March 15, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 15-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

13-03-08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï-ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÊ®Ægï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÁgï £ÀA.PÉJ-14 J 16 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. JPÁâ® vÀAzÉ dºÁAVÃgï «ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁèªÁ¯É, 21 ªÀµÀð, ¸Á/zsÀƪÀĸÁ¥ÀÄgÀ, vÁ/f/©ÃzÀgï. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß Hj¤AzÀ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£À DmÉÆà £ÀA.PÉJ-38 2570 £ÉÃzÀgÀ°è PÀÆvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆæ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 26/08 PÀ®A 323 , 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 13/03/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ºÉÆA¨Á¼À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PɼÀPÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ PÁgÀ Rjâ¸À®Ä ºÀt KPÉ PÉÆqÀÄwÛ®è CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ©Ãj£À ¨Ál°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2008 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 13/03/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÀqÀzÉÆrØ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EvÀ£À PÉ®¸À EzÀÝ PÁgÀt ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è £À«Ã£À mÉQì ¸ÉÊPÀ® CAUÀrAiÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É PÀlÖªÀ UÉƸÀÌgÀ UÀÄvÉÛUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ (ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè) EvÀ£ÀÄ ¥ÀÆwð ºÀt vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀÅzÀÄ ¨ÁQ EgÀĪÀzÀÝjAzÀ F ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀ« Qæ±ÀÑ£À EvÀ£ÀÄ £ÀqÀÄªÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éèà mÉQì ¸ÉÊPÀ® CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ºÀªÁ ºÁPÀĪÀ ¥ÉÊ¥À¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 23/08 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/03/08 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ F±ÀégÀAiÀiÁå ¸Á// gÉÃPÀļÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À RįÁè eÁUÁ CAUÀ¼À EzÀÄÝ ¸ÀzÀj RįÁè eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ £ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ KPÉ vÉƼÉAiÀÄÄw¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MwÛ »rzÀÄ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ F±ÀégÀ eÁqÀgÀ EªÀ¼ÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ EzÀÝ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/08 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 96/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-3-08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §A¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ qÁ: ªÀÄnÖgÀªÀgÀ mÁmÁ ¸ÀäªÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. »ÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 14-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ºÀaÑ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÉݪÀÅ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ C¥ÀjavÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ C±ÉÆÃPÀ J°è CAvÁ PÉüÀ®Ä £Á£Éà C±ÉÆÃPÀ CAvÁ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. DUÀ CªÀj§âgÀÆ ¤Ã£É C±ÉÆÃPÀ E¢Ý ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ , CgÀUÀ® vÀÄPÀÌr¬ÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2008 PÀ®A 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/3/08 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§Ä ¸Á; UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV gÁwæ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄÆägÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gɪÀUÀAmÉ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ «£Á PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÉÆ¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ºÉýzÀÄÝ £Á£ÀÄ vÀ¯É PÉr¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¨Á§Ä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ gÀhÄgÉ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ±ÁAvÀªÀiÁä ¤ªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¸ÀĤvÁ EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A. 324.504.eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 94/08 PÀ®A : 420, 419, 468, 120(©) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-3-08 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà FgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð eÁ-PÀ§§®UÉÃgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÀ ¦ügÁåzÀÄzÀ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 07-09-07 gÀAzÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ 8) DgÉÆæ ºÉ¸ÀgÀÄ : 1) CdÄð£À vÀAzÉ eÉÃmÉ¥Áà ¸Á-±ÀªÀÄvÀ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ. 2) ¨sÀUÀªÁ£ÀgÁd ¸Á-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ 3) ¸ÀįÁÛ£À ªÀÄ£ÁßJSɽî UÁæªÀÄ 4) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ 5) CPÀæªÀÄSÁ£À ¥ÀmÉî 6) ¸ÀA¨sÁ²ªÀgÁªÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ 7) «ÄeÁð ¨ÉÃUÀ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ M¼À¸ÀAZÀÄ £ÀqɬĹ ±ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA.20 £ÉÃzÀgÀ 6 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ §UÉÎ £ÀPÀ° zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà£ÀAvÉ DgÉÆæ £ÀA.1 EªÀ£ÀÄ £Àn¹ vÁ£É FgÀ¥Áà JgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA.6 gÀªÀjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸À¨ï-gÀf¸ÀÖgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 33/08 PÀ®A 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁ¬ÄzÉ :-

1.¢: 14/03/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¹¦¹-1506, 1191, 1316 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¹A¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw gÀªÀjAzÀ 20 °ÃlgÀ ¹A¢ü C.Q 300/-gÀÆ. ºÁUÀÆ UÀ¼ÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/08 PÀ®A 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2008 PÀ®A. 379 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 15/03/2008 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ £ÁUÀtÚ£ÀªÀgï ªÀAiÀÄ 32 ¸Á; ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è MAzÀÄ °TvÀ Cfð¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 55 gÀ°è PÀÆr¹zÀ 100 PÉ.«.J. ¥ÀjªÀvÀðPÀ¢AzÀ 3 r.N.J¯ï.N ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 13/14-03-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ 100 PÉ.«.J ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ §ÄqÀzÀ°èzÀÝ ªÁ¯ï£Él£ÀÄß ©aÑ CAzÁdÄ 130 °Ãlgï zÀµÀÄÖ JuÉÚ C: QÃ;4000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¥Àæw¨sÀAzsÀPÀ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2008 PÀ®A. 20[©] [11] [J] J£ï.r.¦.J¸ï.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/3/08 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ mÉA¥ÉÆ læPïì £ÀA. JªÀiï.JZï-24 /J 6510 £ÉÃzÀgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ D®ÆgÀ- ¨É®ÆgÀ ©æÃeï ªÉÄÃ¯É fÃ¥À ¤°è¹ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀÄ CªÀjUÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ 1] §½gÁªÀÄ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ¤gÀUÀÄr 2] PÀªÀÄ® vÀAzÉ ¤gÀªÀÄ£À eÁzsÀªÀ ¸Á; gÉÃSÁ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ RgÀ¸ÀUÀÄwÛ [J.¦] §½gÁªÀÄ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ¤gÀUÀÄr gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ CrAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08PÀ®A. 20[©] [11] [J] J£ï.r.¦.J¸ï JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 5/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 13-3-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà eÉÆåw ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð eÁw zÀ°vÀgÀÄ G;¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²PÀëPÀgÀÄ G;¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á:ªÉÄʯÉÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ JzÉ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArjAzÀ aQvÀì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀiÁÝUÀ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ ¢AzÀ CPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 95/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 337,304(J) L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 14-3-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«UÉ ºÀƼÀÄ vÉUÉAiÀÄ®Ä ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀĤî , §½gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ®PÀëöät gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ¨Á« M¼ÀV¤AzÀ ªÉÄÃ¯É §gÀ®Ä ¤AvÁUÀ ºÀƼÀÄ vÀÄA©zÀ MAzÀÄ §ÄnÖ PÉæãÀ ¢AzÀ ªÉÄÃ¯É JvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj §ÄnÖAiÀÄ°è£À PÀ°è£À ºÉAmÉ DPÀ¹äÃPÀªÁV §ÄnÖ¬ÄAzÀ eÁj ¨Á« M¼ÀUÉ EzÀÝ ¸ÀĤî EªÀ£À JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ºÉAmÉ ©zÀÄÝ, ¨Á« M¼ÀUÉ EgÀĪÀ E£ÉÆßÃAzÀÄ PÀ©âtzÀ §ÄnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀ ¸ÀĤî£À JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉAmÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV PÉÊ ±ÀjÃgÀ¢AzÀ CAzÀgÉ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ PÉüÀV¤AzÀ PÀrzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ªÀÄZÀðj PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¨Á« M¼ÀUÉ EzÀÝ E£ÉÆßç⠧½gÁªÀÄ EªÀ¤UÉ §®gÉÆAqÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÀ¥ÀàUÀAqÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ®PÀëöät EªÀ£À ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A 337,304(J) L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zsÁ«ÄðPÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt :-
©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 38/08 PÀ®A: 295 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-3-08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ 1800 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è a¢æ UÁæªÀÄ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ ªÀÄA¢gÀzÀ UÀ¨sÀð UÀÄr JzÀÄjUÉ PÀÆr¹zÀ £ÀA¢ §¸ÀªÀtÚ ªÀÄÆwðUÉ C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÁ¤GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-3-2008 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ±ÉmÉÖ EªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 38/08 PÀ®A 295 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÀƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ: C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 22/08 PÀ®A: 504,506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 14-03-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj eÁw: J¸ï,¹ ¸Á: §UÀzÀÆj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýÃPÉ ¤rzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆæ gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸Á: §UÀzÀÆj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÁå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/08 PÀ®A. 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 38/2008 PÀ®A : 3 D¥sï ªÉÆÃlgÀ ¹àçl DAqÀ ºÉÊ ¹àÃqï r¸É¯ï gÉUÀįÉõÀ£ï D¥sï ¸ÀÄ¥ÉèöÊ D¥sï r¹ÖççĵÀ£ï DAqÀ ¦æªÉ£Àë£ï D¥sï ªÀiÁ¯ï ¥ÁæöåQÖ¸ï DqÀðgÀ 1998.

¢£ÁAPÀ 14/03/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ r,ªÉÊ.J¸À.¦.©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀAUÀ£ÀPÉÆl UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ zsÀ£À±ÉnÖ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ±ÉA§Ä EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV rÃ¸É¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæïï Rj¢¹ vÀ£Àß ¸ÀAfë¤ ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÖ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄgÉUÉ PÀAUÀ£ÀPÉÆl UÁæªÀÄPÉÌ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀA¢lÖ 90 °ÃlgÀ røɯï C.Q.2730/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæïï 60 °ÃlgÀ C.Q.3180/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ. ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ 1700 UÀAmɬÄAzÀ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.