September 14, 2008

Daily Crime Update 14-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-09-2008                      

§¸ïì ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ 

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/08 PÀ®A:279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ  

¢£ÁAPÀ 13/09/08 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ -¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀgÀĤAzÀ §AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ïì £ÀA. PÉ.J-38/ J¥sï. 247 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ïì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀwõÀ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ , vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ C®èzÉ §¹ì£À ªÀÄÄA¨ÁUÀ ºÁUÀÄ mÁæPÀÖj£À ªÀÄÄA¨sÁUÀ qÁåªÉÄd DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/08 PÀ®A:279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV JªÉÄäÃUÀ¼À ¸ÁUÁl «¸ÀÛuÁð¢üPÁj¬ÄAzÀ zÀÆgÀÄ 

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/08 PÀ®A 3 eÉÆvÉ 11 Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 :-

¢£ÁAPÀ: 13-09-08 gÀAzÀÄ ²æÃ.UËvÀªÀÄ CgÀ½ «¸ÀÛuÁð¢üPÁj ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ  1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄtÂUÁåA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÉA¨É½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ EPÁâ® vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.JªÀiï.JZÀ-26 JZï-5250 £ÉÃzÀÝgÀ°è JªÉÄäUÀ¼À ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ UËvÀªÀÄgÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV MlÄÖ 15 JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀħA¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ JªÉÄäUÀ¼À zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯Áw E¯Áè CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj eÁ£ÀĪÁgÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ/DºÁgÀ ¤ÃqÀzÉ »A¸É PÉÆnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

UÀÈ»tÂAiÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß 

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.165/2008 PÀ®A 354, 504 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 14-09-2008 gÀAzÀÄ 0010 UÀAlUÉ ¨Émï¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ²æêÀÄw. avÁæ¨Á¬Ä  ªÀÄ®V PÉÆAqÁUÀ UÁæªÀÄzÀ   ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ªÉÄʯÁj ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ.  MAzÀÄ aPÀÌ PÀ°è¤AzÀ avÁæ¨Á¬ÄgÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÀ®Äè ºÉÆqÉAiÀÄĪÀgÀÄ CAvÀ CAzÀÄ ºÁUÉ ªÀÄ®V PÉÆAqÁUÀ ªÀÄvÉÛ ºÀ¼Àî¢AzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ  MwÛ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ ©qÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉzÁUÀ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ EªÀgÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr  DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁۣɠ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃgÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.165/08 PÀ®A 354,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

¥ÀwAiÀÄ QgÀÄPÀ¼À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀ ¥Àwß 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/08 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 14-09-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. °AUÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÉgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ °AUÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CA©PÁ¼À£ÀÄß ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ gÀªÉÄñÀ£À eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¨É¼É¹ CvÀ£ÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ C½AiÀÄ£À ºÀwÛgÀ ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÁUÀ  CA©PÁ EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ ¥ÀwAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£Àß £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆrwÛzÀÝ §UÉÎ CA©PÁ¼ÀÄ CªÀ¼À vÀAzÉUÉ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 13/09/08 gÀAzÀÄ   CA©PÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À d¦Û

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 170/2008 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 14/9/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ  ²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ ¦.J¸ï.L (¹), gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉÃðlzÀ°èzÀÝ gÁdPÀªÀÄ® ¨Ágï & gɸÁögÉAl ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ PÁlð£ÀÆUÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ««zsÀ PÀA¥À¤UÀ¼À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 320 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï C.Q. 12,752/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß   d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ JA§ÄªÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 14/9/08 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¨Émï¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è  ¦üÃAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ªÉÄʯÁj ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀA¢UÀ¼ÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀÅUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ UÀÄqÀØzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ zsÀ£ÀgÁd, ¸ÀAdÄ, ©ÃgÀuÁÚ, §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ EµÉÆÖÃwÛ£À°è E°èÃUÉÃPÉ §A¢¢Ý ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛ¢Ý ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀÄ PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃgÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.