September 4, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 04-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-09-2008

PÉgÉAiÀÄ°è ©zÀÝ £Á®ÄÌ d£À ¨Á®PÀgÀÄ, ªÀÄƪÀgÀ gÀPÀëuÉ M§â£À ¸ÁªÀÅ

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 03/09/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®èzÀUÀÄAqÀ vÁAqÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÁzÀ gÁºÀÄ®, GªÉÄñÀ, DPÁ±À, «ÄxÀÄ£À gÀªÀgÀÄ AiÀÄ®èzÀUÀÄAqÀ vÁAqÁ ²ªÁgÀzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÄgÀ PÉgÉAiÀÄ°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV FdÄ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt J®ègÀÆ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà vÁAqÁzÀ ²æà ªÉÄÊ£Á¨Á¬Ä gÁoÉÆÃqï EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¹ÃgÉ ©Ã¹ DPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ «ÄxÀ£ÀÄ EªÀjUÉ gÀPÀëuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ gÁºÀÄ® ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ EªÀgÀÄ PÉgÉAiÀÄ°è ¹®ÄQ ªÀÄÈl¥ÀnÖzÀÝ PÁgÀt oÁuÉ ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀzÀPÉÌ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ PÀÄjAiÀÄ MqÉAiÀÄ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 128/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 03-09-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÀäzï C° vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÆìgï CºÀäzï gÀªÀgÀ PÀÄjUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀįÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉ¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃr¢¢Ýj CAvÁ PÉÌýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ¥ÀAa¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄìĸÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À gÀPÀÛ UÁAiÀÄ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 03-09-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÉêÀiÁ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉPÀqÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt EvÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ KPÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©nÖ¢ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ aPÀÌ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹Û ºÀAaPÉAiÀÄ dUÀ¼À Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.160/2008 PÀ®A 447,504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/09/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄAdUÁð UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀzÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ gÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 15 & 16 MlÄÖ 28 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀgÀzÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀAaPÉAiÀÄ ºÉÆî ªÀǽzÀPÉÌ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ UÉÆ«AzÀgÁªÀ ¥ÁnîgÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§â UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆîzÀ°è §AzÀÄ aPÀÌ¥À£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ¥Ánî & CªÀ£À ºÉAqÀw ¥Àæ¨sÁªÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EªÀgÉîègÀÆ PÀÆr ¨ÉÊzÀÄÝ ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQjvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹ÛUÁV zÁAiÀiÁ¢UÀ¼À dUÀ¼À, gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.159/2008 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/09/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ClÖUÁðzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 15 & 16 MlÄÖ 28 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ºÀ¢Ý£À°è §AzÀ ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ CªÀÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀzÀ, UÉÆëAzÀ ºÁUÀÆ D±Á gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§â UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸Á® ¨sÁzÉ vÁ¼ÀzÉ «µÀ ¸Éë¹ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢: 03-09-08 ªÀÄzsÁåºÀß 1630 UÀAmÉUÉ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw. ¨ÉÆÃPÀ¯Á¨ÁgÀ¬Ä gÀªÀgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ// ªÀÄgÁoÁ G//MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// EAZÀÆgÀ vÁ// ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀqÉUÀ¼À°è ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸Á®zÀ §UÉÎ aAw¹ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ «µÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÈvÀgÀ ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æÃ. ¨ÉÆÃPÀ¯Á¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.