March 14, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 14-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-03-2009


SÁ¸ÀV §¸ïì ¥À°Ö ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ UÁAiÀÄ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/03/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆeÁ mÁæªÉîì ZÁ®PÀ C§ÄÝ® ¸À«ÄªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §UÀzÀ®UÉ §gÀĪÁUÀ §UÀzÀ® xÁAqÁ zsÀj E½zÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®P £ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf£ÀvÀ¤AzÀ £Àqɹ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸Àì°zÀÝ d£ÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÁzsÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀåQÛAiÉƪÀð£À ¸ÁªÀÅ
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA : 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀB 12-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸Á¼ÀAPÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: JtPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è eÉƼÀzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ° «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢: 13/03/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©æqÀÓUÉ DmÉÆÃ rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/03/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0945 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÉrØ ¸Á: UÀÆ£Àß½î ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ DmÉÆà £ÀAPÉJ-38/3010 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÆ£À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §½ EgÀĪÀ §®UÀqÉ ©ædUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄzÀå d¦Û
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 13/03/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ PÀıÁ® vÀAzÉ PÁ±ÀuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: §PÀZËr EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï aïzÀ°è 2 PÁlð£À AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî 96 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CQ 3800/- gÀÆUÀ.¼ÀzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ «¹Ì d¦Û : DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVj
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 13/03/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ UÁzÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀUÉÆAqÀ PÉƼÉî£ÉÆÃgÀ ¸Á: UÁzÀV gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï aïzÀ°è AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî 30 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CQ 1200/- gÀÆUÀ.¼ÀzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉÊPïUÉ ¯Áj rQÌ : UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 279,337, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/03/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀ®ªÁqÉ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì - ©ÃzÀgÀ gÀÆr£À ªÉÄÃ¯É ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. ¹.J£ï.eÉ/7086 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

mÁæöåPÀÖgÀ£À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ «zÀÆåvÀPÀA§ ºÁAiÀÄÄÝ vÀÄAqÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ PÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄ
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/03/2009 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAPÀıÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÁAZÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/03/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀA§A¢PÀ ºÀwÛgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-38/n-1358 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ »AzÉ £Á®ÄÌ PÀgÉAl PÀA§UÀ¼ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÉÄðAzÀ PÀgÉAl PÀA§ MgɸÀÄvÀÛ ºÉÆÃVzÀjAzÀ JqÀUÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwðAiÀiÁV PÀrzÀÄ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.