September 27, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 27-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-09-2008.

ºÉÆAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¨Á®PÀ£À zÀĪÀÄðgÀt

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 174/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26/09/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 13.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà PÀqÉzÉÆrØ gÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ DPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà, D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉÊd¥Áà F ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°èzÀÝ PÀjPÀ®Äè vÉUÉzÀ RtªÉAiÀÄ vÀVΣÀ°è ªÀļɬÄAzÀ vÀÄA© ¤Ãj£À°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrvÀÄ G¹gÀÄ PÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ ±ÀAPÉ : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ xÀ½¹zÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2008 PÀ®A-323,324,504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26-09-2008 gÀAzÀÄ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÁUÀgÁd ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÀ¼À eÉÆÃvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ §£ÉÃ¥Áà ¨ÉüÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹.  ªÀiÁ¢ÃUÀ ¸Á- zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀPÀ° ¸À»ªÀiÁr D¹Û ®¥ÀmÁ¬Ä¸À®Ä «¥sÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ PÀʺÁQ ¹QÌ ©zÀÝ ªÀAZÀPÀ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A 465, 466, 467, 468, 471, 420  L.¦¹  :-

DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉıÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁªÀÄgÁªÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 25-08-07 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgï PÀbÉÃjAiÀÄ°è C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 67/ J gÀ 1 JPÀgÉ 1 UÀÄAmÉ d«Ää£À £ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁåj EvÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ DgÉÆæ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå JA§ÄªÀgÀÄ vÁ£É ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÁgÀ¸ÀzÁgÀ EgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ, gÀf¹Öç ¸ÀA. 5538/07-08 ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj £ÉÆAzÀtÂAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÁQë CAvÀ §¼À¹  £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ  PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÉA¥ÉÆà rQÌ : ¥ÁzÀZÁjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/09/08 gÀAzÀÄ 0730 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ WÁ¼É gÀªÀgÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ nA¥ÀÆ £ÀA PÉJ 39-6208 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï rQÌ : ±Á¯Á¨Á®PÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A. 279,337,338 L.¦.¹. MvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/09/2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ£ÁzÀ CAPÀıÀ FvÀ£ÀÄ  UÁæªÀÄzÀ ¯Á®¨ÁºÁzÀÆÝgÀ ±Á¹Ûç ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ  gÀ¸ÉÛzÁn §gÀĪÁUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ CAPÀıÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ & §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.