September 19, 2008

DAILY CRIME UPDATE 19/09/2008


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-09-2008

£ÉúÀgÀÄ QæqÁAUÀt ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA. 203/2008 PÀ®A 379 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 18-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0945 ¦üAiÀiÁ𢠨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15-09-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ £ÉúÀgÀÄ QæqÁAUÀtzÀ°è DlUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹ DlUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ C.Q. 2400/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ºÀÄqÀÄPÁr §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§nÖ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ ¨ÉÊPï £Á¥ÀvÉÛ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-09-2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15-09-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ©lÄÖ 1700 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸Á¬Ä ¥sÁå©æPïì CAUÀrAiÀÄ°è §mÉÖ Rj¢ ªÀiÁqÀªÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉèÃAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-3811 £ÉÃzÀ£ÀÄß CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV §mÉÖUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÁºÀ£À PÀAqÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

eÉøÁÌA C¢üPÁj ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/08 PÀ®A 332, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-09-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀÄ eɸÁÌA eÁUÀÈvÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 18-09-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:10 UÀAmÉUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀÄ eɸÁÌA G¥À-«¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ UÀt¥Àw qÁAUÉ EvÀ£ÀÄ PÀĽvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ PÁ²£ÁxÀ ¨É¯ÁÝ¼É ¨ÉA§°UÀ¤zÉÝÃ£É AiÀiÁªÀ¤UÉ ºÉÃzÀgÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢ÝzÀ°è ¤£ÀUÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀ¢¯Áè MAzÀÄ ªÉÃ¼É AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ°è ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛãÉ, JAzÀÄ ºÉÃzÀj¹ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ±Àlð ºÀj¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ¤ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

«µÀ¸Éë¹ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 12/2008 PÀ®A. 174 ¹Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 18-09-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ PÉÆüÁgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï JjAiÀiÁzÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£Àß eÉÆvÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀPÁgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀ¸Éë¹ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ 1730 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ªÉÊÃf£ÁxÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA. 12/08 PÀ®A. 174 ¹Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀ¼À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¹ªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖPÉÆAqÀ ªÀÄ»¼É

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

FUÀ CAzÁdÄ 1 ªÀµÀð 2 wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥sÀgÁ£Á ¨ÉUÀA gÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ ®wÃ¥sÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÁºÁAVÃgÀ«ÄAiÀiÁå JA§ÄªÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ZÉãÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ £Àqɹ ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CAzÀgÉ 4 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï ®wÃ¥sÀ, £ÀÆgÀdºÁ ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ vÀ¹èªÀiÁ¨ÉUÀA gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CAzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EªÀgÀ QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀÄ GzÀVÃgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17/09/08 gÀAzÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18/09/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÀÎ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ QgÀPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀjAzÀ QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¥sÀgÁ£Á ¨ÉUÀA EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/08 PÀ®A 323, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/9/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAlUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÉÆèÁ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: «ÄgÀR® gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ²æÃzÉë UÀAqÀ GªÀiÁgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£Àß UÀAqÀ J°è ºÉÆÃVzÁÝ£É ºÉüÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ E°è PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUɯÁè ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¨ÉÊ¢zÁÝ£É ºÉüÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 18-09-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.