March 23, 2009

Daily Crime Update - 23-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-03-2009

¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¸Á«gÀ gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ «zÀÆåvÀ vÀAw PÀ¼ÀªÀÅ

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-03-09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆdªÀiÁä UÀAqÀ ¯Á®¥Áà PÀmÁgÀ ¸Á: PÀÆqÀA§¯ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 13 gÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ® ¨Á«UÉ EzÀÝ PÀgÉAl PÉç® ªÉÊgÀ 40 ¦üÃl GzÀÝ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. J¯ÁÌ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ J®Äè ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ alUÀÄ¥Àà oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøgÀÄ »r¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ «µÀAiÀÄ UÉÆÃvÁÛVzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆîzÀ°èAiÀÄ PÀgÉAl PÉç® ªÉÊgÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ qÁAUÉ ¸ÁB alUÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

fÃ¥À rQÌ : MªÀð ºÀÄqÀÄUÀ£À ¥ÁzÀPÉÌ UÁAiÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22-3-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CuÉ¥Áà ¥Án® ¸Á: RAqÁå¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7-3-2009 gÀAzÀÄ SÁ¸ÀVPÉ®¸À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CfðzÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀj§âgÀÄ CªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀÄgÀhÄÄQ JPÀì¸À £ÀA. PÉJ 39 /eÉ 0057 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ UËgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ f¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄUÀ£À §® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄUÀ½UÉ JzÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ f¥À £ÀAJA.JZï. 25/J-1569 £ÉzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄgÁpAiÀÄ°è ºÉýPÉ ¤rzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄgÁp CfðAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 22-3-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CuÉ¥Áà ¥Án® CªÀjUÉ PÀgɬĹ ªÀÄgÁpAiÀÄ°èzÀÝ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .


PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/03/2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄgÁf zÉøÁ¬Ä ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 5 °Ãlgï PÁ夣À°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EvÀÄÛ C. Q. 500/- gÀÆ £ÉzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð mÉA¥ÉÆ¢AzÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ªÀ¼À¸ÀAUÉ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄzÀĪÉUÁV PÀlÖ¯ÁzÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉ.J 38/ 4707 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÉA¥ÉÆ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ® ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è §AzÁUÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ mÉA¥ÉÆzÀ°è ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Áà £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆ¢AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ EvÀ¤UÉ JqÀQ«UÉ, JqÀvÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ 16 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÄ £ÀUÀ£Átå PÀ¼ÀªÀÅ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-03-2009 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ CAd£ÉÃAiÀÄ®Ä ¸Á: ±ÀgÀt£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¢: 21-03-2009 gÀAzÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ 10 UÁæA ZÉÊ£À C.Q:8000/- gÀÆ 2) 4 UÁæA MAzÀÄ eÉÆv Q«AiÀÄ jAUÀ C.Q:4000/- 3) MAzÀÄ Q«AiÀÄ jAzÀ PÀjAiÀÄ §tÚzÀ ºÀgÀ½£ÀzÀÄ C.Q:3000/- gÀÆ 4) MAzÀÄ ¹®Ì ¸Áj CQ.2500/- gÀÆ 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 16000/- gÀÆ »ÃUÉ CA.Q. 34500/- gÀÆ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃqÀzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 152 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 1(3), 3 ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ. :-

¢£ÁAPÀ 22-03-2009 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.DgïJ«/¦J/¹Dgï-2008-09 ¢£ÁAPÀ 21-03-2009 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹éPÀj¹zÀÄÝ EzÀÄÝ, ¥ÀvÀæzÀ°è ¦æ¤¹¥Á® ¸ÉPÉæÃlj J¯ÉPÀë£À ZÀ«ÄµÀ£ï D¥sï EArAiÀiÁ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ G¯ÉèTzÀgÀ PÀæªÀÄvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ DzÉò¹zÀÄÝ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀvÀæzÀ°è ²æà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ºÉzÀj¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt PÀ®A. 152 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÀ®A. UÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ PÀ®A. 1(3), 3 G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 61/2009 PÀ®A. 152 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 1(3), 3 ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.