September 26, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 26-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-09-2008

§¸ïì rQÌ : ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/09/08 gÀAzÀÄ 1430 ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ZÁAqÉñÀégÉ ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð ¸Á;rVÎ EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÀÛUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ºÁdjzÀÝ UÁAiÀļÀÄ«£À vÀAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ C¥ÀàgÁªÀ ZÁAqɱÀégÉ ¸Á rVÎ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/9/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ rVÎ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀ£ÀgÁd ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §¸Àì £ÀA JªÀiï.JZï-20/r-6734 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ JzÀÄj¤AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÉÊ CAUÉÊ ªÉÄðAzÀ mÉÊgÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

dÆdÄPÉÆÃgÀ UÀÄA¦£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøïjAzÀ zÁ½

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 179/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/9/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÉÇAzÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À¹©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ D¢üãÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ¢AzÀ 3100/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 6100/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®A 87 PÉ.¦. DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«µÀ ¸ÉêÀ¹ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/09/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÉñÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ªÀiÁAdgÁ £À¢UÉ ºÀwÛ EzÀÝ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 278 gÀ°è ¨É¼ÉzÀ 3 JPÀÌgÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É ºÁUÀÄ 2 JPÀÌgÉ G¢Ý£À ¨É¼É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ «¥ÀjvÀ £À¢UÉ ¤ÃgÀÄ §AzÀÄ ¨É¼É ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀV ºÁ¤AiÀiÁVzÀjAzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV «µÀ ¸Éë¹ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢: 25-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/9/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà aAvÁªÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á:PÀjA £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/09/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹, ¨ÁåAQ£À°è EzÀÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ C°è CªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ »gÉƺÉÆAqÀ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ £ÀA PÉ.J.-32 n.Dgï.£ÀA 3380 C.Q. 30,000/- £ÉÃzÀÄ EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/9/08 jAzÀ 25/9/08 gÀªÀgÉUÉ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉƺÉÆAqÀ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ £ÀA PÉ.J.-32 n.Dgï.£ÀA 3380 £ÉÃzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀPÀ¸ÀÛç¢AzÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 147, 324, 504, 506 eÉÆvÉ.34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ; 25-09-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ DgÉƦvÀgÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r.¸À«ÄPï gÀªÀgÀÄ ©gÁå¤AiÀÄ ºÉÆÃl®PÉÌ ºÉÆÃV Hl PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Hl ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVzÉ ºÉÆÃUÀAiÀiÁå CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr UÀÄAqÁ UÀ¢ð¬ÄAzÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn£À Q¸ÉÃAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ dA¨sÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CqÀØ PÉÊ »rzÀjAzÀ ¸ÀzÀj dA¨sÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯ÉêÁzÉë «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À : ¨sÁj UÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/9/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ¨ÉÆÃV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÀtPÉÆqÀÄ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ PÉýzÁUÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀįÁ§ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PËlÄA©PÀ : PÀ®ºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÀgÁd C¸ÀÆÖgÉ gÀªÀgÀ ¸ÀªÀw ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆævÀjUÉ DUÀ §gÀzÀ PÁgÀt E§âgÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 4 JPÀÌgÉ ºÉÆ® G¥À fêÀ£ÀPÉÌ CAvÁ ©nÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è 2 JPÀÌgÉ vÉÆUÀgÉ ¨É¼É EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/09/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ªÉĬĸÀÄwÛ¢ÝzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ zÀ£ÀUÀ¼À ©nÖ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.