September 22, 2008

DAILY CRIME UPDATE 22/09/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-09-2008
«µÀ ¸ÉêÀ£É MªÀð£À ªÀÄgÀt :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 20-09-2008 gÀAzÀÄ ¨Á®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÁf vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ §¼ÀvÉ ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è «µÀPÁj OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÁðªÀuÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.10/08 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


mÉA¥ÉÆ ¥À°Ö : ¸ÀªÁgÀgÀÄ ZÀªÀÄvÁÌjPÀ §ZÁªÀ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21-09-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ zÀÆj£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 21-9-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÁ®PÀ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ zË®¥Áà ¸Á qÉÆAUÀgÀV mÉA¥ÉÆ £ÀA.J¦-10 «0953 £ÉÃzÀgÀ°è £ÁªÀzÀUÉj¬ÄAzÀ ZÁA¨ÉƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉj §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ZÁ®£É ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀjAzÀ mÉA¥ÉÆ ¥À°Ö DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. mÉA¥ÉÆ qÉæöʪÀgÀ ºÉÃzÀjPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

«£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ zsÀÆvÀð

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/08 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/9/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. fÃvÁ UÀAqÀ fêÀ£À ªÀĺÁ±ÀQÛ gÀªÀjUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «PÀæªÀÄ vÀAzÉ UÉAzÀÄ ¨sÀªÁ¤ ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÆ ¸Á: ¥Á¢üðUÀ°è gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21-09-2008 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.