September 29, 2008

Daily Crime Update 29-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-09-2008 

dÆeÁlzÀ°è DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À 

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28-9-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ a¢æ UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  E¹àÃmï dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ  RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ CªÀgÀ  ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr  DgÉÆævÀgÁzÀ C¥sÁÛ§ vÀAzÉ C§Äݯï PÀjêÀiï¸Á§ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr E¹àl dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ºÀt gÀÆ. 2450=00 ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 3 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr   CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ  ¥Áæt ¨ÉÃzÀjPÉ 

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-9-08 gÀAzÀÄ gÁwæ  ªÉüÉAiÀÄ°è D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ¨ËzÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀgÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ, vÀ®ªÁgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ gÀªÀgÀ  ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ  CªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀjAzÀ CzÉ ªÉÊgÀvÀé ¢AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ F jÃw CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©üÃPÀëÄPÀ¤UÉ DmÉÆà rQÌ:  gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 367/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-9-08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ E£ÀvÀÄ §¸Àì ¤¯ÁýtzÀ°èAzÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ©üPÉë ¨ÉÃqÀ®Ä   §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ §®UÀqÉ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛ §¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/1606 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ©üPÀëÄPÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt EvÀ£À §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-09-2008 gÀAzÀÄ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì PÁ¯ÉfUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁåQì PÁå¨ï ZÁ®PÀ £ÁzÀ ZÁAzÀ¸Á§ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ F »AzÉ MAzÉgÀqÀÄ ¸À® UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ «£ÁPÁgÀt vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ºÀgÀmÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀÄwzÀÝ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 28/09/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ©ªÀiÁªÀĸÁ§ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ wgÀUÁqÀÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw AiÀiÁPÀ¥Áà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÀgÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À : E§âgÀ ªÉÄÃ®Æ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-9-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁªÀÄuÁÚ, ±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ a¢æ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ÃªÀ°AUÀ¥Áà ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ CzÀPÉÌ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀUÀ½UÉ £ÀªÀÄä  ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ KPÉ ©nÖ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.  dUÀ¼À ©qÀ¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw dUÀzÉë EªÀ½UÉ PÀÆqÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-9-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ §½ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà eÁ£Á¥ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄʬĸÀĪÀzÀÄ ©qÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É dUÀ¼À ©qÀ¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ CwÛUÉ ºÉêÀÄ®vÁ EªÀjUÀÆ PÀÆqÁ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.