March 25, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 25-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-03-2009


DAiÀÄ vÀ¦à ¨ÉÊPï ¤AzÀ ©zÀÄÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/03/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ eÉÆÃd£Á ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV ¦ügÁå¢ ²æà ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ PÁA§¼É ¸Á; eÉÆd£Á gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ¸À£ÀÄäR E§âgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ HgÀ ºÉÆgÀV£À ¨ÉÆgÀªÉ¯ï ºÀwÛgÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á; SÁ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌqÁV ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¨Á®PÀ¤UÉ rQÌ : ¨Á®PÀ¤UÉ gÀmÉÖUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184 , 187 L.JA.«.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 8.03.09 gÀAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ §UÀzÀÆgÉ ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CPÀëAiÀÄ£À£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÀÆAqÀÄ AiÀÄgÀArV¬ÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/3197 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ØCqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CPÀëAiÀĤUÉ KqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ ¢: 24-03-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå dUÀ¼À JgÀqÀÄ ¥Á¼ÀAiÀÄzÀªÀjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÁnzÁgÀj§âjAzÀ®Æ zÀÆgÀÄ, JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 447, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/03/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯ÁzÉë UÀAqÀ ªÀĺÁ°AUÀ ¸Áé«Ä ¸Á: ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ CªÀgÀ vÀAV ªÀĺÁ£ÀAzÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ J®ègÀÄ ¨sÁ°Ì eÉÆö£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ UÉÆÃ¥Á¼ÀUÀqÉØ ªÀAiÀÄ 40 2] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ UÉÆÃ¥Á¼ÀUÀqÉØ ªÀAiÀÄ 18 3] dUÀzÉë UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ UÉÆÃ¥À¼ÀUÀqÉØ ªÀAiÀÄ 35 J®ègÀ ¸Á/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/09 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/03/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ªÀĺÁzÉë ¸Áé«ÄgÀªÀgÀ ºÉÆî 2 ªÀµÀðPÉÌ 50,000/- gÀÆ. £ÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ UÉÆ¥À¼ÀUÀqÉ gÀªÀgÀÄ PÀrzÀÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆîPÉÌ CgÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzsÀ 1] ¨Á§Ä vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 55 2] ¤ªÀÄð¯Á zÉë UÀAqÀ ªÀĺÁ°AUÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 45 3] ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ ¨Á§Ä ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 40 J®ègÀ ¸Á/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E°è KPÉ §A¢Ýj CAvÀ ºÉýzÁUÀ £ÁªÀÅ 2 ªÀµÀðPÉÌ ºÉÆî PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ®Äè ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.