March 4, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 04-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 17/08 PÀ®A: 279,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ:03-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄAoÁt UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ ªÀĺÁzÉêï PÁgÀ¨Áj JA§ÄªÀªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgï C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹zÀÝPÉÌ ¸ÀÄAoÁt UÁæªÀÄPÉÌ 0830 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV C°è ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉêÀ PÁgÀ¨Áj EªÀgÀ ºÉAqÀw ¸Á«vÁæ¨Á¬Ä EªÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:02-03-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁzÉêï EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ PÀrè gÁ² EzÀÝ ¸À®ÄªÁV ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¨sÉÆøÀUÉ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-32 n-531 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ EªÀ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ IÄDeÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ 1145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/08 PÀ®A.279,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄÄqÀ© C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 18/08 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 03-03-08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ 0910 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ gÁeÉñÀégÀ¢AzÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ°è ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀªÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §AqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ OµÀzsÉÆÃ¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ F zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÁÝgÉ, PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1000 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¨sÉnÖ ¨sÉnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §AqÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ®ªÀiÁt ¸Á:»gÁªÀÄ£À vÁAqÁ vÁ:PÀAzsÁgÀ f¯Éè:£ÁAzÉÃqÀ EªÀjAzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.18/08 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 82/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279 337 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 4-3-08 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ºÀÄqÀV¬ÄAzÀ alÖUÀÄ¥Áà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â PÁªÀıÉnÖ ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV PÀqɬÄAzÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA.9gÀ gÉÆÃrUÉ §AzÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA.n.J£À-37/Jr-6827 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÁªÀıÉnÖ EvÀ£À ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj PÁªÀıÉnÖUÉ ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æÃqÀÓ ªÉÄÃ¯É EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 4-3-08 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀªÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 32/2008 PÀ®A 78 (111) PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹.

¢/03/03/2008 gÀAzÀÄ 18;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ªÉƸÁ ªÀiÁrü ªÀÄlPÁ JA§ dÄeÁmÁ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ E§âgÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV 1915 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÉÆAqÀ®gÁªÀ vÀAzsÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á; ¸ÁªÀ½ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500-00 gÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä® , MAzÀÄ ¨Á®¥ÉãÀ, 4 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÉÆA¢ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 26/08 PÀ®A :- 341,323,504 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 04/03/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1015 ¦üüAiÀiÁð¢ FgÀuÁÚ vÀÀAzÉ gÁd¥Áàà ªÀAiÀÄ 51 eÁw: zÀ°vÀ ¸Á:QmÁÖ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr¤AzÀ HgÀ°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃgÀmÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ PÁAvÀ¥Áà UËgÀPÀgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ “ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAwAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É , ¨ÉÆÃ¹Ø ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ ¨ÉêzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr £À£Àß ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É , ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É , ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ £É®PÉÌ SÉÃqÀ«gÀÄvÁÛ£É '' CAvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 80/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 2-3-08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ CVß PÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ±À©âgÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð G-§mÉÖ ªÉÄÃ¯É reÉãÀ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ¸Á-¥ÀÄUÀl£ÀUÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉͽî. ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É£Éß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±À©âgÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð G-§mÉÖ ªÉÄÃ¯É reÉãÀ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ PÉ®¸À ¸Á-ªÀÄ£ÁßJSɽî CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå-80/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡 jvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 81/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 3-3-08 gÀAzÀÄ 03-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ vÀ¥Á¸ÀuÉ ºÁUÀÆ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ 1300 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ CA¨Áf ¹AzÀ§AzÀV eÁ-PÀÄgÀħ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀAzÁæ¼À eÁ-°AUÁ¬ÄvÀ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ E§âgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆîzÀ ¸ÀªÉð £ÀA-2:/E ªÀÄvÀÄÛ 30 ¸ÀzÀj ¸ÀªÉð £ÀA§j£À ¨Á«AiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ ªÀÄzsÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ¤SÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj F ªÉÄÃ¯É £ÀªÉÆÃzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¤®PÀAoÀ vÀAzÉ CA¨Áf ¹AzÀ§AzÀV ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ @ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀAzÁæ¼É E§âgÀÆ ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1415 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A. 107 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ