September 2, 2008

Daily Crime Update 02-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-09-2008

¨Éð vÀAw PÀ¼ÀªÀÅ : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌ ©zÀÝ PÀ¼ÀîgÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/09/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃSï ªÀÄÄTêÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃSï ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ gÀªÀgÀ ¨sÁ°Ì ²ªÁgÀzÀ ªÁlgÀ ¦ü®ÖgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ«gÀªÀ 3 JPÀgÉ d«Ä¤UÉ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀ©âÃtzÀ EAUÀ¯ÉÃgï PÀ©âÃtzÀ vÀAw¬ÄAzÀ ºÁQgÀĪÀ ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ªÀÄvÀÄÛ U˸ÉƢݣÀ §¼ÀUÁgÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÁQzÀ PÀ©âtzÀ 14 EAUÀ¯ÉÃgÀ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉ¢zÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ°£À ¸ÀªÉÄÃvÀ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃjzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀ PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼ÉUÉ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉAiÉÆrØ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÁvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29/8/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 12 UÀAmÉUÉ PÀgÀAf UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÀAUÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ £ÁAiÀÄPÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁ vÀnÖ vÉgÉ CAvÀ PÀÆVzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É ¢£ÁAPÀ: 30/8/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£À CtÚ ®PÀëöät ºÁUÀÆ «oÀ® zÉêÀPÀvÉ gÀªÀjUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀzÀ vÀnÖzÀ §UÉÎ w½¹zÀ¼ÀÄ. ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Éß gÁwæ £Á£ÀÄ PÀzÀ vÀnÖzÀÄÝ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ KPÉ ºÉý¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÀuÉñÀ ZÀAzÁ JvÀÄÛªÀ ºÉ¸Àj£À°è zÁAzsÀ¯É, ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A 341, 324, 323, 504, 427, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢: 01/09/08 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ZÀ®ªÁ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ UÀAmÉ 1515 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fÃ¥ïUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ UÀuÉñÀ ZÀAzÁ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸À §gÀĪÁUÀ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀå £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥À¥ÀÄà ¥Ánî ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ ¸Á/ SÁ£Á¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 17/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 31-8-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1700 UÀAmÉUÉ ZÀ£Áß gÉrØ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è DqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃV §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ ²ªÁgÀzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ vÀ¥Àà®Ä PÀrAiÀÄĪÁUÀ vÀ¥Àà®°èzÀÝ ºÁªÀÅ ZÀ£Áß gÉrØUÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ SÁ¸ÀV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀzÀj aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁWÀzÉ ¢ : 01-9-08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzsÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. £ÀA. 17/08 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.