September 8, 2008

Daily Crime Update-08-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-09-2008.

DmÉÆÃ-¨ÉÊPÀ rQÌ, ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À zÀĪÀÄðgÀt

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 07/09/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà DtzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G/ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ïì ZÁ®PÀ eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; £ÉüÀV vÁ; ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ (ªÀÄÈvÀ) §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA. PÉ.J.38/eÉ6848 £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß HgÁzÀ £ÉüÀV UÁæªÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƤßPÉÃj zÁnzÀ §½PÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 39/3169 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á®Ä @ ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉÆArzÀÄÝ DvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 6.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀgÀ¢QëuÉ QgÀÄPÀļÀ UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/08 PÀ®A 498(J) 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 06/09/08 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dAiÀIJæÃUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ZÁªÀiÁ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ, ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉý, ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ E§âgÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ zÀĪÀÄðgÀt : -

1)RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 9/08 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ-6/9/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÀÄAUÀ® UÀAqÀ F±ÀégÀ ªÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð eÁw-J¸ï.¹ [ ºÉÆ°AiÀÄ] ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ VÃvÀ 7 ªÀµÀð E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ EªÀ½UÉ MAzÀÄ «µÀ ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ ¨É£Àß°è PÀr¢zÀjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ RlPÀ aAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

2)d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 06/09/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁåw J¸ï.¹. (ºÉÆðAiÀÄ) ¸Á; AiÀÄgÀ£À½î vÁ: f: ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĪÀuÁð EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É gÁ¹ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÉ¸ÀgÀÄ §rAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ¼ÀÄ ºÉ¸Àj£À »r MAzÀÄ PÀqÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¼À JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀrzÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ¼É vÀPÀëuÉªÉ SÁ¸ÀV E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ 07/09/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÀAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ 10.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼ÀªÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀݯÉè eÁw¤AzÀ£ÉUÉÊzÀ dUÀ¼ÀPÉÆÃgÀ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/08 PÀ®A 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ eÉÆvÉ PÀ®A 3(10) J¸ï¹/J¸ïn CmÁæ¹n DPïÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ 8/9/08 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7/9/08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ F±ÀégÀ ¨sÉÆøÀ¯É EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ ¥Ánïï£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀgÀzÀÄÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ªÉÊj F±ÀégÀ vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ ¨sÉÆøÉè FvÀ£ÉÆA¢UÉ KPÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ DªÁUÀ ¨Á¯ÁfAiÀÄÄ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àßß ¸ÉßûvÀ£ÁVzÁÝ£É ,DzÀÝjAzÀ CªÀ£À eÉÆvÉ EgÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ CAzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ánïï EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉÀAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥Ánïï EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ N¼ÀUÉ ºÉÆÃV QæÃPÉl ¨Áål vÀAzÀÄ ¨Á¯ÁfAiÀÄ ¸ÉÆÃAlzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E£ÉæßÃAzÀÄ ¸À® F±ÀégÀ ¨sÉÆøÉè FvÀ£À eÉÆvÉ wgÀÄUÁrzÀgÉ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁrzÀÝPÉÌ dUÀ¼ÀªÁr UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ»¼É

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A 447, 504, 323, 448 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 07-09-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06-09-08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ZÁPÀ¯É ¸Á: »ÃgÉUÀAªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛ ªÉÄÃAiÀÄĸÀÄwÛzÁÝUÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ §AmÉ¥Áà ¨sÀAV, §AmÉ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨sÀAV, ªÀÄvÉÆۧ⠻ÃgÀ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀizÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ £ÁUÀªÀÄä¼À vÀAzÉAiÀÄ À ºÉÆîzÀ°è JvÀÄÛ UÀ¼ÀÄ KPÉ ªÉÄÃAiÀÄĸÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ £ÁUÀªÀÄä¼À CªÀjUÉ ºÉÃzÀj ªÀÄ£ÉUÉ Nr ºÉÆzÀ£ÀÄ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ ªÉÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄvÉÛ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀåQÛAiÉƪÀð£À zÀ¸ÀÛVj

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 7-09-08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀuÉñÀ «¸Àðd£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¤ÃµÉâ¹zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆæ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà zÀAqÀÄ ªÀAiÀÄ-46 G- CªÀÄgÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á; SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄt¸ÀĪÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zÀvÁvÉæAiÀÄgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á: gÉÆüÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ, ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¨Á®ZÀAzÀægÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ, zÁªÉÆÃzÀgÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ J®ègÀÆ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á: gÉÆïÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆ® CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ ªÀļÉUÁ® §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ºÉÆî¢AzÀ ¤ÃgÀÄ §AzÀÄ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ºÁUÀÄwÛzÉ §AzÁjUÉ PÀnÖPÉƽj JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-08-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀjUÉ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉÌ ºÁVzÀÄÝ JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-09-08 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«zsÀÆåvÀ zÀÄWÀðl£É UÁåAUÀªÀiÁå£À M§â¤UÉ wêÀævÀgÀ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 355/08 PÀ®A 337 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 07/09/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉE© eÉ,E AiÀiÁzÀ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÆ¢£À¸Á§ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð G-PÉ.E.©. E¯ÁSÉAiÀÄ°è UÁåAUÀªÀiÁå£À ¸Á-d®¹AV ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÊ£ïªÉÄãÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ §ÄzÉÃ¥Áà »ÃgÀuÁ£ÉÆÃgÀ EªÀjUÉ PÀgɬĹ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ ©¹ìAUÀ PÉ®¸À EzÉ £ÀqÉj CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯ÉÊ£ÀªÉÄ£À ±ÉªÀ±ÉgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄ eÉE C§ÄÝ® gÀeÁPÀ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ ¹¥ÀÖ eÉEAiÀiÁzÀ ¢Ã£É¸À ªÀĺÁgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¹¥ÀÖ D¥ÀgÉlgï gÀªÀgÁzÀ §¯Áf vÀAzÉ rUÀA§gÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄzÁåºÀß 1435 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄ PÀgÉAl ºÉÆVzÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ 1600 UÀAmÉUÉ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄ ªÀÄgÁoÀUÀ°èAiÀÄ°èzÀÝ mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgï ©¹ìAUÀ £ÀlÄÖUÀ¼ÀÄ ¦ülAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÄÃ¯É Kj ¥Á£Á¢AzÀ £ÀlÄÖ ¦üÃmï ªÀiÁrªÀµÀ×gÀ°è MªÉÄä¯É PÀgÉAl ºÀwÛ PɼÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É , §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ , JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ JqÀUÁ® vÉÆÃqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À PÀqÉUÉ ZÀªÀÄð ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj WÀl£É ¢Ã£É±À ªÀĺÁgÁd ºÁUÀÄ ¨Á¯ÁfgÀªÀgÀ ¤¸Á̼ÀfìÄAzÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼ÉUÉ Ql¯É ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀªÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¨sÀÆ¥À

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 356/08 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 07/09/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UÉÆqÀ¨ÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð G-PÀÆ° PÀ®¸À ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÉÆüÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß NtÂAiÀÄ fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ UÉÆqÀ¨ÉÆÃ¯É gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ QgÁt vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÁ CzÉ NtÂAiÀÄ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀºÀ CzÉà QgÁt CAUÀrUÉ §AzÀÄ, fÃeÁ¨Á¬Ä vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ fÃeÁ¨Á¬ÄUÉ MAzÀÄ ¹UÀgÉl PÉÆÃqÀÄ CAvÁ PÉüÀzÀ£ÀÄ fÃeÁ¨Á¬Ä ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÁ PÉýzÀ¼ÀÄ, CªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý UÀA½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fÃeÁ¨Á¬Ä PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ fÃeÁ¨Á¬Ä £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ vɯÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÉPÉ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛà ªÀÄUÀ£É CAzÀªÀ£É C°è ©zÀÝ MAzÀÄ »ÃrUÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÁfAiÀÄ JqÀQ« ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

fÃ¥À - ¨ÉÊPÀ rQÌ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 357/08 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 07/09/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÆüÀPÉÃgÉ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð G-QgÁuÁ CAUÀr ¸Á-CAUÀr. CtÚ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÉ CAvÁ ºÉý PÁ²£ÁxÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/JZï-2782 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆVzÀÄ,Ý £ÀAvÀgÀ PÁ²£ÁxÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¨ÁzÀ£À°è UÀuÉñÀ «¸Àdð£É EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ¢£ÁAPÀ 08/09/08 gÀAzÀÄ 0115 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ DmÉÆzÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÀqÀªÀAwUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛ MAzÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/JA-3787 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ PÁ²£ÁxÀgÀ CtÚ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉãzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. PÁ²£ÁxÀgÀ CtÚ¤UÉ §® PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ , vɯÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁUÀAiÀĪÁVzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.