March 17, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 17-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-03-2009¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌ : MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 279,337,304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16/03/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄÄPÁ ¸Á: Z˽ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA. PÉ.J.39/JZï-930 £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀÆgÀ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Á®¨ÁUÀ zÁnzÀ §½PÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ¸À«ÄÃ¥À ¢£ÁAPÀ 17/03/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 0200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


DmÉÆà ¨ÁrUÉ ªÀiÁvÁr §gÀzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ VgÁQ
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 324, 354, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-03-2009 gÀAzÀÄ 0805 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw bÀ§Äâ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁd¥Áà eÁzsÀªÀ ¸Á:UÀrUËAqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁðjgÀªÀgÀ UÀAqÀ gÁd¥Áà EªÀgÀÄ DmÉÆà £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ®PÀÌ¥Áà ºÀÄqÀUÉ gÀªÀjUÉ ZÉAZÀ£ÀÆìgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨ÁrUÉ ªÀiÁvÁr ¢£ÁAPÀ 13-03-2009 gÀAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ªÀiÁvÁrzÀÄÝ, D ¢ªÀ¸À UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ vÀÄvÀÄð PÉ®¸À«zÀÝ PÁgÀt aAZÀ£À¸ÀÆgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 16-03-2009 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ gÁd¥Áà vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ NuÉAiÀÄ ZÉAzÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ®PÀÌ¥Áà ºÀÄqÀUÉ gÀªÀjUÉ ZÉAZÀ£À¸ÀÆgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨ÁrUÉ ªÀiÁvÁr ¤Ã£ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÀ¥Àà¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ºÉÆÃV¢Ý CAvÁ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÁ®Ä eÁj ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ zÀÄzÉÊð« ªÀåQÛ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16-03-2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀļÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀģɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä PÀƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ¥Á¥ÀqÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ CªÀjUÉ ªÉÆzÀ¯É PÀtÄÚ ¸Àé®à PÀrªÉÄ PÁtÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ gÁwæ PÀgÉAl E®èzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÊf£ÁxÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ PÁ®Ä eÁj PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ¥Á¥ÀqÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¢é-ZÀPÀæªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-03-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà £Á£ÀPÉÃj ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸ÀgÀ¸Àéw ºÁªÉÆÃð¤AiÀÄA j¥ÉÃjAUÀ ¸ÉAlgï eÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13-03-09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÀUÀAUÁ ºÉÆmɯï CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ£À°è n¦ü£ï ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À »gÉÆà ¥ÀÄPï £ÀA. PÉ.J-38 E-2661 1991 gÀ ªÀiÁqÉ¯ï ªÁºÀ£À ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ n¦ü£ï ªÀÄÄV¹ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¢é-ZÀPÀæzÀ°è §AzÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀ ªÀiÁAiÀĪÁzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ DUÀAvÀÄPÀgÀÄ
UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 PÀ®A 392 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 16-3-2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉtÄPÁ UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà aªÀÄPÀÆgÉ ¸Á ²ªÁf £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16-3-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃjAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ §¸ÀªÀt¥Áà zÀÄUÁuÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©£ÀߺÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß CwÛÃAiÀÄA¢gÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä, ¥ÉæªÀįÁ ºÁUÀÆ £Á¢¤ ²æÃzÉë gÀªÀgÉÆA¢UÉ CmÉÆà jPÁëzÀ°è PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ (amÁÖ gÉÆÃqï) ºÀwÛgÀ §AzÀÄ C°èAzÀ CmÉÆà E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ 1 vÉÆð §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ C Q 15,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DmÉÆà rQÌ vÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄPÉÆAqÀ ¥ÁzÀZÁj
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 16-03-2009 gÀAzÀÄ M§â C¥ÀjavÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ aPÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ «oÀ×® vÀAzÉ ¨Á¼ÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉƪÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦ügÁå¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¨sÁªÀ EvÀ¤UÉ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ºÀwÛ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÆj¢gÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.