September 8, 2008

Custodial death :PSI and 4 Police personnel removed from service

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÀ±ÀzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èM§â ¦J¸ïL ¸ÉÃj £Á®égÀ£ÀÄß ¸ÉêɬÄAzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 04-05-2006 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 36/06 PÀ®A. 379 gÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ°è ±ÀAPÀÄ @ ±ÀAPÀgÀ UÀAzÀUÉ ¸Á: C¼ÀªÁAiÀÄ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀåªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ, PÀvÀðªÀåzÀ°è WÉÆÃgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À vÉÆÃjzÀ vÀ¦àvÀ¸ÀÜ ¥Éưøï C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) ²æà ¸ÀĨsÁµÀ UÀdgÉ, ¦J¸ïL, (¸ÀzÀå ¸ÉÖñÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉ(PÁ¸ÀÄ)) UÀÄ®§UÁð, 2) ²æà ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¹ºÉZï¹-761 ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, 3) ²æà ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¹¦¹-1237 ºÀ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, 4) ²æà CdÄð£À vÉÊ¥À½î ¹ºÉZï¹-533 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ 5) ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹-1261 ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ EgÀĪÀ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ £ÀqɹzÀ E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è ¸Á©ÃvÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ, ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ DzÉñÀ ¸ÀA. E«/9/FªÀ/2006, D.¥ÀÄ.¸ÀA./472/FªÀ/2008 gÀ°è ¢£ÁAPÀ: 30-08-2008 gÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀPÀët¢AzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ ¸ÀgÀPÁj ¸ÉêɬÄAzÀ vÉUÉzÀĺÁQgÀÄvÁÛgÉ.