ÁV 6 d£ÀgÀÄ ¥ÀgÉïï JA§ E¹àÃl Dl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀASÉå 35/08 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ PÁAiÉÄÝAiÀÄr ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA21/2008.PÀ®A110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. :-]

¢:13/02/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ°ÃªÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DvÀ£À «gÀÄzsÀÝ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:21/08. PÀ®A:110[f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 37/08 PÀ®A : 110 ( f) ¹.Dgï.¦.¹ :-
]
¢£ÁAPÀ 13/03/8 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀwð¹ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÀØAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ,«¼Á¸À «ZÁj¹ EªÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.