March 9, 2009

Daily Crime Update - 09-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-03-2009

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

zÉêÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è UÉÆÃ¥Á¼À vÀAzÉ PÀȵÀÚf ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw;ªÀÄgÁoÀ ¸Á;zÉêÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ, £Àß ¢£ÁAPÀ 8-3-2009 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è UÉÆÃ¥Á¼À EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀéAvÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ zÉêÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2-3-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è 1200 UÀAl¬ÄAzÀ 0400 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁWÀªÉÃAzÀæ §ZÁÑ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀgÁd §ZÁÑ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QnQAiÀÄ eÁ°AiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ QnQAiÀÄ°èzÀ MAzÀÄ ¸ÉƤ JgÀPÀì£À ªÀÄĨÉÊ¬Ä¯ï £ÀA. 9449917575 C Q gÀÆ. 3,900/- QêÀÄäw£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 08-03-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08-03-2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAlUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ºÉýPÉ §gɬĹzÉÝãÉAzÀgÉ UÁæªÀÄzÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-29/n-3498 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 7-3-2009 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À°è ªÀ¸Àw ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 8-3-2009 gÀAzÀÄ zÉëzÁ¸À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £À£Àß ¯Áj ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ¨ÉÃPÁVzÀÝgÉ ¨Á§ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯Áj Qè£ÀgÀ ®Pàët vÀAzÉ GªÀiÁgÁªÀ ±ÉqÉÆÃ¼É E§âgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÁUÀ zÉëzÁ¸À£ÀÄ ¯Áj £ÀqɸÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì - ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ zÁn ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉëzÁ¸À£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ 1330 UÀAlUÉ gÉÆÃr£À ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ zÉëzÁ¸À¤UÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É ¯Áj ©¢ÝzÀÝjAzÀ PÀA§ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB 08-03-2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀ£ÀªÀiÁgÀ ¥À½î §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ GZÉѪÁgÀ ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.JZï.26 AiÀÄÄ – 2138 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß eÉÆvÉ ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ PɼÀUÉ SÉqÀÄ«zÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 07-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ¸ÀÛ¥Áà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà PÉÆý ¸Á: aPÀ° gÀªÀjUÉ DgÉÆæ F±Àéj vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà PÉÆð gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄtÂÚ£À RZÀÄð ¤Ã£ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 08/03/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Á «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV gÀªÀgÀÄ CmÉÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-38/5121 £ÉzÀÝgÀ°è vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/09 PÀ®A 324, 326, 504, 506, 447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzsÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ PÀAzÀUÀÄ¼É ¸Á: J£ÀUÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ UÀÄAr PÀnÖzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀAzÀUÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ¤Ãj£À UÀAr PÀnÖ¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹. :-


¢£ÁAPÀ 08/03/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀׯïgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ¸ÉjPÁgÀ ¸Á: §£Àß½î gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛUÉ DPÀæªÀÄ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ¸À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 5/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 08/03/09 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt zÀ£ÀUÀ¼À §eÁgÀ vÀÄA§ÄªÀ CAUÀr ºÀwÛjzÀÝ vÉð gÁZÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ EzÀUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À vÁ: avÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ±ÀgÀt £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÉģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¤±ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.